Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCU DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Daje se saglasnost na Odluku o prestanku dužnosti vršiocu dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita Lidiji Perović, zbog proteka vremena na koji je imenovana, O. br. PS-13/12, koju je doneo Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita na sednici održanoj 24. decembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9573/2012

U Beogradu, 27. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju Milorada Džambića za vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita, najduže na šest meseci, O. br. PS-14/12, koju je doneo Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita na sednici održanoj 24. decembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9574/2012

U Beogradu, 27. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar