Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za upravljanje lukama („Službeni glasnik RS”, broj 70/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA

I

U Upravni odbor Agencije za upravljanje lukama imenuju se:

1) za predsednika:

– Zoran Grujičić, dipl. mašinski inženjer iz Čačka;

2) za članove:

(1) Stefan Tomašević, dipl. pravnik iz Beograda,

(2) Branislav Baćović, dipl. ekonomista iz Beograda,

(3) Borivoje Perović, glavni policijski savetnik iz Beograda,

(4) Dragan Vladisavljević, dipl. ekonomista iz Beograda,

(5) Aleksandar Farkaš, dipl. menadžer iz Pančeva,

(6) Branko Paravinja, dipl. ekonomista iz Novog Sada.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4263/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 7. stav 2. Odluke o osnivanju Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 76/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA

I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 44/13), u tački I, podtačka 2), redni broj (2), menja se i glasi:

„(2) doc. dr Branko Markoski, docent na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu Univerziteta u Novom Sadu,”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4417/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „ZRENJANIN” SA SEDIŠTEM

U ZRENJANINU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Zrenjanin” sa sedištem u Zrenjaninu imenuju se za članove:

1. Jelena Krasić, dipl. veterinar, Veterinarski specijalistički institut „Zrenjanin” sa sedištem u Zrenjaninu,

2. Vladimir Mertel, dipl. veterinar, Veterinarski specijalistički institut „Zrenjanin” sa sedištem u Zrenjaninu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4332/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE „ZEMUN” SA SEDIŠTEM

U DOBANOVCIMA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske stanice „Zemun” sa sedištem u Dobanovcima:

1. prof. dr Vera Katić, predsednik,

2. Srđan Golubović, član,

3. Žarko Marjanov, član,

4. Dragana Simonović, član,

5. prof. dr Dragiša Trailović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4330/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE „ZEMUN” SA SEDIŠTEM

U DOBANOVCIMA

I

U Upravni odbor Veterinarske stanice „Zemun” sa sedištem u Dobanovcima imenuju se:

1) za predsednika:

– Gavrilo Kovačević iz Zemuna;

2) za članove:

(1) Vesna Miljanović, dipl. ekonomista iz Zemuna,

(2) Marija Stojanović, doktor veterinarske medicine iz Surčina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4329/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „DR VUKAN ČUPIĆ”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić” članovi:

1. doc. dr Predrag Minić,

2. dr Pravdoljub Komar,

3. dr Boris Pištignjat.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4363/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE

„DR VUKAN ČUPIĆ”

I

U Upravni odbor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić” imenuju se za članove:

1. prof. dr Dragan Zdravković, specijalista pedijatrije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,

2. prof. dr Predrag Minić, specijalista pedijatrije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,

3. dr Boris Pištignjat, specijalista dečje hirurgije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4366/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica članovi:

1. Milovan Krivokapić,

2. dr Momčilo Stanić,

3. dr Cmiljana Garić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4361/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA

I

U Upravni odbor Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica imenuju se za članove:

1. dr Ksenija Turković, specijalista pneumoftiziologije, Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica,

2. dr Tatjana Jevtić Milić, specijalista dermatovenerologije, Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica,

3. prim. dr Zvonko Radosavljević, specijalista opšte hirurgije, Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4362/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Doma zdravlja Zvečan:

1. Rodoljub Jovanović,

2. Milica Vukičević.

II

U Upravni odbor Doma zdravlja Zvečan imenuju se za članove:

1. dr Gordana Milović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja Zvečan,

2. Dragan Velimirović, dipl. inženjer elektrotehnike, Dom zdravlja Zvečan.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4367/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 30/10 – dr. zakon i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

Razrešava se Dejan Jovanović dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4444/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 30/10 – dr. zakon i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

Imenuje se Siniša Nadbantić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, za člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4445/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12 i 107/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Razrešava se Saša Trandafilović dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4534/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12 i 107/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Imenuje se potpukovnik Velibor Đošić, rukovodilac Grupe za finansije Uprave za vojno zdravstvo u Ministarstvu odbrane, za člana Upravnog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4536/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 93. tačka 5) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96, 101/05 – dr. zakon, 30/10 i 93/12), člana 66. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”:

1. Radomir Filipović,

2. Predrag Berić,

3. Saša Mitrović,

4. Dubravka Drakulić,

5. Ninoslav Novković.

II

U Upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” imenuju se za članove:

1. Ljubiša Živanović, dipl. inženjer poljoprivrede iz Rače,

2. Dragomir Petronijević, menadžer iz Beograda,

3. Daniel Tucaković, ekonomista iz Kragujevca,

4. Katarina Prodanović, inženjer informatike iz Kragujevca,

5. Goran Gavrančić, master inženjer saobraćaja iz Novog Sada.

III

Upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” nastaviće da obavlja poslove nadzornog odbora propisane Zakonom o javnim preduzećima, do imenovanja predsednika i članova nadzornog odbora u skladu sa Zakonom.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4526/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Muzeja pozorišne umetnosti Srbije:

1. dr Petar Marjanović, predsednik,

2. Ivan Medenica, član,

3. Danka Muždeka Mandžuka, član,

4. Olga Marković, član,

5. Irina Kikić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4585/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE

I

U Upravni odbor Muzeja pozorišne umetnosti Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Božidar Stošić, glumac iz Beograda;

2) za članove:

(1) prof. dr Boško Suvajdžić, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(2) Slavko Vejinović, dipl. politikolog, upravnik Vukove zadužbine,

(3) Božidar Đurović, dipl. pozorišni reditelj, redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i Akademije lepih umetnosti u Beogradu,

(4) Olga Marković, kustos savetnik, Muzej pozorišne umetnosti Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4589/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Muzeja pozorišne umetnosti Srbije:

1. Veroslava Petrović, predsednik,

2. mr Ljiljana Lazić, član,

3. Ljiljana Banović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4587/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Muzeja pozorišne umetnosti Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Đaja, dipl. dramaturg, vršilac dužnosti direktora Pozorišta na Terazijama;

2) za članove:

(1) mr Snežana Kutrički, stručni saradnik na Filološkom fakultetu Univeziteta u Beogradu,

(2) Irina Stojković Kikić, kustos, Muzej pozorišne umetnosti Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4588/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „ZAJEČAR” SA SEDIŠTEM

U ZAJEČARU

I

Imenuje se Predrag Stojanović za predsednika Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Zaječar” sa sedištem u Zaječaru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4630/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Vidoje Jevremović za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za materijalne resurse u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4677/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Dragan Ristivojević dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – direktora Regionalnog centra Beograd u Ministarstvu finansija i privrede – od 25. maja 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4674/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Jasna Baletić dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – direktora Regionalnog centra Novi Sad u Ministarstvu finansija i privrede – od 25. maja 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4673/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Olivera Premović dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – direktora Regionalnog centra Niš u Ministarstvu finansija i privrede – od 25. maja 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4675/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Živojinu Mitroviću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Poreske uprave – direktora Regionalnog centra Priština u Ministarstvu finansija, zbog ukidanja položaja – od 25. maja 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4672/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Maji Vujović prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za ljudske i materijalne resurse u Ministarstvu finansija, zbog ukidanja položaja – od 25. maja 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4676/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 26/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Službeni glasnik” imenuju se:

1) za predsednika:

– Veljko Odalović, Generalni sekretar Vlade;

2) za članove:

(1) Gordana Stamenić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave,

(2) prof. dr Dejan Đurđević, direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo,

(3) Zoran Luković, savetnik direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija i privrede, nezavisan član,

(4) Zoran Balinovac, zamenik direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4777/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KUKURUZ „ZEMUN POLJEˮ U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za kukuruz „Zemun Poljeˮ u Beogradu:

1. prof. dr Radovan V. Pejanović, predsednik,

2. dr Petar Kljajić, član,

3. prof. dr Zora Dajić Stevanović, član,

4. prof. dr Milutin Ćirović, član.

II

U Upravni odbor Instituta za kukuruz „Zemun Poljeˮ u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Slobodan Ceranić, profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Boško Gajić, profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(2) prof. dr Nebojša Petrović, profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(3) Svetozar Ostojić, dipl. inženjer poljoprivrede iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4781/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar