103. sednica Vlade Republike Srbije, 21. oktobar 2013. godine

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PRIŠTINA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešava se dr Vuko Antonijević dužnosti vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8955/2013

U Beogradu, 21. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA

KOSOVSKOMITROVAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Radenku Nedeljkoviću prestaje rad na položaju načelnika Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, zbog razrešenja s položaja – sa 21. oktobrom 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8975/2013

U Beogradu, 21. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOSOVSKOMITROVAČKOG

UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Postavlja se Vaso Jelić za načelnika Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8976/2013

U Beogradu, 21. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar