Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE

I

Postavlja se Dušan Podunavac za direktora Geološkog zavoda Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3166/2012-1

U Beogradu, 4. maja 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar