46. sednica Vlade Republike Srbije, 24. januar 2013. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJUDRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Postavlja se Milana Rakić za državnog sekretara u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9757/2012-1

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJUDRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se dr Dragovan Milićević za državnog sekretara u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-501/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJUDRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Vlajko Senićdužnosti državnog sekretara u Ministarstvu finansija i privrede, sa 24. januarom 2013. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-234/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79.st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKASREDNJOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU

I

Tanji Dulović prestaje rad na položaju načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Zrenjaninu, zbog podnošenja pismene ostavke – sa24. januarom 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9705/2012

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI

I

Razrešava se Sava Ališić dužnosti načelnika Sremskog upravnog okruga sa sedištem u Sremskoj Mitrovici, sa 7. januarom 2013. godine, zbog navršenja radnog veka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9708/2012

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJUNAČELNIKA SREDNJOBANATSKOG

UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU

I

Postavlja se Dušan Šijan za načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Zrenjaninu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-115/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJUNAČELNIKA ZLATIBORSKOG

UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U UŽICU

I

Postavlja se Dragoljub Zindović za načelnika Zlatiborskog upravnog okruga sa sedištem u Užicu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-114/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade:

1. Ivana Kovačević, predsednik,

2. Ružica Stojiljković, član,

3. Vesna Fila, član,

4. Željko Milošević, član,

5. Vladimir Pešić, član,

6. Nada Dragović, član

7. Olivera Stanojković, član,

8. Ines Cerović, član,

9. Olivera Zečević, član,

10. Nenad Dimitrijević, član,

11. Ljiljana Džuver, član,

12. Zorica Đerić Stojičić, član,

13. Boris Barjaktarović, član,

14. Ivica Radović, član,

15. Nadica Momirov, član,

16. Đorđo Prstojević, član,

17. Jelena Budimir, član.

II

U Radnu grupu za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade imenuju se:

1) za predsednika:

– Nenad Borovčanin, Ministarstvo omladine i sporta;

2) za članove:

(1) Snežana Klašnja, Ministarstvo omladine i sporta,

(2) Jelena Rančić, Ministarstvo finansija i privrede,

2

(3) Gordana Cvetković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(4) Periša Simonović, Ministarstvo zdravlja,

(5) Brankica Janković, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(6) Igor Vukonjanski, Ministarstvo pravde i državne uprave,

(7) Dijana Stojković, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave,

(8) Jasmina Puhača, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(9) Gordana Predić, Ministarstvo kulture i informisanja,

(10) Milan Petrović, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

(11) Zoran Jančić, Republički zavod za statistiku.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9731/2012

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE U BEOGRADU

I

Razrešava se Radoslav Zelenović dužnosti direktoraJugoslovenske kinoteke u Beogradu, sa 21. januarom 2013. godine, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-224/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JUGOSLOVENSKE KINOTEKE U BEOGRADU

I

Imenuje se Radoslav Zelenovićza vršioca dužnosti direktora Jugoslovenske kinoteke u Beogradu– od 22. januara 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-225/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 –ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

FINANSIJA I PRIVREDE

I

Dr Draganu Janjićuprestaje rad na položaju pomoćnika ministra finansija i privrede – Sektor za upravne i nadzorne poslove u oblasti privrednih registara, protekom vremena na koje je postavljen na položaj – 24. januara 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-205/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

FINANSIJA I PRIVREDE

I

Dr Dragan Janjić ponovo se postavlja na položaj pomoćnika ministra finansija i privrede – Sektor za upravne i nadzorne poslove u oblasti privrednih registara,od 25. januara 2013. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-208/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJUPOMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE,

NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se mr Ljubiša Antonijević za pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-265/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJUPOMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE,

NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Ivica Radović za pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-262/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37.stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179.stav1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43.stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada, postupajući po presudi Upravnog suda 3U 28892/2010 od 14. novembra 2012. godine donosi,

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se Miroljub Milutinović dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za odbranu od grada, sa 30. septembrom 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-236/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Kliničkog centra Kragujevac:

1. Dragan Stevović, predsednik,

2. Dušan Golubović, član,

3. Slavica Nikitović, član,

4. Radmila Ivanek, član,

5. prof. dr Branko Ristić, član,

6. prof. dr Biljana Vuletić, član,

7. mr sci. dr Goran Azanjac, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-301/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

U Upravni odbor Kliničkog centra Kragujevac imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Mileta Poskurica, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu;

2) za članove:

(1) dr Divna Nikolić, specijalista opšte medicine, Dom zdravlja Kragujevac,

(2) prof. dr Mirko Kerkez, specijalista hirurgije, Klinički centar Srbije,

(3) doc. dr Ivan Jovanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu,

(4) prof. dr Biljana Vuletić, Klinički centar Kragujevac,

(5) doc. dr Tatjana Vulović, Klinički centar Kragujevac,

(6) dr Zoran Jovanović, Klinički centar Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-304/2013-1

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJUPOMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Razrešava se Duško Lopandić dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za Evropsku uniju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-441/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJUPOMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Ljubica Vasić za pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za Evropsku uniju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-442/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJUPOMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Goran Cvejić dužnosti pomoćnika ministra finansija i privrede – Sektor za internu reviziju i budžetsku inspekciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-477/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJUPOMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Goran Cvejićza pomoćnika ministra finansija i privrede – Sektor za internu kontrolu i internu reviziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-478/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

OIMENOVANJUARBITRA REPUBLIKE SRBIJE PRED STALNIM ARBITRAŽNIM SUDOM U HAGU

I

Imenuje se prof. dr Milenko Kreća, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za arbitra Republike Srbije pred Stalnim arbitražnim sudom u Hagu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8660/2012

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

ORAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU

U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu:

1)prof. dr Srećko Trifunović, predsednik,

2)prof. drGoran Roglić, član.

II

U Upravni odbor Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Slaviša Putić, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

2) za člana:

– mr Marija Stevanović, direktor MS EMPLOYMENT, Svilajnac.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-447/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05–ispravka), člana 12. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 135/04 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJUPREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Razrešava se Nenad Mijailović dužnosti predsednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-485/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 –ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Bojani Todorović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju, protekom vremena na koje je postavljena na položaj – 24. januara 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-499/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Bojana Todorović ponovo se postavlja na položaj pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju,od 25. januara 2013. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-500/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14.stav1. Odluke o osnivanju Privrednog društva „Centar za strna žita” d.o.o. Kragujevac („Službeni glasnik RS”, broj 78/06)i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA

„CENTAR ZA STRNA ŽITA”, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRAGUJEVAC

I

Razrešava se Živomir Vučković dužnosti direktora Privrednog društva „Centar za strna žita”, društvo s ograničenom odgovornošću, Kragujevac, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-531/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14.stav1. Odluke o osnivanju Privrednog društva „Centar za strna žita” d.o.o. Kragujevac („Službeni glasnik RS”, broj 78/06)i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA„CENTAR ZA STRNA ŽITA”, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRAGUJEVAC

I

Imenuje se Blagoje Kovačević za vršiocadužnosti direktora Privrednog društva „Centar za strna žita”, društvo s ograničenom odgovornošću, Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-532/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke3. stav 3. Odluke o osnivanju Nacionalnog tela za sprovođenje projekata Mehanizma čistog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 32/10 i 101/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA NACIONALNOG TELA ZA SPROVOĐENJE PROJEKATA MEHANIZMA ČISTOG RAZVOJA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nacionalnog tela za sprovođenje projekata Mehanizma čistog razvoja:

1. Miloš Banjac,

2. Nenad Ilić,

3. Jasminka Pavlović,

4. Miroslav Spasojević,

5. Danijela Božanić,

6. Snežana Matić,

7. Jasmina Radonjić,

8. Sandra Lazić,

9. Dragana Ljumović,

10. Saša Stamatović,

11. Ana Repac,

12. Dušan Čarkić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 Broj: 119-533/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke3. stav 3. Odluke o osnivanju Nacionalnog tela za sprovođenje projekata Mehanizma čistog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 32/10 i 101/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG TELA ZA SPROVOĐENJE PROJEKATA MEHANIZMA ČISTOG RAZVOJA

I

U Nacionalno telo za sprovođenje projekata Mehanizma čistog razvoja imenuju se za članove:

1. Nenad Ilić, posebni savetnik ministra finansija i privrede,

2. Dejan Trifunović, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

3. Jasminka Pavlović, viši savetnik, načelnik Odeljenja za energetsku efikasnost i građevinske proizvode, Sektor za građevinarstvo i građevinsko zemljište u Ministarstvu građevinarstva i urbanizma,

4. Dijana Stojković, načelnik Odeljenja za politiku regionalnog razvoja, Sektor za regionalni razvoj u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave,

5. Danijela Božanić, šef Odseka za klimatske promene u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

6. Jelena Simović, viši savetnik, šef Odseka za održivi razvoj i klimatske promene, Sektor energetike u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

7. Dragan Mirković, šef Odseka za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

8. Snežana Matić, rukovodilac Grupe za ocenjivanje usaglašenosti, Odeljenje za tehničke propise, Sektor za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu finansija i privrede,

9. Sandra Lazić, samostalni savetnik, Odsek za klimatske promene u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

10. Saša Stamatović, samostalni savetnik, Uprava za šume uMinistarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

11. Predrag Simić, savetnik, Odeljenje za upravljanje otpadom uMinistarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

12. Goran Tomić, savetnik, Sektor rudarstva i geologije u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja,

2

13. Tatjana Džuverović Miljković, savetnik, Grupa za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU, Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu saobraćaja,

14. Ana Repac, mlađi savetnik, Odsek za klimatske promene uMinistarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 Broj: 119-429/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJUPOMOĆNIKA MINISTRA SAOBRAĆAJA

I

Postavlja se Zorica Đerić Stojičić za pomoćnika ministra saobraćaja – Sektor za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-542/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJUDIREKTORA UPRAVE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA

I

Postavlja se Dejan Tomić za direktora Uprave za transport opasnog tereta u Ministarstvu saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-543/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJUPOMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA

I

Postavlja se Nenad Ivetić za pomoćnika direktora Uprave za transport opasnog tereta u Ministarstvu saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-544/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07–autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOGFAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana SavetaMedicinskogfakulteta Univerziteta u Beogradu:

1.Milena Pandurović,

2. Branislav Lazić,

3. dr Milutin Đorđević,

4. Dejan Radulović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-548/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07–autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOGFAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1.dr Zlatibor Lončar,

2. prof. dr Gradimir Dragutinović,

3. prof. dr Borislav Kamenov,

4. prof. dr Mirko Kerkez.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-550/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93–dr. zakon, 67/93–dr. zakon, 48/94–dr. zakon, 24/96 i 76/05–dr. zakon ) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BEOGRADSKE POSLOVNE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Beogradske poslovne škole u Beogradu:

1.dr Dragan Marković,

2. mr Zoran Nikolić,

3. dr Dragan Mitraković,

4. Zora Anđelković,

5. dr Milenko Radoman.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-545/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07–autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA BEOGRADSKE POSLOVNE ŠKOLE – VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, BEOGRAD

I

U Savet Beogradske poslovne škole – Visoke škole strukovnih studija, Beograd, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1.dr Branislav Blažić,

2. Dejan Baljak,

3. prof. dr Milovan Živković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-546/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05i 81/05 – ispravka), a u vezi sačlanom 266. stav 2. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

I

Utvrđuje se da je Nebojši Starčeviću prestala dužnost direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, sa 24. januarom 2013. godine, zbog podnošenja ostavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-570/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

I

Imenuje se Milan Živanović za vršioca dužnosti direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-569/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Razrešava se dr Milan Stevović dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde i državne uprave, zbog postavljenja na položaj direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde i državne uprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-549/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se dr Milan Stevović na položaj direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde i državne uprave, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-551/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Kliničkog centra Srbije:

1. dr sci. med. Predrag Stevanović, predsednik,

2. Branislav Đurković, član,

3. prim. dr Slobodan Mirković, član,

4. dr Živorad Smiljanić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-565/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

U Upravni odbor Kliničkog centra Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– akademik prof. dr Jovan Hadži-Đokić, Srpska akademija nauka i umetnosti;

2) za članove:

(1) doc. dr Vladimir Janjić, Klinički centar Kragujevac,

(2) Siniša Mali, dipl. ekonomista iz Beograda,

(3) dr Božica Novaković, direktor Doma zdravlja Novi Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-564/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar