Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ RATARSTVA,

VOĆARSTVA, VINOGRADARSTVA I POVRTARSTVA U 2011. GODINI

KROZ SUBVENCIONISANjE DELA KAMATNE STOPE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Kreditna podrška kroz subvencionisanje dela kamatne stope koju banke naplaćuju korisnicima kredita koristi se radi podsticanja poljoprivredne proizvodnje, u skladu sa Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 33/11 i — u daljem tekstu: Uredba), i uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Član 3.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe za 2011. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) u iznosu određenom posebnim aktom Vlade.

Sredstva za obaveze nastale sprovođenjem ove uredbe obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije za godinu u kojoj te obaveze dospevaju i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827011.0064.39.Doc/1

PROGRAM

KREDITNE PODRšKE ZA RAZVOJ RATARSTVA, VOćARSTVA,

VINOGRADARSTVA I POVRTARSTVA U 2011. GODINI KROZ

SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE

1. Ciljevi programa

Programom kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope (u daljem tekstu: Program) utvrđuju se posebni uslovi za ostvarivanje prava na kreditnu podršku kroz subvencionisanje dela kamatne stope koju banke naplaćuju korisnicima kredita za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2011. godini (u daljem tekstu: kreditna podrška za razvoj biljne proizvodnje).

Kreditna podrška za razvoj biljne proizvodnje sprovodi se radi obezbeđivanja povoljnijih uslova za korišćenje kredita namenjenih razvoju biljne proizvodnje u 2011. godini u odnosu na tržišne, a u cilju unapređenja biljne proizvodnje, povećanja prosečnih prinosa po jedinici površine i opšteg nivoa konkurentnosti gazdinstava.

2. Korišćenje sredstava

Pravo na kreditnu podršku za razvoj biljne proizvodnje pod uslovima utvrđenim Uredbom imaju:

1) fizičko lice;

2) preduzetnik;

3) pravno lice.

Pravno lice ima pravo na kreditnu podršku za razvoj biljne proizvodnje ako je razvrstano u malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, a zemljoradnička zadruga ako ima najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci ili članovi deset različitih registrovanih poljoprivrednog gazdinstava koji se nalazi u aktivnom statusu.

Fizičko lice, preduzetnik i pravno lice iz stava 1. ovog odeljka (u daljem tekstu: korisnik) ostvaruju pravo na kreditnu podršku za razvoj biljne proizvodnje za nabavku:

1) semena i sadnog materijala;

2) svih vrsta mineralnog đubriva;

3) svih vrsta sredstava za zaštitu bilja.

Uz zahtev za korišćenje kreditne podrške za razvoj biljne proizvodnje podnosi se sledeća dokumentacija:

1) predračun za nabavku predmeta kredita predviđenih Programom;

2) izjava podnosioca zahteva sa podacima o površinama, strukturi biljne proizvodnje i parcelama na kojima se planira korišćenje predmeta kredita;

3) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Korisnik posle puštanja kredita u tečaj, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke predmeta kredita dostavlja original ili overenu kopiju računa za nabavljeni predmet kredita i drugu dokumentaciju u skladu sa poslovnom politikom banke.

Korisnik ima obavezu da predmet kredita upotrebi u skladu sa njegovom namenom.

Korisnik iz stava 1. tačka 1) ovog odeljka ostvaruje pravo i na kreditnu podršku za razvoj biljne proizvodnje po hektaru zasejanih/zasađenih površina u periodu od 1. oktobra 2010. godine do 31. maja 2011. godine.

Najviši iznos koji korisnik kreditne podrške iz stava 7. ovog odeljka ostvaruje po hektaru zasejane/zasađene kulture određuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Uz zahtev za korišćenje kreditne podrške iz stava 7. ovog odeljka korisnik je dužan da dostavi izjavu datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću sa podacima o zasejanim/zasađenim površinama, parcelama i strukturi biljne proizvodnje (vrsti kulture).

4827011.0064.39.Doc/2 O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), kojim je propisano da Vlada propisuje za svaku budžetsku godinu vrste i oblik podsticaja, obim, uslove i način ostvarivanja prava na pojedine vrste i oblike podsticaja i određuje korisnike podsticaja, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, Nacionalnim programom i Nacionalnim programom ruralnog razvoja, u odredbi člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) kojim su raspoređena sredstva korisnicima, kao i u odredbi člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu da svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede je od 2004. godine započelo sa podrškom izgradnji tržišta kredita. Ova mera se nastavlja i u 2011. godini na ime kredita koje odobravaju poslovne banke, a namenjeni su korisnicima iz oblasti poljoprivrede. Kredit se odobrava u dinarima sa rokom otplate do tri godine.

Cilj mere je nastavak razvoja tržišta kredita pri čemu se obezbeđuju povoljniji uslovi korišćenja u odnosu na tržišne uslove.

Efekat mere se očekuje kod ulaganja u razvoj ratarske, voćarske, vinogradarske i povrtarske proizvodnje, što će kao dugoročni efekat dati unapređivanje konkurentnosti i razvoja poljoprivrede.

III. SADRŽINA UREDBE

Članom 1. ove uredbe propisan je predmet uređenja i određeno da se njome utvrđuju Program kreditne podrške za razvoj s ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope.

Programom kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope, koji je sastavni deo ove uredbe utvrđeni su ciljevi programa, namene za koje se mogu koristiti sredstva kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za korišćenje kreditne podrške i okumentacija koja se dostavlja posle puštanja kredita u tečaj.

Pravo na korišćenje sredstava imaju fizičko lice, preduzetnik i pravno lice.

Pravno lice ima pravo na kreditnu podršku za razvoj biljne proizvodnje ako je razvrstano u malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, a zemljoradnička zadruga ako ima najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci ili članovi 10 različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja se nalaze u aktivnom statusu.

Fizičko lice, preduzetnik i pravno lice (u daljem tekstu: korisnik) ostvaruju pravo na kreditnu podršku za razvoj biljne proizvodnje za nabavku:

1) semena i sadnog materijala;

2) svih vrsta mineralnog đubriva;

3) svih vrsta sredstava za zaštitu bilja.

Fizičko lice ostvaruje pravo i na kreditnu podršku za razvoj biljne proizvodnje po hektaru zasejanih/zasađenih površina u periodu od 1. oktobra 2010. godine do 31. maja 2011. godine.

Maksimalni iznos koji korisnik kreditne podrške za ostvaruje po hektaru zasejane/zasađene kulture određuje se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Članom 2. ove uredbe propisano je da se kreditna podrška kroz subvencionisanje dela kamatne stope koju banke naplaćuju korisnicima kredita koristi radi podsticanja poljoprivredne proizvodnje, u skladu sa Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 33/11 i — u daljem tekstu: Uredba), i uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Članom 3. propisano je da su sredstva za sprovođenje obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) do iznosa određenog posebnim aktom Vlade. Takođe propisano je da se sredstva za realizaciju mera iz ove uredbe obezbeđuju za naredne godine budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), Razdeo 19 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 19.11. – Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420-Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđen je iznos od 16.815.357.000 dinara. Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-507/2011 od 3. februara 2011. godine i 05 Broj: 401-2813/2011 od 14. aprila 2011. godine usvojen je Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu. Na Razdelu 19 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđen je iznos od 2.853.643.000 dinara. Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-241/2011 od 21. januara 2011. godine, 05 Broj: 401-2824/2011 od 14. aprila 2011. godine, 05 Broj: 401-3139/2011 od 21. aprila 2011. i 05 Broj: 401-3683/2011 od 13. maja 2011. godine usvojen je Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2011. godinu, kojim su obezbeđena sredstva za realizaciju Uredbe o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini u iznosu od 2.724.303.000 dinara, u koje spadaju i sredstva za realizaciju ove uredbe.

Sredstva za sprovođenje Uredbe za 2012. i 2013. godinu obezbeđuju se budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

V. IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA

STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05).

VI. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNjIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje ove uredbe nije predviđeno Planom rada Vlade za 2011. godinu, ali je njeno donošenje neophodno da bi se izvršila raspodela sredstava obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije i omogućilo da se na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), odrede uslovi i način korišćenja tih sredstava, a samim tim realizuje Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu.

VII. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pošto je neophodno da se što pre zaključe potrebni ugovori kako bi bio obezbeđen kontinuitet u kreditiranju, kao i obezbeđivanje obavljanja poljoprivrednih radova u optimalnim agrotehničkim rokovima, stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, prilikom njihovog donošenja.

Ostavite komentar