451. sednica Vlade Republike Srbije, 2. jun 2011. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Razrešava se Vladimir Cucić dužnosti komesara Komesarijata za izbeglice, zbog postavljenja na položaj komesara Komesarijata za izbeglice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4248/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Postavlja se Vladimir Cucić na položaj komesara Komesarijata za izbeglice, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4252/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11).

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjUPOMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA INFORMATIKU I INTERNET

I

Razrešava se Aleksandar Ivić dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za informatiku i internet.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4294/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Irena Posin, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo – Sektor za evropske integracije, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra kulture, informisanja i informacionog društva – Sektor za evropske integracije u oblasti elektronskih komunikacija, poštanskog saobraćaja i informacionog društva, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 9. decembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4313/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Marija Krajnović Zečević, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo – Sektor za poštanski saobraćaj, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra kulture, informisanja i informacionog društva –Sektor za poštanski saobraćaj, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 9. decembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4311/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo – Sektor za informaciono društvo, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra kulture, informisanja i informacionog društva – Sektor za informaciono društvo, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 15. jula 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4308/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Vesna Jokanović, pomoćnik ministra kulture – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra kulture, informisanja i informacionog društva – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 5. marta 2009. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4306/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA

MINISTARSTVA KULTURE

I

Predragu Blagojeviću prestaje rad na položaju sekretara Ministarstva kulture, zbog podnošenja pismene ostavke – od 2. juna 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4323/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

I

Razrešava se Danijela Petković dužnosti sekretara Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4304/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Razrešava se Dušica Živković dužnosti pomoćnika ministra kulture – Sektor za zaštitu kulturne baštine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4300/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Postavlja se Dušica Živković za pomoćnika ministra kulture, informisanja i informacionog društva – Sektor za kulturno nasleđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4298/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Razrešava se Ana Vučetić dužnosti pomoćnika ministra kulture – Sektor za savremeno stvaralaštvo, kulturnu industriju i kulturne odnose.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4297/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Postavlja se Ana Vučetić za pomoćnika ministra kulture, informisanja i informacionog društva – Sektor za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4320/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA TELEKOMUNIKACIJE

I INFORMACIONO DRUŠTVO

I

Razrešava se Irini Reljin dužnosti pomoćnika ministra za telekomunikacije i informaciono društvo – Sektor za telekomunikacije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4319/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Postavlja se Irini Reljin za pomoćnika ministra kulture, informisanja i informacionog društva – Sektor za elektronske komunikacije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4316/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2. i stav. 4. tačka 1) Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA

I

Razrešava se dr Zoran Ćirović dužnosti predsednika Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 24 Broj: 119-4224/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2. i stav. 4. tačka 1) Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA

I

Imenuje se dr Zoran Ćirović, pomoćnik ministra finansija, za predsednika Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4236/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA RAZVOJ

I

Sonji Radosavljević prestaje rad na položaju zamenika direktora Republičkog zavoda za razvoj, zbog ukidanja položaja – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4073/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA RAZVOJ

I

Mr Sonji Tontić prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za razvoj – Sektor za strateške analize i planiranje razvoja, zbog ukidanja položaja – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4074/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE

NA SREĆU U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Zoranu Jadžiću prestaje rad na položaju direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija, zbog podnošenja pismene ostavke – od 30. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4244/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Mirjana Ćojbašić, pomoćnik ministra za Nacionalni investicioni plan – Sektor za realizaciju projekata, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za Nacionalni investicioni plan, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 14. januara 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4243/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

VERA I DIJASPORE

I

Dr Dragan Novaković, pomoćnik ministra vera – Sektor za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, versko školstvo i versku nastavu i pravne poslove, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra vera i dijaspore – Sektor za unapređenje položaja crkava i verskih zajednica, versko školstvo i versku nastavu, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 29. oktobra 2009. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4171/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Mr Zoranu Lakićeviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra za Nacionalni investicioni plan – Sektor za planiranje projekata, zbog ukidanja položaja – od 28. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4241/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA

ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Tanji Ogrizović prestaje rad na položaju sekretara Ministarstva za Nacionalni investicioni plan – od 28. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4229/2011

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar