Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa tačkom 8. stav 2. Odluke o osnivanju Republičke agencije za stanovanje („Službeni glasnik RS”, broj 56/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE

I

Razrešava se Zlatko Milikić dužnosti člana Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje, na lični zahtev.

II

Imenuje se Bojan Stanić, dipl. ekonomista, Uprava za javni dug u Ministarstvu finansija i privrede, za člana Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-732/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Sporazuma o trgovini i privrednoj saradnji između Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM

I

Konstatuje se da je Vesni Arsić prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom 26. januara 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-744/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je Vesni Arsić prestala dužnost zamenika predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju 26. januara 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-746/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 38/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE

ZA EKONOMSKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je Vesni Arsić prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije Republike Srbije i Rumunije za ekonomsku saradnju 26. januara 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-753/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 38/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU

I

Imenuje se Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije Republike Srbije i Rumunije za ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-752/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-SLOVENAČKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je Vesni Arsić prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije 26. januara 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-745/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-SLOVENAČKE KOMISIJE

I

Imenuje se Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-743/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Saveta ministara Republike Albanije („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE SRPSKO-CRNOGORSKO-ALBANSKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je Jeleni Marjanović prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite srpsko-crnogorsko-albanske komisije 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-750/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Saveta ministara Republike Albanije („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE

SRPSKO-CRNOGORSKO-ALBANSKE KOMISIJE

I

Imenuje se Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Mešovite srpsko-crnogorsko-albanske komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-749/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 102/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM

I

Konstatuje se da je Jasni Matić prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-751/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 102/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM

I

Imenuje se Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-747/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Razrešava se Zoran Vujić dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – generalnog direktora Generalne direkcije za NATO i poslove odbrane, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-761/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Nataša Šimšić za pomoćnika ministra finansija i privrede – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-791/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE

ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Nenad Milojičić za pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transplantacije organa u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-881/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „ZRENJANIN” SA SEDIŠTEM

U ZRENJANINU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta „Zrenjanin” sa sedištem u Zrenjaninu:

1. Vojin Trkulja, vršilac dužnosti predsednika,

2. Bojan Ljutić, vršilac dužnosti člana,

3. Dragana Grozdanov Radlovački, vršilac dužnosti člana,

4. Vladimir Mertel, vršilac dužnosti člana,

5. Radoslav Martinov, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-834/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „ZRENJANIN”

SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Zrenjanin” sa sedištem u Zrenjaninu imenuju se:

1) za predsednika:

– Vladimir Paunović, dipl. veterinar;

2) za članove:

(1) dr Stanko Ilić, dipl. ekonomista,

(2) Goran Sabadoš, dipl. inženjer informatike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-837/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „SUBOTICA”

SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta „Subotica” sa sedištem u Subotici:

1. Grgo Tikvicki, predsednik,

2. Olivera Radnić, član,

3. Dragana Sujić, član,

4. Milovan Katrinka, član,

5. Kiškarolj Ferenc, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-840/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „SUBOTICA”

SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Subotica” sa sedištem u Subotici imenuju se:

1) za predsednika:

– Jovica Đapa;

2) za članove:

(1) Alen Stantić,

(2) Jožef Kočiš, doktor veterinarske medicine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-836/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „PANČEVO”

SA SEDIŠTEM U PANČEVU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta „Pančevo” sa sedištem u Pančevu:

1. Jasmina Obradović, predsednik,

2. Jasmina Parunović, član,

3. Zlata Stankov, član,

4. Gordana Blitva, član,

5. Nenad Budimirović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-850/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „PANČEVO”

SA SEDIŠTEM U PANČEVU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Pančevo” sa sedištem u Pančevu imenuju se:

1) za predsednika:

– Goran Pandurov;

2) za članove:

(1) Sava Mirković, dipl. inženjer poljoprivrede,

(2) Tanja Duš, dipl. veterinar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-845/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „JAGODINA”

SA SEDIŠTEM U JAGODINI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta „Jagodina” sa sedištem u Jagodini:

1. Miroslav Marinković, predsednik,

2. dr Milan Stanković, član,

3. Biljana Živković, član,

4. Vesna Radovanović, član,

5. dr Ljubisav Simonović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-854/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „JAGODINA”

SA SEDIŠTEM U JAGODINI

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Jagodina” sa sedištem u Jagodini imenuju se:

1) za predsednika:

– Slaviša Tanasković, dipl. veterinar;

2) za članove:

(1) Ana Stanisavljević,

(2) Božidar Pejanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-857/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „ZAJEČAR”

SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta „Zaječar” sa sedištem u Zaječaru:

1. Gordana Ilić, predsednik,

2. Milijana Nešković, član,

3. Gradimir Živković, član,

4. Siniša Dželatović, član,

5. Ljubiša Pavlović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-860/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „ZAJEČAR”

SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Zaječar” sa sedištem u Zaječaru imenuju se:

1) za predsednika:

– Miodrag Nikolić, dipl. veterinar;

2) za članove:

(1) Dušan Mladenović, dipl. ekonomista,

(2) Darjan Tošić, dipl. ekonomista.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-864/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „KRALJEVO”

SA SEDIŠTEM U KRALJEVU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta „Kraljevo” sa sedištem u Kraljevu:

1. Zoran Debeljak, predsednik,

2. mr Marija Vukašinović, član,

3. dr Ružica Ašanin, član,

4. Miloš Nešović, član,

5. Mladena Aleksić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-859/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „KRALJEVO”

SA SEDIŠTEM U KRALJEVU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Kraljevo” sa sedištem u Kraljevu imenuju se:

1) za predsednika:

– Svetlana Zakić, dipl. veterinar;

2) za članove:

(1) Zoran Pribojac, dipl. inženjer šumarstva,

(2) Slavica Popović, dipl. inženjer poljoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-862/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „SOMBOR”

SA SEDIŠTEM U SOMBORU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta „Sombor” sa sedištem u Somboru:

1. Miloš Pavlović, predsednik,

2. Milovan Šarac, član,

3. Željko Rađenović, član,

4. Bratislav Kisin, član,

5. Slavica Selak, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-852/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „SOMBOR”

SA SEDIŠTEM U SOMBORU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Sombor” sa sedištem u Somboru imenuju se:

1) za predsednika:

– Petar Milović, dipl. veterinar;

2) za članove:

(1) Dušan Radonjić,

(2) Miodrag Sekulić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-855/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „NIŠ”

SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš” sa sedištem u Nišu:

1. Slobodan Arsić, predsednik,

2. Goran Stojanović, član,

3. mr Nebojša Milosavljević, član,

4. Milica Ljubenović, član,

5. Dejan Videnović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-844/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „NIŠ”

SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš” sa sedištem u Nišu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Jovan Stojković, dipl. inženjer poljoprivrede;

2) za članove:

(1) Darko Zarev, inženjer poljoprivrede,

(2) Slobodan Arsić, dipl. veterinar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-848/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NAUČNOG INSTITUTA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA „TEMERIN” U TEMERINU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Naučnog instituta za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja „Temerin” u Temerinu:

1. dr Dragoljub Medić, predsednik,

2. Radisav Mićić, član,

3. Jovo Ubiparip, član,

4. dr Vasilije Miljković, član,

5. Đorđe Obradović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-851/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NAUČNOG INSTITUTA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA „TEMERIN” U TEMERINU

I

U Upravni odbor Naučnog instituta za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja „Temerin” u Temerinu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Vojislav Pavlović, dipl. veterinar;

2) za članove:

(1) Zoran Svitić, dipl. inženjer poljoprivrede,

(2) Goran Grković, dipl. inženjer građevine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-838/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE „KRNJAČA” U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Krnjača” u Beogradu:

1. Mirko Predojević, predsednik,

2. Lazar Subotić, član,

3. dr Dragan Vuković, član,

4. dr Gojko Mrvoš, član,

5. Dragica Prvulović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-846/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE „KRNJAČA” U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Krnjača” u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Dejan Đokić, dipl. inženjer poljoprivrede;

2) za članove:

(1) Dragan Jakovljević, dipl. inženjer poljoprivrede,

(2) Rajko Čuturilo, hemijsko tehnološki tehničar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-849/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE „VELIKA PLANA” U VELIKOJ PLANI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Velika Plana” u Velikoj Plani:

1. Slobodan Rajčić, predsednik,

2. Tomislav Stanojević, član,

3. Stevan Žeželj, član,

4. dr Miroslav Olujić, član,

5. Bratislav Kalinović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-842/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE „VELIKA PLANA” U VELIKOJ PLANI

I

U Upravni odbor Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Velika Plana” u Velikoj Plani imenuju se:

1) za predsednika:

– Vojislav Zdravković, dipl. inženjer poljoprivrede;

2) za članove:

(1) Dušan Janićijević, dipl. pravnik,

(2) Nenad Perić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-843/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE „MLADENOVAC” SA SEDIŠTEM

U MLADENOVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske stanice „Mladenovac” sa sedištem u Mladenovcu:

1. Slobodan Stanojević, predsednik,

2. Dušan Mišić, član,

3. Zoran Milojević, član,

4. Dušan Badrić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-856/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE „MLADENOVAC” SA SEDIŠTEM

U MLADENOVCU

I

U Upravni odbor Veterinarske stanice „Mladenovac” sa sedištem u Mladenovcu imenuju se:

1) za predsednika:

– Ana Milojević, dipl. veterinar;

2) za članove:

(1) Željko Matejić, dipl. veterinar,

(2) dr Ninoslav Arsić, lekar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-839/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU

I

Razrešava se prof. dr Niveska Božinović Prekajski dužnosti direktora Instituta za neonatologiju, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-910/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU

I

Imenuje se prim. mr sci. med. dr Milica Ranković Janevski za vršioca dužnosti direktora Instituta za neonatologiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-912/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Nacionalne službe za zapošljavanje:

1. Slobodan Maraš, predsednik,

2. Aleksandar Radosavljević, član,

3. dr Desimir Mišić, član,

4. mr Miloš Đajić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-902/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

U Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje imenuju se:

1) za predsednika:

– Milutin Stefanović, dipl. ekonomista;

2) za članove:

(1) Dragan Blešić, dipl. politikolog,

(2) Nikola Ristivojević, dipl. psiholog,

(3) Đoka Živkov, dipl. inženjer proizvodnog menadžmenta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-907/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05i 81/05 – ispravka), člana 240, a u vezi sa članom 266. stav 2. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

I

Utvrđuje se da je Goranu Jovičiću prestala dužnost zamenika direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, sa 4. februarom 2013. godine, zbog podnošenja ostavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-955/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05i 81/05 – ispravka), člana 240. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

I

Imenuje se Mirjana Čizmarov za vršioca dužnosti zamenika direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-956/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOSOVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PRIŠTINI

I

Razrešava se Goran Arsić dužnosti načelnika Kosovskog upravnog okruga sa sedištem u Prištini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-977/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOSOVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PRIŠTINI

I

Postavlja se Vladeta Kostić za načelnika Kosovskog upravnog okruga sa sedištem u Prištini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-976/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA PEĆKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PEĆI

I

Razrešava se Stojan Dončić dužnosti načelnika Pećkog upravnog okruga sa sedištem u Peći.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-978/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PEĆKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PEĆI

I

Postavlja se Vinka Radosavljević za načelnika Pećkog upravnog okruga sa sedištem u Peći.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-979/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA PRIZRENSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PRIZRENU

I

Razrešava se Jovica Budurić dužnosti načelnika Prizrenskog upravnog okruga sa sedištem u Prizrenu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-990/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PRIZRENSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PRIZRENU

I

Postavlja se Jovica Budurić za načelnika Prizrenskog upravnog okruga sa sedištem u Prizrenu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-992/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOSOVSKO-POMORAVSKOG

UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U GNJILANU

I

Razrešava se Dragan Nikolić dužnosti načelnika Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Gnjilanu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-989/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOSOVSKO-POMORAVSKOG

UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U GNJILANU

I

Postavlja se Srđan Mitrović za načelnika Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Gnjilanu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-991/2013

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar