Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 32. st. 4. i 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE

KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆATRANSNAFTA

I

Imenuje se Branko Jokić, predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Transnafta”, za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Transnafta”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2502/2017

U Beogradu, 17. marta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 32. st. 4. i 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆAPUTEVI SRBIJE

I

Imenuje se Radiša Dragojević, član Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2500/2017

U Beogradu, 17. marta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 32. st. 4. i 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE

KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

I

Imenuje se Nemanja Starović, vršilac dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”, za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2499/2017

U Beogradu, 17. marta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 32. st. 4. i 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE

KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

NACIONALNI PARK ĐERDAP

I

Imenuje se dr Milija Bulatović, predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”, za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2501/2017

U Beogradu, 17. marta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 32. st. 4. i 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE

KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

NACIONALNI PARK KOPAONIK

I

Imenuje se Aleksandar Đoković, predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik”, za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2507/2017

U Beogradu, 17. marta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 32. st. 4. i 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE

KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

NACIONALNI PARK TARA

I

Imenuje se Predrag Petrović, predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”, za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2508/2017

U Beogradu, 17. marta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 32. st. 4. i 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE

KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORAKORIDORI SRBIJEDRUŠTVO

S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD

I

Imenuje se Dušan Bogojević, predsednik Skupštine „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd, za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2505/2017

U Beogradu, 17. marta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 32. st. 4. i 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE

KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORADRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD

I

Imenuje se Ivana Soković, predsednik Skupštine „Državna lutrija Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd, za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora „Državna lutrija Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2504/2017

U Beogradu, 17. marta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar