Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2011. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE OSIGURANjA ŽIVOTINjA, USEVA I PLODOVA U 2011. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2011. godini (u daljem tekstu: sredstva za regresiranje osiguranja).

Član 2.

Pravo na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja životinja i površina pod biljnim kulturama prijavljenim u 2011. godini ima fizičko lice nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10 i 22/11).

Član 3.

Nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva iz člana 2. ove uredbe ima pravo na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja u iznosu od 40% od visine premije osiguranja bez uračunatog poreza na premiju neživotnog osiguranja, ako je kod društva za osiguranje osigurao:

1) životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava;

2) useve i plodove od rizika umanjenja prinosa.

Ako je na osnovu Uredbe o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 33/11 i 38/11) premija osiguranja plaćena od strane Ministarstva poljoprivrede, trgovine šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) ta polisa osiguranja ne može biti osnov za ostvarivanje sredstava iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Zahtev za korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja podnosi se Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) od 15. juna do 31. oktobra 2011. godine, prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu – Zahtev za isplatu sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2011. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

Uz zahtev iz člana 4. ove uredbe podnosi se overena kopija polise osiguranja izdata od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 1. novembra 2010. godine do 31. oktobra 2011. godine, kao i potvrda o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Ako je fizičko lice nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve u njegovo ime i za njegov račun, to lice podnosi potvrdu izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Član 6.

Uprava, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja, upoređivanjem podataka iz zahteva, priloženih dokumenata i podataka iz Registra, i ako utvrdi istovetnost podataka ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu regresiranja osiguranja na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod banke.

Član 7.

Sredstva za regresiranje osiguranja isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva, do iznosa utvrđenog posebnim aktom koji je donela Vlada.

Član 8.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva ako je pravo na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja ostvarilo na osnovu neistinitih podataka iz čl. 4. i 5. ove uredbe.

Član 9.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827011.0064.46.Doc/1 (Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva,

prebivalište – mesto, ulica i broj)

BPG JMBG

MINISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR

FILIJALA ______________________

ZAHTEV

ZA ISPLATU SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE OSIGURANjA ŽIVOTINjA, USEVA I PLODOVA U 2011. GODINI

Saglasno odredbama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2011. godini, podnosim zahtev za korišćenje sredstava za regresiranje i prilažem:

1) overenu kopiju polise osiguranja ili potvrdu

Naziv društva za osiguranje Polisa ili potvrda Plaćena premija bez poreza Broj Datum Iznos Datum

2) original potvrdu o ukupno plaćenoj premiji, broj _____ od _____ 20__. godine.

Sredstva po osnovu regresiranja osiguranja, preneti na namenski račun gazdinstva, upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Izjavljujem da sam, posle popunjavanja, Zahtev pročitao i da su navedeni podaci tačni.

U _______________, __________ 2011. godine _______________________

(Potpis podnosioca zahteva)

UPRAVA ZA TREZOR Zahtev broj: Datum prijema: Regres isplaćen ____________ 2011. god. Dinara: Obradio: Kontrolisao:

4827011.0064.46.Doc/2 OBRAZLOŽENjE

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Poljoprivreda kao delatnost zbog specifičnosti uslova u kojima se odvija i ciklusa proizvodnje izložena je velikom uticaju vremenskih nepogoda ( suša, grad poplave, preobilne kiše), epifitocijama štetočina ili nekoj drugoj nepogodi na koju se ne može efikasno uticati ili pak ne postoji ekonomska isplativost postavke efikasne zaštite. Istovremeno, tržište osiguranja u poljoprivredi još nije zaživelo na način da bi zadovoljilo korisnike pa je potrebno ubrzati razvoj istog tržišta. Sredstva agrarnog budžeta koriste se u cilju stimulisanja razvoja tržišta osiguranja poljoprivrede i smanjenja rizika od naglog pada prihoda gazdinstva u ovoj proizvodnji.

Cilj mere je stimulisanje razvoja tržišta osiguranja u poljoprivredi.

Efekat ove mere trebalo bi da se manifestuje tako što direktno povećava izvesnost u prinosima, odnosno sigurnost ostvarenja pozitivnog finansijskog rezultata za poljoprivredne proizvođače, bez obzira na uslove koji mogu dovesti do štete.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2011. godini (u daljem tekstu: sredstva za regresiranje osiguranja).

Pravo na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja životinja i površina pod biljnim kulturama prijavljenim za 2011. godinu ima fizičko lice nosilac porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrdnog gazdinstva.

Nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva ima pravo na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja u iznosu od 40% od visine premije osiguranja, bez uračunatog poreza na premiju neživotnog osiguranja ako je kod društva za osiguranje osigurao:

1) životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava;

2) useve i plodove od rizika umanjenja prinosa.

Ako je na osnovu Uredbe o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini („Službeni glasnik RS“, br. 33/11 i 38/11) premija osiguranja plaćena od strane Ministarstva poljoprivrede, trgovine šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) ta polisa osiguranja ne može biti osnov za ostvarivanje podsticaja iz stava 1. ovog člana.

Zahtev za korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja podnosi se Ministarstvu finansija – Uprava za trezor od 15. juna do 31. oktobra 2011. godine, prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar.

Zahtev za korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja podnosi se na Obrascu – Zahtev za isplatu sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2011. godini koji je odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Uz zahtev podnosi se overena kopija polise osiguranja izdata od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran u periodu od 1. novembra 2010. godine do 31. oktobra 2011. godine, kao i potvrda o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje, koji je osigurao useve za njegov račun i za njegov račun, to lice podnosi potvrdu izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Uprava sprovodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2011. godini. Uprava u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova upoređuje podatke iz zahteva, priloženih dokumenata, podatke iz Registra, utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom u saradnji sa nadležnim organima, potvrđuje istovetnost podataka i ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu regresiranja osiguranja na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod banke.

Sredstva za regresiranje osiguranja isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva, do iznosa utvrđenog posebnim aktom koji je donela Vlada.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva ako je pravo na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja ostvarilo na osnovu neistinitih podataka iz čl. 4. i 5. ove uredbe.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, u okviru Razdela 19- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 19.11- Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđen je iznos od 17.981.840.000 dinara, a Programom raspodele i korišćenja sredstava u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu, koji je na osnovu navedenog zakona usvojen Zaključkom Vlade 05 broj: 401-507/2011 od 3. februara 2011. godine, Zaključkom Vlade 05 broj: 401-2813/2011 od 14. aprila 2011. godine Zaključkom Vlade 05 broj: 401-3683/2011 od 13. maja 2011. godine predviđeni su Neposredni podsticaji u iznosu od 12.310.000.000 dinara i u okviru njih podsticaji za podršku osiguranju u poljoprivredi u iznosu od 40.000.000 dinara.

Istovremeno sa dostavljanjem Predloga ove uredbe na razmatranje i usvajanje Vladi je dostavljen i Predlog zaključka o izmenama i dopunama Programa raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu.

Usvajanjem predloženog akta obezbediće se sredstva u okviru Neposrednih podsticaja u iznosu od 13.020.000.000 dinara i u okviru njih podsticaji za podršku osiguranju u poljoprivredi u iznosu od 100.000.000 dinara.

V. IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA

STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05) i Nacionalnim programom za poljoprivredu od 2010-2013 godine („Službeni glasnik RS, broj 83/10) .

VI. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNjIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje ove uredbe predviđeno je Planom rada Vlade za 2011. godinu.

IV.STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar