Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 3/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA ZA SARADNJU SA UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMA

I

Imenuje se Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik Vlade i ministar odbrane, za predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

II

Imenuje se mr Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede, za zamenika predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7310/2013

U Beogradu, 25. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar