Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

I

Imenuje se Dejan Ristić za vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-454/2012

U Beogradu, 26. januara 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar