60. sednica Vlade Republike Srbije, 5. novembar 2014. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se Nenad Ivetić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za transport opasnog tereta u Ministarstvu saobraćaja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13958/2014

U Beogradu, 5. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

EMISIONA TEHNIKA I VEZE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Dejan Šmigić dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13929/2014-1

U Beogradu, 5. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

EMISIONA TEHNIKA I VEZE”, BEOGRAD

I

Imenuje se Branko Gogić za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13942/2014

U Beogradu, 5. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE

ZA REHABILITACIJUDR MIROSLAV ZOTOVIĆ

I

Razrešava se prof. dr Ljubica Konstantinović dužnosti vršioca dužnosti direktora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13811/2014

U Beogradu, 5. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE

ZA REHABILITACIJUDR MIROSLAV ZOTOVIĆ

I

Imenuje se mr sci. med. prim. dr Željko Kanjuh za vršioca dužnosti direktora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13812/2014

U Beogradu, 5. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 111/09 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za privredne registre:

1. Gordana Škoro, predsednik, na lični zahtev,

2. Velibor Samardžić, član.

II

Imenuje se Velibor Samardžić, dipl. pravnik iz Beograda, za predsednika Upravnog odbora Agencije za privredne registre.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13971/2014

U Beogradu, 5. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Razrešava se Nebojša Milenković dužnosti člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja.

II

Imenuje se Milija Bulatović, član Nadzornog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13968/2014

U Beogradu, 5. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 167. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 i 75/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

I

Daje se prethodna saglasnost na Odluku o imenovanju Dragane Kalinović za vršioca dužnosti direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 08/2 Broj: 022.2-11/43, koju je doneo Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici održanoj 28. oktobra 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13863/2014

U Beogradu, 5. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar