Kadrovska rešenja

Na osnovu 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Razrešava se Jelena Spasić dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za razvoj preduzetništva i konkurentnost, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12897/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se Jelena Spasić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za privredni razvoj, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12899/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se Katarina Obradović Jovanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12896/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada, postupajući po presudi Upravnog suda III-6 U. 13163/12 od 10. jula 2014. godine donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Razrešava se Nebojša Janjić dužnosti pomoćnika ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja – Sektor za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje sa 30. avgustom 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12848/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLJNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Razrešava se mr Esad Salihović dužnosti zamenika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja sa 11. oktobrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12768/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLJNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Razrešava se mr Bahrija Kačar dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja sa 11. oktobrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12766/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLJNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Razrešava se Edib Kajević dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja sa 11. oktobrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12767/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLJNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Razrešava se Ifeta Radončić dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja sa 11. oktobrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12765/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 4. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MEĐUDRŽAVNE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA I PRIMENU ODREDBI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTEVIMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA I NJIHOVOM TEHNIČKOM ODRŽAVANJU

I

Razrešava se Mirjana Trifunović dužnosti člana Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja i primenu odredbi Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju iz Republike Srbije.

II

Za člana Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja i primenu odredbi Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju iz Republike Srbije imenuje se Leposava Sojić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12797/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 32. stav 4. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 6/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MEĐUDRŽAVNE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA I PRIMENU ODREDBI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTEVIMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA I NJIHOVOM TEHNIČKOM ODRŽAVANJU

I

Razrešava se Mirjana Trifunović dužnosti člana Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja i primenu odredbi Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju iz Republike Srbije.

II

Za člana Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja i primenu odredbi Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju iz Republike Srbije imenuje se Leposava Sojić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12800/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Savet Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji imenuju se za članove:

1) Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

2) Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija,

3) Jelena Popović, pomoćnik ministra privrede,

4) Vesna Hreljac Ivanović, pomoćnik ministra finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12781/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA

I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA CARINSKU UNIJU

KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za carinsku uniju:

1) Vesna Hreljac Ivanović, predsednik,

2) Miloš Tomić, zamenik predsednika,

3) Nadica Pantović, sekretar,

4) Jelena Jevtović, zamenik sekretara.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12780/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA

I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA CARINSKU UNIJU

KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Pregovaračku grupu za carinsku uniju imenuju se:

1) za predsednika:

– Vesna Hreljac Ivanović, pomoćnik ministra finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Duško Marinković, pomoćnik direktora-koordinator Uprave carina u Ministarstvu finansija;

3) za sekretara:

– Nadica Pantović, načelnik Odeljenja za carinsku politiku u Ministarstvu finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, šef Odseka za koordinaciju poslova evropskih integracija u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12779/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 5. stav 3. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS”, br. 51/06, 62/07, 86/08, 70/10, 23/11 i 100/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA STRUČNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE

SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Stručne grupe za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije:

1. dr Zoran Ćirović,

2. Milorad Bjelopetrović,

3. Vladimir Ćurgus,

4. Radmila Jagodić,

5. Nenad Ilić,

6. Dušan Protić,

7. Milovan Ivanović,

8. Slavica Jerković,

9. Helena Surlić,

10. Miladin Milošević,

11. Ana Gligorijević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12945/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 5. stav 3. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS”, br. 51/06, 62/07, 86/08, 70/10, 23/11 i 100/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA STRUČNE GRUPE

ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

I

U Stručnu grupu za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Rodoljub Etinski, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, visoki predstavnik Republike Srbije u Stalnom mešovitom komitetu;

2) za članove:

(1) Radmila Jagodić, pomoćnik ministra finansija,

(2) Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova,

(3) Svetlana Bajić, zamenik generalnog direktora Narodne banke Srbije,

(4) Jovan Vorkapić, direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije,

(5) Miladin Milošević, vršilac dužnosti direktora Arhiva Jugoslavije,

(6) dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(7) Ljiljana Santrač, samostalni savetnik u Ministarstvu odbrane,

(8) Goran Velagić, rukovodilac službe u Privrednoj komori Srbije,

(9) Jovan Martinović, rukovodilac projekta u Agenciji za privatizaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12936/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA B SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Međuresorskoj radnoj grupi za sprovođenje Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije:

1. Vladimir Ćurgus, predsednik,

2. Radmila Jagodić, član,

3. Milovan Ivanović, član,

4. Zoran Vasiljević, član,

5. Milorad Bjelopetrović, član,

6. Mirjana Jovanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12941/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA B SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

I

U Međuresorsku radnu grupu za sprovođenje Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije imenuju se:

1) za predsednika:

– Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova i ovlašćeni predstavnik u Mešovitom komitetu za raspodelu diplomatske i konzularne imovine iz Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije;

2) za članove:

(1) Jovan Vorkapić, direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije,

(2) Radmila Jagodić, pomoćnik ministra finansija,

(3) mr Mirjana Jovanović, samostalni savetnik u Ministarstvu odbrane,

(4) Ljubica Miljković, muzejski savetnik u Narodnom muzeju u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12939/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA G SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Međuresorskoj radnoj grupi za sprovođenje Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije:

1. Radmila Jagodić, predsednik,

2. Vladimir Ćurgus, član,

3. Dušan Protić, član,

4. Nenad Ilić, član,

5. Helena Surlić, član,

6. Milovan Ivanović, član,

7. Petar Novaković, član,

8. Stojan Jokić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12942/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA G SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

I

U Međuresorsku radnu grupu za sprovođenje Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije imenuju se:

1) za predsednika:

– Radmila Jagodić, pomoćnik ministra finansija;

2) za članove:

(1) Milun Trivunac, pomoćnik ministra privrede,

(2) Mira Jegdić, ministar savetnik u Ministarstvu spoljnih poslova,

(3) Zoran Matić, sekretar Stalnog izabranog suda pri Privrednoj komori Srbije,

(4) Vladimir Davidović, pomoćnik ministra pravde,

(5) Maja Antal, rukovodilac projekta u Agenciji za privatizaciju,

(6) Snježana Prodanović, državni pravobranilac,

(7) Dušan Protić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija,

(8) Božidar Vujičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12946/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA D SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Međuresorskoj radnoj grupi za sprovođenje Aneksa D Sporazuma o pitanjima sukcesije:

1. Miladin Milošević, predsednik,

2. Milan Medaković, član,

3. Mitar Todorović, član,

4. dr Gojko Malović, član,

5. Milić Petrović, član,

6. mr Mirjana Milenković, član,

7. Dragan Milošević, član,

8. Miroslav Panić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12934/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA D SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

I

U Međuresorsku radnu grupu za sprovođenje Aneksa D Sporazuma o pitanjima sukcesije imenuju se:

1) za predsednika:

– Miladin Milošević, vršilac dužnosti direktora Arhiva Jugoslavije;

2) za članove:

(1) Ranko Milić, načelnik u Ministarstvu spoljnih poslova,

(2) pukovnik Milorad Sekulović, direktor Vojnog arhiva,

(3) Mitar Todorović, načelnik odeljenja u Arhivu Jugoslavije,

(4) Milan Medaković, načelnik odeljenja u Arhivu Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12938/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Muzeja savremene umetnosti – Ustanove kulture od nacionalnog značaja:

1. akademik Vladimir Veličković, predsednik,

2. akademik Dušan Otašević, član,

3. Svetlana Mitić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12967/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Upravni odbor Muzeja savremene umetnosti – Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1) za predsednika:

– akademik Dušan Otašević;

2) za članove:

(1) akademik Vladimir Veličković,

(2) Aleksandra Mirčić, dipl. istoričar umetnosti, kustos, Muzej savremene umetnosti – Ustanova kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12964/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 13. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta „Otvoreni univerzitet” d.o.o. Subotica („Službeni glasnik RS”, broj 17/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORAOTVORENI UNIVERZITET SUBOTICA”, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SUBOTICA

I

Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju Ilije Tatića, diplomiranog politikologa iz Subotice, za direktora „Otvoreni univerzitet Subotica”, društvo s ograničenom odgovornošću, Subotica, broj: 2-337, koju je donela Skupština „Otvoreni univerzitet Subotica”, društvo s ograničenom odgovornošću, Subotica na sednici od 8. oktobra 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12948/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 10. stav 1. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija („Službeni list SRJ”, br. 3/02, 29/02 i 83/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA SAVEZNE

JAVNE USTANOVE RADIOJUGOSLAVIJA

I

Razrešava se Milorad Vujović dužnosti direktora Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12992/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 10. stav 1. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija („Službeni list SRJ”, br. 3/02, 29/02 i 83/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SAVEZNE

JAVNE USTANOVE RADIOJUGOSLAVIJA

I

Imenuje se Milorad Vujović za vršioca dužnosti direktora Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12962/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA

ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

I

Zoranu Panoviću prestaje rad na položaju direktora Zavoda za socijalno osiguranje, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 20. novembra 2009. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13016/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA

ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

I

Zoran Panović ponovo se postavlja na položaj direktora Zavoda za socijalno osiguranje, od 21. novembra 2014. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13017/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA

I

Razrešava se Dejan Kostić dužnosti direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13014/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) ), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA

I

Postavlja se Mile Radivojević za vršioca dužnosti direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13015/2014

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar