Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA

ZA LEČENjE I REHABILITACIJU „NIŠKA BANjA”, NIŠ

I

Razrešava se prof. dr Marina Deljanin Ilić dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6325/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA ZA LEČENjE I

REHABILITACIJU „NIŠKA BANjA”, NIŠ

I

Imenuje se prof. dr Marina Deljanin Ilić za direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6327/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Narodnog muzeja u Beogradu:

1. Branislav Mitrović, predsednik,

2. prof. dr Vuk Ognjanović, član,

3. Ivona Rajačić Barandovski, član,

4. Marina Andrić, član,

5. Neda Jevremović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6321/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Narodnog muzeja u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Darko Tanasković, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) Milovan Vitezović, književnik iz Beograda,

(2) dr Ivana Popović, naučni savetnik u Arheološkom institutu SANU,

(3) Nikola Kusovac, muzejski savetnik u penziji iz Beograda,

(4) Olivera Marković, dipl. arheolog, načelnik Odeljenja za kulturno nasleđe u Ministarstvu kulture i informisanja,

(5) Nenad Radojčić, muzejski savetnik, Narodni muzej u Beogradu,

(6) Ljubica Miljković, muzejski savetnik, Narodni muzej u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6322/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

I

U Nadzorni odbor Narodnog muzeja u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Zoran Kilibarda, dipl. ekonomista, supervizor i glavni i odgovorni urednik časopisa kompanije „Paragraf”, Beograd;

2) za članove:

(1) Đurđa Janićijević, dipl. pravnik, načelnik Odeljenja za opšte-pravne poslove i poslove javnih nabavki u Ministarstvu kulture i informisanja,

(2) mr Slobodan Fidanovski, muzejski savetnik, Narodni muzej u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6320/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU „NIŠKA BANjA”, NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš:

1. dr Saša Milenković,

2. Mirjana Marić.

II

U Nadzorni odbor Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš imenuju se za članove:

1. ass. dr Viktor Stoičkov, Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš,

2. Vesna Mitić, Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6329/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavnici osnivača:

1. prof. dr Zoran Lučić,

2. prof. dr Vukašin Pavlović,

3. Brana Čubrilo,

4. Miodrag Petrović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6497/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. Goran Perčević, dipl. pravnik, generalni direktor Interkomerca,

2. Branislav Čubrilo, dipl. pravnik, advokat iz Beograda,

3. Novak Nedić, dipl. pravnik, zamenik Generalnog sekretara Vlade,

4. dr Dragana Z. Kolarić, vanredni profesor Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6500/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 2. Odluke o osnivanju Privrednog društva „Prosvetni pregled” d.o.o. Beograd („Službeni glasnik RS”, broj 110/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeniglasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANjU DIREKTORA „PROSVETNI PREGLED” DOO BEOGRAD

I

Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju mr Milovana Trifunovića za direktora „Prosvetni pregled” d.o.o. Beograd, Broj 4/IV, koju je donela Skupština „Prosvetni pregled” d.o.o. Beograd na sednici održanoj 23. jula 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6464/2013-1

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANjA

I

Imenuje se Nebojša Milenković, član Upravnog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6752/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANjA

I

Imenuje se Zorana Stojković, zamenik predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6751/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANjA

I

Imenuje se Vladimir Cvijović, član Upravnog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udzbenike”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Zavod za udzbenike”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6630/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Razrešava se Vinka Milanović dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

II

Imenuje se Ksenija Đošanović za člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6629/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 30/10 – dr. zakon i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešava se Nikola Ristivojević dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6750/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 30/10 – dr. zakon i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Imenuje se Darijo Mačkić za člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6954/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 166. stav (2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10 i 65/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka:

1. Nenad Tesla, predsednik,

2. Vladimir Jovanović, član,

3. Tatjana Zeljković Babić, član,

4. Nebojša Vasiljević, član,

5. major Dejan Đorđević, član,

6. Dragan Zlatanović, član,

7. dr Zoran Jeličić, član,

8. Jana Ilić, član,

9. prof. dr Dragan Vukmirović, član,

10. Milan Dacić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6699/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 166. stav (2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10 i 65/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA

I

U Savet Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka imenuju se:

1) za predsednika:

– Zoran Krejović, direktor Republičkog geodetskog zavoda;

2) za članove:

(1) Radmila Jagodić, pomoćnik ministra finansija i privrede,

(2) Mirjana Jovanović, viši savetnik u Ministarstvu saobraćaja,

(3) Milanko Savić, savetnik u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja,

(4) Zoran Jančić, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku,

(5) Vladan Kocić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda,

(6) Dušan Momčilović, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma,

(7) Zoran Knežević, direktor Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(8) potpukovnik Dejan Đorđević, Vojnogeografski institut, Ministarstvo odbrane,

(9) Jana Ilić, samostalni savetnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6700/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANjA

I

Imenuje se Milica Radeka Vojvodić, član Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6818/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANjA

I

Imenuje se Petar Lazović, član Upravnog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6814/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st 1. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VOĆARSTVO, ČAČAK

I

Razrešava se prof. dr Vladeta Stevović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za voćarstvo, Čačak, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6820/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Beogradu:

1. Nebojša Novaković, vršilac dužnosti predsednika,

2. Branislav Vujić, član,

3. Mirjana Aranđelović, član,

4. Filip Grbić, član,

5. Zoran Blagojević, član,

6. Miodrag Tadić, član,

7. Miloje Knežević, član,

8. Vesna Šekularac, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6860/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljubiša Dašić, profesor istorije iz Beograda;

2) za članove:

– predstavnici osnivača:

(1) Slobodan Simonović, ekonomista iz Beograda,

(2) Nenad Radić, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

– predstavnici roditelja učenika:

(1) Miodrag Jovanović, penzioner iz Svilajnca,

(2) Milija Bakić, nastavnik iz Obilića,

– predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Katarina Popović, dipl. organizator filmske i televizijske delatnosti,

(2) Vesna Jevtović, referent za učenički standard.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6862/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednje železničke škole u Beogradu:

1. Branislav Vukotić, predsednik,

2. Milovan Pavlović, član,

3. Aca Popović, član,

4. Nebojša Negić, član,

5. Milorad Cicović, član,

6. Žika Karanović, član,

7. Velimir Kramar, član,

8. Čedomir Prodanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6859/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednje železničke škole u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Mirko Stojanović, izvršni direktor, Auto kuća Šumadija;

2) za članove:

– predstavnici osnivača:

(1) Danilo Vukićević, direktor Sektora nabavke, Galenika a.d,

(2) Vlado Kovačević, direktor Privrednog društva za promet roba i usluga „Kostemtrade”,

– predstavnici roditelja učenika:

(1) Danijel Mikić, istoričar umetnosti iz Čačka,

(2) Dragan Jovanović, mašinski tehničar iz Stupnice,

– predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Velimir Kramar, vaspitač,

(2) Vladan Petrović, ekonom.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6861/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se Zorica Pavlović dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstveno osiguranje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6633/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju „Instituta za povrtarstvo” d.o.o. Smederevska Palanka („Službeni glasnik RS”, broj 78/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA „INSTITUTA ZA POVRTARSTVO” DRUŠTVO

S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SMEDEREVSKA PALANKA

I

Imenuje se dr Bogoljub Zečević za direktora „Instituta za povrtarstvo” društvo s ograničenom odgovornošću, Smederevska Palanka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6938/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar