Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o mreži ustanova socijalne zaštite

Na osnovu člana 63. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

 

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MREŽI

USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

Član 1.

U Uredbi o mreži ustanova socijalne zaštite („Službeni glasnik RS”, broj 16/12), Pregled prostornog rasporeda, delatnosti, grupa korisnika i kapaciteta ustanova socijalne zaštite, zamenjuje se novim Pregledom prostornog rasporeda, delatnosti, grupa korisnika i kapaciteta ustanova socijalne zaštite, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ustanove socijalne zaštite iz člana 1. ove uredbe uskladiće svoje opšte akte sa ovom uredbom u roku od šest meseci od dana njenog stupanja na snagu.

Član 3.

Akt o osnivanju novih centara za porodični smeštaj i usvojenje Vlada, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine doneće, u skladu sa ovom uredbom, najkasnije do 30. juna 2013. godine.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-603/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

PREGLED PROSTORNOG RASPOREDA, DELATNOSTI, GRUPA KORISNIKA I KAPACITETA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

I. USTANOVE ZA DECU I MLADE

R.br. Prostorni raspored (teritorija) Delatnost Ukupni kapacitet ustanove Korisnici Smeštajni kapacitet Kapacitet za dodatne usluge 1. Ustanova za decu i mlade, Aleksinac Usluge domskog smeštaja 36 24 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 2. Ustanova za decu i mlade, Banja Koviljača, Loznica Usluge domskog smeštaja 42 18 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 3. Ustanova za decu i mlade, Bela Crkva Usluge domskog smeštaja 48 72 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 4. Ustanova za decu i mlade, Savski Venac, Beograd Usluge domskog smeštaja 466 174 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 4.1. Radna jedinica Savski Venac, Beograd Usluge domskog smeštaja 80 24 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 4.2. Radna jedinica Savski Venac, Beograd Usluge domskog smeštaja 150 0 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 4.3. Radna jedinica, Savski Venac, Beograd Usluge domskog smeštaja 40 6 Trudnice i majke sa decom 4.4. Radna jedinica, Voždovac, Beograd Usluge domskog smeštaja 48 72 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 4.5. Radna jedinica Savski Venac, Beograd Usluge domskog smeštaja 48 24 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 4.6. Radna jedinica, Voždovac, Beograd Usluge domskog smeštaja 48 24 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 4.7. Radna jedinica Vračar, Beograd Usluge domskog smeštaja 12 12 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 4.8. Radna jedinica Savski Venac,Beograd Usluge domskog smeštaja 40 12 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 5. Ustanova za decu i mlade (pri Centru za socijalni rad Kragujevac), Kragujevac Usluge domskog smeštaja 24 16 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 6. Ustanova za decu i mlade, Kruševac Usluge domskog smeštaja 48 24 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 7. Ustanova za decu i mlade, Negotin Usluge domskog smeštaja 24 64 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 8. Ustanova za decu i mlade, Niš Usluge domskog smeštaja 36 48 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 9. Ustanova za decu i mlade, Sremska Kamenica, Novi Sad Usluge domskog smeštaja i usluge podrške za samostalni život 140 34 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 9.1. Radna jedinica, Sremska Kamenica, Novi Sad Usluge domskog smeštaja 120 34 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 9.2. Radna jedinica, Sremska Kamenica, Novi Sad Usluge domskog smeštaja i usluge podrške zasamostalan život 20 0 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 10. Ustanova za decu i mlade, Pančevo Usluge domskog smeštaja 48 48 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 11. Ustanova za decu i mlade, Sombor Usluge domskog smeštaja 36 44 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju

12. Ustanova za decu i mlade, Užice Usluge domskog smeštaja 48 48 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 13. Ustanova za vaspitanje dece i omladine, Voždovac, Beograd Usluge domskog smeštaja 48 12 Deca i mladi koji su u sukobu sa roditeljima, starateljima i zajednicom i strani državljanin, odnosno lice bez državljanstva i/ili bez pratnje 13.1. Radna jedinica, Voždovac, Beograd Usluge domskog smeštaja 36 Deca i mladi koji su u sukobu sa roditeljima, starateljima i zajednicom 13-2. Radna jedinica Voždovac, Beograd Usluge domskog smeštaja 12 Strani državljanin, odnosno lice bez državljanstva i/ili bez pratnje 14. Ustanova za vaspitanje dece i omladine, Knjaževac Usluge domskog smeštaja 32 97 Deca i mladi koji su u sukobu sa roditeljima, starateljima i zajednicom 15. Ustanova za vaspitanje dece i omladine, Niš Usluge domskog smeštaja 36 36 Deca i mladi koji su u sukobu sa roditeljima, starateljima i zajednicom i strani državljanin, odnosno lice bez državljanstva i/ili bez pratnje 15.1. Radna jedinica, Niš Usluge domskog smeštaja 26 Deca i mladi koji su u sukobu sa roditeljima, starateljima i zajednicom 15.2. Radna jedinica, Niš Usluge domskog smeštaja 10 Strani državljanin odnosno lice bez državljanstva, bez pratnje 16. Ustanova za decu i mlade (u okviru Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine Beograd), Savski Venac, Beograd Usluge domskog smeštaja 46 Deca i mladi sa smetnjama u razvoju i odrasli sa teškoćama u komunikaciji

17. Ustanova za decu i mlade, Sremčica, Beograd Usluge domskog smeštaja 300 Deca i mladi sa smetnjama u razvoju i odrasli sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u komunikaciji 17.1. Radna jedinica za decu i mlade, Sremčica, Beograd Usluge domskog smeštaja 100 Deca i mladi sa smetnjama u razvoju 17.2. Radna jedinica za odrasle, Sremčica, Beograd Usluge domskog smeštaja 200 Deca i mladi sa smetnjama u razvoju i odrasli sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u komunikaciji 18. Ustanova za decu i mlade, Veternik, Novi Sad Usluge domskog smeštaja 500 Deca i mladi sa smetnjama u razvoju i odrasli sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u komunikaciji 18.1. Radna jedinica za decu i mlade, Veternik, Novi Sad Usluge domskog smeštaja 100 Deca i mladi sa smetnjama u razvoju 18.2. Radna jedinica za odrasle, Veternik, Novi Sad Usluge domskog smeštaja 400 Odrasli sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u komunikaciji 19. Ustanova za decu i mlade, Stamnica, Petrovac na Mlavi Usluge domskog smeštaja 450 Deca i mladi sa smetnjama u razvoju i odrasli sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u komunikaciji 19.1. Radna jedinica za decu i mlade, Stamnica, Petrovac na Mlavi Usluge domskog smeštaja 250 Deca i mladi sa smetnjama u razvoju 19.2. Radna jedinica za odrasle, Stamnica, Petrovac na Mlavi Usluge domskog smeštaja 200 Odrasli sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u komunikaciji 20. Ustanova za decu i mlade, Subotica Usluge domskog smeštaja 180 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 20.1. Radna jedinica, Subotica Usluge domskog smeštaja 10 Deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca i mladi sa smetnjama u razvoju 20.2. Radna jedinica, Subotica Usluge domskog smeštaja 160 Deca i mladi sa smetnjama u razvoju 20.3. Radna jedinica, Subotica Usluge domskog smeštaja 10 Trudnice i majke sa decom 21. Ustanova za decu i mlade (pri Centru za socijalni rad Šabac), Šabac Usluge domskog smeštaja 40 Deca i mladi sa smetnjama u razvoju i odrasli sa teškoćama u komunikaciji

II. USTANOVE ZA ODRASLE I STARIJE

R. br. Prostorni raspored(teritorija) Delatnost Smeštajni kapacitet Napomena Odrasli i stariji 1. Ustanova za odrasle i starije, Mol, Ada Usluge domskog smeštaja 220 Odrasli i stariji 2. Ustanova za odrasle i starije, Aleksinac Usluge domskog smeštaja 400 Odrasli i stariji, i odrasli i stariji sa intelektualnim i mentalnim teškoćama 2.1. Radna jedinica, Aleksinac Usluge domskog smeštaja 120 Odrasli i stariji 2.2. Radna jedinica, Tešica, Aleksinac Usluge domskog smeštaja 280 Odrasli i stariji sa intelektualnim i mentalnim teškoćama 3. Ustanova za odrasle i starije, Apatin Usluge domskog smeštaja 185 Odrasli i stariji 4. Ustanova za odrasle i starije, Bačka Palanka Usluge domskog smeštaja 110 Odrasli i stariji 5. Ustanova za odrasle i starije, Beograd Usluge domskog smeštaja 1.182 Odrasli i stariji 5.1. Radna jedinica Zemun, Beograd Usluge domskog smeštaja 580 Odrasli i stariji 5.2. Radna jedinica, Voždovac, Beograd Usluge domskog smeštaja 270 Odrasli i stariji 5.3. Radna jedinica, Palilula, Beograd Usluge domskog smeštaja 220 Odrasli i stariji 5.4. Radna jedinica, Palilula, Beograd Usluge domskog smeštaja 111 Odrasli i stariji 6. Ustanova za odrasle i starije, Bečej Usluge domskog smeštaja 193 Odrasli i stariji

7. Ustanova za odrasle i starije (pri Centru za socijalni rad Blace), Blace Usluge domskog smeštaja 50 Odrasli i stariji 8. Ustanova za odrasle i starije (pri Centru za socijalni rad Brus), Brus Usluge domskog smeštaja 75 Odrasli i stariji 9. Ustanova za odrasle i starije, Valjevo Usluge domskog smeštaja 150 Objekat u izgradnji Odrasli i stariji 10. Ustanova za odrasle i starije, Vrbas Usluge domskog smeštaja 125 Odrasli i stariji 11. Ustanova za odrasle i starije, Vršac Usluge domskog smeštaja 108 Odrasli i stariji 12. Ustanova za odrasle i starije (pri Centru za socijalni rad Despotovac), Despotovac Usluge domskog smeštaja 70 Odrasli i stariji 13. Ustanova za odrasle i starije, Dimitrovgrad Usluge domskog smeštaja 90 Odrasli i stariji 14. Ustanova za odrasle i starije, Zrenjanin Usluge domskog smeštaja 300 Odrasli i stariji 15. Ustanova za odrasle i starije, Jagodina Usluge domskog smeštaja 270 Odrasli i stariji 16. Ustanova za odrasle i starije, Kanjiža Usluge domskog smeštaja 95 Odrasli i stariji 17. Ustanova za odrasle i starije, Kikinda Usluge domskog smeštaja 180 Odrasli i stariji 18. Ustanova za odrasle i starije, Knjaževac Usluge domskog smeštaja 220 Odrasli i stariji 19. Ustanova za odrasle i starije, Kosovska Mitrovica Usluge domskog smeštaja 80 Odrasli i stariji 20. Ustanova za odrasle i starije, Kragujevac Usluge domskog smeštaja 330 Odrasli i stariji 21. Ustanova za odrasle i starije, Mataruška Banja, Kraljevo Usluge domskog smeštaja 252 Odrasli i stariji 22. Ustanova za odrasle i starije, Kruševac Usluge domskog smeštaja 220 Odrasli i stariji 23. Ustanova za odrasle i starije (pri Centru za socijalni rad Krupanj), Krupanj Usluge domskog smeštaja 60 Odrasli i stariji 24. Ustanova za odrasle i starije, Kula Usluge domskog smeštaja 105 Odrasli i stariji 25. Ustanova za odrasle i starije (pri Centru za socijalni rad Kučevo), Kučevo Usluge domskog smeštaja 150 Odrasli i stariji 26. Ustanova za odrasle i starije, Leskovac Usluge domskog smeštaja 180 Odrasli i stariji 27. Ustanova za odrasle i starije, Mladenovac Usluge domskog smeštaja 310 Odrasli i stariji 28. Ustanova za odrasle i starije, Niš Usluge domskog smeštaja 286 Odrasli i stariji 29. Ustanova za odrasle i starije, (pri Centru za socijalni rad Novi Kneževac), Novi Kneževac Usluge domskog smeštaja 40 Odrasli i stariji 30. Ustanova za odrasle i starije, Novi Sad Usluge domskog smeštaja 868 Odrasli i stariji 30.1. Radna jedinica, Novi Sad Usluge domskog smeštaja 264 Odrasli i stariji 30.2. Radna jedinica, Novi Sad Usluge domskog smeštaja 336 Odrasli i stariji 30.3. Radna jedinica, Futog, Novi Sad Usluge domskog smeštaja 268 Odrasli i stariji 31. Ustanova za odrasle i starije (pri Centru za socijalni rad Novi Pazar), Novi Pazar Usluge domskog smeštaja 80 Objekat u izgradnji Odrasli i stariji 32. Ustanova za odrasle i starije, Obrenovac, Beograd Usluge domskog smeštaja 340 Odrasli i stariji 33. Ustanova za odrasle i starije, Pančevo Usluge domskog smeštaja 200 Odrasli i stariji 34. Ustanova za odrasle i starije (pri Centru za socijalni rad Požega), Požega Usluge domskog smeštaja 50 Odrasli i stariji 35. Ustanova za odrasle i starije, Priština Usluge domskog smeštaja 200 Odrasli i stariji 36. Ustanova za odrasle i starije, Prokuplje Usluge domskog smeštaja 150 Odrasli i stariji

37. Ustanova za odrasle i starije, Ruma Usluge domskog smeštaja 285 Odrasli i stariji 38. Ustanova za odrasle i starije, Smederevo Usluge domskog smeštaja 180 Odrasli i stariji 39. Ustanova za odrasle i starije, Sombor Usluge domskog smeštaja 310 Odrasli i stariji 40. Ustanova za odrasle i starije, Subotica Usluge domskog smeštaja 530 Odrasli i stariji 40.1. Radna jedinica, Subotica Usluge domskog smeštaja 172 Odrasli i stariji 40.2. Radna jedinica, Subotica Usluge domskog smeštaja 93 Odrasli i stariji 40.3. Radna jedinica, Subotica Usluge domskog smeštaja 265 Odrasli i stariji 41. Ustanova za odrasle i starije, Surdulica Usluge domskog smeštaja 80 Odrasli i stariji 42. Ustanova za odrasle i starije (pri Centru za socijalni rad Užice), Užice Usluge domskog smeštaja 80 Odrasli i stariji 43. Ustanova za odrasle i starije, Šabac Usluge domskog smeštaja 230 Odrasli i stariji 44. Ustanova za odrasle i starije, Zemun, Beograd Usluge domskog smeštaja 80 Odrasli i stariji sa telesnim teškoćama 45. Ustanova za odrasle i starije, Doljevac Usluge domskog smeštaja 100 Odrasli i stariji sa telesnim teškoćama 46. Ustanova za odrasle i starije, Pančevo Usluge domskog smeštaja 120 Odrasli i stariji sa senzornim teškoćama 47. Ustanova za odrasle i starije, Kragujevac Usluge domskog smeštaja 850 Odrasli i stariji sa mentalnim i intelektualnim teškoćama 48. Ustanova za odrasle i starije (pri Centru za socijalni rad Ljubovija), Ljubovija Usluge domskog smeštaja 50 Odrasli i stariji, i odrasli i stariji sa intelektualnim i mentalnim teškoćama 49. Ustanova za odrasle i starije (pri Centru za socijalni rad Paraćin), Paraćin Usluge domskog smeštaja 92 Odrasli i stariji sa mentalnim i intelektualnim teškoćama

50. Ustanova za odrasle i starije, Novi Bečej Usluge domskog smeštaja 425 Odrasli i stariji, i odrasli i stariji sa mentalnim i intelektualnim teškoćama 51. Ustanova za odrasle i starije, Stari Lec, Plandište Usluge domskog smeštaja 550 Odrasli i stariji sa mentalnim i intelektualnim teškoćama 52. Ustanova za odrasle i starije,Čurug, Žabalj Usluge domskog smeštaja 200 Odrasli i stariji sa mentalnim i intelektualnim teškoćama 53. Ustanova za odrasle i starije, Blace Usluge domskog smeštaja 80 Odrasli i stariji sa mentalnim i intelektualnim teškoćama 54. Ustanova za odrasle i starije, Veliki Popovac, Petrovac na Mlavi Usluge domskog smeštaja 280 Odrasli i stariji sa mentalnim i intelektualnim teškoćama 55. Ustanova za odrasle i starije, Jabuka, Pančevo Usluge domskog smeštaja 180 Odrasli i stariji sa mentalnim i intelektualnim teškoćama 56. Ustanova za odrasle i starije, Stara Moravica, Bačka Topola Usluge domskog smeštaja 300 Odrasli i stariji sa mentalnim i intelektualnim teškoćama 57. Ustanova za odrasle i starije, Tutin Usluge domskog smeštaja 302 Odrasli i stariji sa mentalnim i intelektualnim teškoćama 57.1. Radna jedinica, Tutin Usluge domskog smeštaja 213 Odrasli i stariji sa mentalnim i intelektualnim teškoćama 57.2. Radna jedinica za podršku za samostalni život, Tutin Usluge domskog smeštaja i usluge podrške za samostalni život 89 Odrasli i stariji sa mentalnim i intelektualnim teškoćama 58. Ustanova za odrasle i starije, Štimlje, Uroševac Usluge domskog smeštaja 200 Odrasli i stariji sa mentalnim i intelektualnim teškoćama 59. Ustanova za odrasle i starije, Kulina, Aleksinac Usluge domskog smeštaja 500 Odrasli i stariji sa intelektualnim i mentalnim teškoćama

60. Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Zemun, Beograd Usluge smeštaja (urgentni smeštaj), usluge, procene i planiranja i savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge 6 Deca, mladi i odrasli žrtve trgovine ljudima

III. CENTRI ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE

Red.broj Prostorni raspored (teritorija) Delatnost Korisnici usluga 1. Centar za porodični smeštaj i usvojenje sa dve radne jedinice, Vračar, Beograd Usluge procene i planiranja, savetovanja i podrške (za teritoriju grada Beograda, Mačvanskog i Kolubarskog upravnog okruga) Srodnička, hraniteljska i usvojiteljska porodica 2. Centar za porodični smeštaj i usvojenje, Bela Crkva Usluge procene i planiranja, savetovanja i podrške (za teritoriju Južno-banatskog upravnog okruga) Srodnička, hraniteljska i usvojiteljska porodica 3. Centar za porodični smeštaj i usvojenje, Miloševac, Velika Plana Usluge procene i planiranja, savetovanja i podrške (za teritoriju Podunavskog upravnog okruga) Srodnička, hraniteljska i usvojiteljska porodica 4. Centar za porodični smeštaj i usvojenje sa dve radne jedinice, Kragujevac Usluge procene i planiranja, savetovanja i podrške (za teritoriju Šumadijskog, Raškog, Moravičkog, Rasinskog i Zlatiborskog upravnog okruga) Srodnička, hraniteljska i usvojiteljska porodica 5. Centar za porodični smeštaj i usvojenje sa dve radne jedinice, Niš Usluge procene i planiranja, savetovanja i podrške (za teritoriju Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga) Srodnička, hraniteljska i usvojiteljska porodica 6. Centar za porodični smeštaj i usvojenje, Novi Sad Usluge procene i planiranja, savetovanja i podrške (za teritoriju Sremskog, Južno-bačkog i Srednje-banatskog upravnog okruga) Srodnička, hraniteljska i usvojiteljska porodica 7. Centar za porodični smeštaj i usvojenje, Subotica Usluge procene i planiranja, savetovanja i podrške (za teritoriju Severno-bačkog, Zapadno-bačkog, i Severno-banatskog upravnog okruga) Srodnička, hraniteljska i usvojiteljska porodica 8. Centar za porodični smeštaj i usvojenje sa dve radne jedinice, Ćuprija Usluge procene i planiranja, savetovanja i podrške (za teritoriju Pomoravskog, Braničevskog, Zaječarskog i Borskog upravnog okruga) Srodnička, hraniteljska i usvojiteljska porodica

Ostavite komentar