Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Medalja se osvaja srcem”

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„MEDALJA SE OSVAJA SRCEM”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„MEDALJA SE OSVAJA SRCEM”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Medalja se osvaja srcem” od 4. do 10. juna 2012. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Medalja se osvaja srcem”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Paraolimpijskom komitetu Srbije, Beograd, Sjenička br. 1, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, maja 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Ministarstvo omladine i sporta dostavilo je na predlog Paraolimpijskog komiteta Srbije Inicijativu da se u 2012. godini izdaje doplatna poštanska marka „Medalja se osvaja srcem” u cilju pripreme i učešća naših paraolimpijskih sportista na Paraolimpijadu koja će se održati u Londonu od 29. avgusta do 9. septembra 2012. godine.

Paraolimpijski komitet Srbije član je Međunarodnog i Evropskog paraolimpijskog komiteta, Međunarodne sportske asocijacije slepih i Međunarodne sportske asocijacije količara i amputiraca i krovna je organizacija u Srbiji za sport osoba sa invaliditetom.

Osnovni ciljevi Paraolimpijskog komiteta Srbije su: utvrđivanje osnove zajedničke politike u oblasti paraolimpijskih sportova, preduzimanje mera u cilju razvoja, omasovljenja i uzdizanja kvaliteta paraolimpijskog sporta, preduzimanje odgovarajućih mera za propagandu i afirmaciju paraolimpijskog sporta, stvaranje uslova za postizanje vrhunskih rezultata i dostignuća u paraolimpijskom sportu, zalaganje za poboljšanje društvenog i materijalnog statusa sportskih organizacija osoba sa invaliditetom, podsticanje i unapređenje stručno-pedagoškog i naučno-istraživačkog rada u oblasti paraolimpijskog sporta, uspostavljanje i razvoj sportskih odnosa sa Paraolimpijskim organizacijama prijateljskih zemalja, doprinos jačanju međunarodnog ugleda naše zemlje i njenog sporta, utvrđivanje sistema takmičenja i kalendara takmičenja u Republici Srbiji, planiranje i organizovanje priprema paraolimpijskih reprezentacija Republike Srbije, finansiranje programa iz domena stručno-pedagoškog rada, aktivnosti reprezentacija, međunarodne aktivnosti, rada organa i Stručne službe Paraolimpijskog komiteta Srbije i dr.

Paraolimpijski sport ima veliki značaj za zdravlje populacije osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, kao i na promovisanje jednakih prava i mogućnosti svih građana naše zemlje. Nastupi srpskih paraolimpijaca su od izuzetnog značaja za promociju Republike Srbije u međunarodnim okvirima, jer svaki uspeh naših sportista reprezentuje srpsko društvo kao zajednicu koja vodi računa o svim svojim članovima.

Od ukupno potrebnih 56.000.000 dinara za finansiranje priprema paraolimpijskih reprezentacija i njihovog učešća na Paraolimpijskim igrama u Londonu 2012. godine do sada su obezbeđena sredstva ostvarena aktivnostima Paraolimpijskog komiteta Srbije u iznosu od 34.000.000 dinara. U situaciji kada su donacije umanjene i gde je izraženo povlačenje sponzora u okviru sportskih delatnosti usled ekonomske krize, od izuzetnog značaja je dodatna podrška Republike Srbije u cilju održavanja kvaliteta rada u paraolimpijskom sportu, kroz obezbeđenje uslova za pripreme selekcija i nadokandu troškova učešća na međunarodnim takmičenjima, kao i za razvoj paraolimpijskog sporta i omasovljavanje bavljenja među osobama sa invaliditetom.

Radi obezbeđenja dela nedostajućih sredstava Paraolimpijskom komitetu Srbije za učešće na Paraolimpijskim igrama u Londonu 2012. Godine, predlaže se da se od 4-10. juna 2012. godine izdaje doplatna poštanska marka „Medalja se osvaja srcem” u tiražu od 750.000 komada. Pri vrednosti apoena od 10 dinara i prodaji celokupnog tiraža doplatne poštanske marke moguće je da se ostvare bruto sredstva u visini od 7.500.000 dinara.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Medalja se osvaja srcem” u periodu od 4-10. juna 2012. godine, i to u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Medalja se osvaja srcem”. Korisnik sredstava je Paraolimpijski komitet Srbije, Beograd, Sjenička br. 1.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar