Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE

I

Razrešava se Biljana Babić dužnosti sekretara Ministarstva odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-71/2015

U Beogradu, 6. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA

MINISTARSTVA ODBRANE

I

Postavlja se Nebojša Nikolić za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-68/2015

U Beogradu, 6. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEIZMOLOŠKOG ZAVODA

I

Branku Dragičeviću prestaje rad na položaju zamenika direktora Republičkog seizmološkog zavoda, protekom vremena na koje je postavljen na položaj – 21. januara 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16482/2014

U Beogradu, 6. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEIZMOLOŠKOG ZAVODA

I

Branko Dragičević ponovo se postavlja na položaj zamenika direktora Republičkog seizmološkog zavoda, od 22. januara 2015. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16481/2014

U Beogradu, 6. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 7. stav 5. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Gradimir Dragutinović dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Aleksandar Šepetkovski, specijalista opšte hirurgije, Prva hirurška klinika Kliničkog centra Srbije, za člana Upravnog odbora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16945/2014

U Beogradu, 6. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU SREDINU U BEOGRADU

I

Razrešava se Slobodan Stanojević dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu, na lični zahtev.

II

Imenuje se prof. dr Željko Tomanović, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16948/2014

U Beogradu, 6. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar