548. sednica Vlade Republike Srbije, 23. novembar 2011. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Nadeždi Mitrović-Žitko prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za privredu, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 14. decembra 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8904/2011

U Beogradu, 23. novembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Nadežda Mitrović-Žitko ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za privredu, od 15. decembra 2011. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8910/2011

U Beogradu, 23. novembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Dragiši Miliću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za finansije, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 14. decembra 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8912/2011

U Beogradu, 23. novembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Dragiša Milić ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za finansije, od 15. decembra 2011. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8916/2011

U Beogradu, 23. novembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08 i 109/09),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Nadi Miljuš prestaje rad na položaju pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za pripremu i obradu sednica Vlade i radnih tela Vlade, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 14. decembra 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8911/2011

U Beogradu, 23. novembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08 i 109/09),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Nada Miljuš ponovo se postavlja na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za pripremu i obradu sednica Vlade i radnih tela Vlade, od 15. decembra 2011. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8913/2011

U Beogradu, 23. novembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 –ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Jasmini Damjanović prestaje rad na položaju direktora Službe za upravljanje kadrovima, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 7. decembra 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8919/2011

U Beogradu, 23. novembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Jasmina Damjanović ponovo se postavlja na položaj direktora Službe za upravljanje kadrovima, od 8. decembra 2011. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8920/2011

U Beogradu, 23. novembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar