Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 4. stav 4. Odluke o raspuštanju Skupštine grada Zaječara i obrazovanju Privremenog organa grada Zaječara („Službeni glasnik RS”, broj 10/17),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA

GRADA ZAJEČARA

I

U Privremeni organ grada Zaječara imenuju se:

1) za predsednika:

– Velimir Ognjenović;

2) za članove:

(1) Stefan Zankov,

(2) Srđan Nedeljković,

(3) Vladislav Milojević,

(4) Saša Ivanović.

II

O obavljanju stručnih i tehničkih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Privremenog organa stara se sekretar kojeg imenuje Privremeni organ.

III

Ovo rešenje stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspuštanju Skupštine grada Zaječara i obrazovanju Privremenog organa grada Zaječara.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1294/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 4. stav 4. Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Vrbas i obrazovanju Privremenog organa opštine Vrbas („Službeni glasnik RS”, broj 10/17),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA

OPŠTINE VRBAS

I

U Privremeni organ opštine Vrbas imenuju se:

1) za predsednika:

– Milan Glušac;

2) za članove:

(1) Marijan Mijanović,

(2) Predrag Rojević,

(3) Marjana Maraš,

(4) Goran Pejović.

II

O obavljanju stručnih i tehničkih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Privremenog organa stara se sekretar kojeg imenuje Privremeni organ.

III

Ovo rešenje stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Vrbas i obrazovanju Privremenog organa opštine Vrbas.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1295/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 4. stav 4. Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Odžaci i obrazovanju Privremenog organa opštine Odžaci („Službeni glasnik RS”, broj 10/17),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA

OPŠTINE ODŽACI

I

U Privremeni organ opštine Odžaci imenuju se:

1) za predsednika:

– Dušan Marijan;

2) za članove:

(1) Goran Đaković,

(2) Miroslav Kondić,

(3) Milivoje Stošić,

(4) Milivoj Jovkić.

II

O obavljanju stručnih i tehničkih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Privremenog organa stara se sekretar kojeg imenuje Privremeni organ.

III

Ovo rešenje stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Odžaci i obrazovanju Privremenog organa opštine Odžaci.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1293/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Snežani Baćanović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove, zbog podnošenja pismene ostavke – 17. februara 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1279/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešava se Natalija Pavlović Šiniković dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode i registre sa 8. februarom 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1152/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Ivana Antić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode i registre od 9. februara 2017. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1153/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Nataša Milić za vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 10. februara 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1014/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se mr Dejan Lekić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine – Sektor za kontrolu kvaliteta i stanje životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 7. februara 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1015/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Neda Maletić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima od 27. februara 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1336/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Zoran Dizdarević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima od 27. februara 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1335/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU

I

Razrešava se Mihajlo Marković dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-1102/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU

I

Imenuje se Mihajlo Marković za direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-1103/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU

I

Razrešava se dr Suzana Polić dužnosti vršioca dužnosti direktora Centralnog instituta za konzervaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1243/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU

I

Imenuje se dr Suzana Polić za direktora Centralnog instituta za konzervaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1244/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 30/10 – dr. zakon, 88/10 i 38/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

Razrešava se Branislav Čanak dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Imenuje se Aleksandar Titović, član Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost”, za člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1171/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr Dragana Kolarić dužnosti člana Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1333/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA NAIVNE UMETNOSTI U JAGODINI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Muzeja naivne umetnosti u Jagodini:

1. Jerko Denegri, predsednik,

2. Duško Aničić, član,

3. Biljan Glišić, član,

4. Ljiljana Kojić, član,

5. Marica Vračević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1237/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI

I

U Upravni odbor Muzeja naivne i marginalne umetnosti imenuju se:

1) za predsednika:

– Danijela Nikolić, dipl. pravnik, savetnik u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala Jagodina;

2) za članove:

(1) Jelena Bojić, dipl. specijalni pedagog, saradnik u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Beogradu,

(2) mr Miodrag Aleksić, magistar etnoloških nauka, Zavičajni muzej u Jagodini,

(3) Jelena Spasojević, dipl. ekonomista, Narodna biblioteka „Radislav Nikčević” u Jagodini,

(4) Nina Ljubomirović, dipl. istoričar umetnosti, Muzej naivne i marginalne umetnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1241/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA NAIVNE UMETNOSTI U JAGODINI

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Muzeja naivne umetnosti u Jagodini:

1. Biljana Blagojević, predsednik,

2. Elizabeta Stojanović, član,

3. Ivana Jovanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1233/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI

I

U Nadzorni odbor Muzeja naivne i marginalne umetnosti imenuju se:

1) za predsednika:

– Jelena Teofilović, dipl. ekonomista iz Jagodine;

2) za članove:

(1) Suzana Radisavljević, dipl. pravnik iz Jagodine,

(2) Petar Jovanović, master menadžer, Muzej naivne i marginalne umetnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1234/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka, 18/10 i 112/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU U BEOGRADU

I

Imenuje se dr Jelena Vasiljević, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1043/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJEDR MILAN JOVANOVIĆ BATUT

I

Imenuje se Mirjana Pavičić, dipl. politikolog iz Zemuna, za predsednika Nadzornog odbora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1348/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 , 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Danilo Golubović dužnosti člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1298/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 , 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se Daria Janjić Nišavić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, za člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1299/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14, 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA

I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA RIBARSTVO KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE

SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za ribarstvo:

1) Danilo Golubović, predsednik,

2) Siniša Kotur, zamenik predsednika,

3) Mirko Novaković, sekretar,

4) Dejan Maksić, zamenik sekretara.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1296/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14, 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA

I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA RIBARSTVO KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE

SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Pregovaračku grupu za ribarstvo imenuju se:

1) za predsednika:

– Daria Janjić Nišavić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine,

2) za zamenika predsednika:

– Mirko Novaković, samostalni savetnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine;

3) za sekretara:

– Ljuba Ivanović, samostalni savetnik u Ministarstvu poljoprirede i zaštite životne sredine;

4) za zamenika sekretara:

– Dušan Ognjanović, načelnik Odeljenja za izdavanje dozvola u oblasti zaštite biodiverziteta u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1297/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon, 99/11 – dr. zakon, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA

I HEMIKALIJAHIPPETROHEMIJAPANČEVO

I

Konstatuje se da je Mili Mladenović prestala dužnost predstavnika društvenog kapitala u Skupštini Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija” Pančevo, 5. januara 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1188/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Dragana Vujičić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za lekove i medicinska sredstva, psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore od 27. januara 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1358/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU

NIŠKA BANJA”, NIŠ

I

Razrešava se Ana Stanković dužnosti vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš.

II

Imenuje se dr Mlađan Golubović, specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, Klinika za kardiovaskularnu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra Niš, za člana Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1363/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar