Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Član

U Zakonu o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), u članu 34. stav 1. posle reči: „Republičkog javnog pravobranioca” zapeta se zamenjuje rečju: „i”, a posle reči: „zamenika Republičkog javnog pravobranioca” reči: „i načelnika upravnog okruga” brišu se.

Član

U članu 36. stav 2. menja se i glasi:

„Za rad na poslovima u zvanju višeg savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.”

Član

U članu 37. stav 2. menja se i glasi:

„Za rad na poslovima u zvanju samostalnog savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.”

Član

U članu 38. stav 2. menja se i glasi:

„Za rad na poslovima u zvanju savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.”

Član

U članu 39. stav 2. menja se i glasi:

„Za rad na poslovima u zvanju mlađeg savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima.”

Član

U članu 40. stav 2. menja se i glasi:

„Za rad na poslovima u zvanju saradnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.”

Član

U članu 41. stav 2. menja se i glasi:

„Za rad na poslovima u zvanju mlađeg saradnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima.”

Član 8.

U članu 45. stav 2. menja se i glasi:

„Pored toga za rad na položaju potrebno je i stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje devet godina radnog iskustva u struci.”

Član 9.

U članu 54. stav 1. menja se i glasi:

„Javni konkurs oglašava organ državne uprave koji popunjava radno mesto na svojoj internet prezentaciji, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 10

Posle člana 67. dodaju se nazivi članova i čl. 67a i 67b, koji glase:

„Postavljenje vršioca dužnosti

Član 67a

Do postavljenja državnog službenika na položaj, može biti postavljen vršilac dužnosti, na šest meseci, bez internog ili javnog konkursa.

Za vršioca dužnosti može se postaviti lice koje ispunjava uslove za rad na položaju određene ovim zakonom i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu.

Interni, odnosno javni konkurs za popunjavanje položaja na koji je postavljen vršilac dužnosti oglašava se u roku od 30 dana od dana postavljenja vršioca dužnosti.

U slučaju da se interni, odnosno javni konkurs ne okonča postavljenjem na položaj, mandat vršioca dužnosti može se produžiti najduže još tri meseca.

Mirovanje prava i obaveza

Član 67b

Vršiocu dužnosti koji je postavljen iz reda državnih službenika miruju prava i obaveze iz radnog odnosa u organu iz kojeg je postavljen.”

Član 11.

Član 96. menja se i glasi:

„Član 96.

Stručno usavršavanje je pravo i dužnost državnog službenika da stiče znanja i veštine, odnosno sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mesta, u skladu sa potrebama državnog organa.

Rukovodilac je dužan da državnom službeniku omogući stručno usavršavanje za izvršavanje poslova radnog mesta u skladu sa programima stručnog usavršavanja utvrđenim ovim zakonom.”

Član 12.

Član 97. menja se i glasi:

„Član 97.

Stručno usavršavanje zasniva se na opštim i posebnim programima kojima se određuju oblici i sadržina stručnog usavršavanja.

Programe opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade donosi ministar nadležan za poslove državne uprave po prethodno pribavljenom mišljenju Visokog službeničkog saveta, izuzev programa iz oblasti Evropske unije koje, u skladu sa svojim delokrugom, organizuje služba Vlade za koordinaciju poslova Vlade u pristupanju Evropskoj uniji.

Programi opšteg stručnog usavršavanja iz stava 2. ovog člana usklađuju se sa potrebama organa državne uprave i službi Vlade.

Programe posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika donosi rukovodilac za svaku godinu, prema posebnim potrebama državnog organa.”

Član 13.

Posle člana 97. dodaju se nazivi članova i čl. 97a, 97b i 97v, koji glase:

„Organizovanje i realizovanje programa stručnog usavršavanja

Član 97a

Stručno usavršavanje državnih službenika u skladu sa programima opšteg stručnog usavršavanja organizuje ministarstvo nadležno za poslove državne uprave, izuzev obuka iz oblasti Evropske unije koje, u skladu sa svojim delokrugom, organizuje služba Vlade za koordinaciju poslova Vlade u pristupanju Evropskoj uniji.

Programe stručnog usavršavanja državnih službenika, po pravilu, realizuju zaposleni u organima državne uprave, službama Vlade i drugim državnim organima, kao i stručnjaci iz oblasti značajnih za rad državne uprave.

Vlada bliže uređuje način utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem, vrste programa opšteg stručnog usavršavanja, osnovne elemente sadržine programa opšteg i posebnog stručnog usavršavanja, način sprovođenja programa opšteg stručnog usavršavanja i vođenje evidencije o utvrđenim i sprovedenim opštim programima i planiranim i sprovedenim programima posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika, način i postupak izbora i angažovanja realizatora programa, naknade za realizatore programa stručnog usavršavanja, kao i druga pitanja od značaja za stručno usavršavanje.

Stručno usavršavanje stažiranjem

Član 97b

Državni službenik koji je upućen na stručno usavršavanje putem stažiranja u smislu člana 97. ovog zakona kao i na osnovu posebnog sporazuma o međunarodnoj saradnji (u daljem tekstu: stažiranje), ostvaruje sva prava iz radnog odnosa u državnom organu iz kojeg je upućen na stažiranje i u obavezi je da po okončanju stručnog usavršavanja putem stažiranja ostane na radu u tom državnom organu ili drugom državnom organu dvostruko duže od vremena provedenog na stažiranju, a najmanje godinu dana.

Po završenom stažiranju državni službenik je dužan da prenese i primeni stečena stručna znanja i veštine.

Državni službenik koji ne ostane na radu u smislu stava 1. ovog člana dužan je da jednokratno vrati sve troškove stažiranja.

Prava i obaveze državnog službenika na stažiranju uređuju se ugovorom.

Vlada bliže uređuje način izbora državnih službenika koji se upućuju na stručno usavršavanje putem stažiranja, bitne elemente ugovora o uređivanju međusobnih prava i obaveza državnog službenika i organa iz kog se upućuje na stažiranje, način obračuna i refundacije (vraćanja) troškova stažiranja, kao i druga pitanja od značaja za stažiranje.

Sredstva za stručno usavršavanje

Član 97v

Sredstva za stručno usavršavanje obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Sredstva za programe opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika koje organizuje ministarstvo nadležno za poslove državne uprave obezbeđuju se u iznosu od 0.01% ukupnih sredstava obezbeđenih za plate svih zaposlenih iz organa državne uprave i službi Vlade.”

Član 14.

U članu 101. stav 2. briše se.

Član 15.

Posle člana 102. dodaju se naziv člana i član 102a, koji glasi:

„Poseban stručni ispit

Član 102a

Zakonom može da se predvidi i poseban stručni ispit koji se polaže radi zaposlenja na radnim mestima sa posebnim dužnostima i ovlašćenjima.”

Član 16.

Član 105. menja se i glasi:

„Član 105.

Pripravnici se osposobljavaju za samostalan rad u skladu sa opštim aktom o uvođenju pripravnika u rad koji donosi rukovodilac i opštim programom osposobljavanja pripravnika za polaganje državnog stručnog ispita.”

Član 17.

U članu 106. reči: „ili posebnog stručnog ispita”, zamenjuju se rečima: „kao i posebnog stručnog ispita u smislu člana 102a ovog zakona”.

Član 18.

U članu 140. stav 2. menja se i glasi: ,,Rukovodilac može pismeno da ovlasti državnog službenika koji ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, da umesto njega odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika.”

Član 19.

U članu 158. stav 2. reči: „organizuje stručno usavršavanje državnih službenika, posebno u oblasti borbe protiv korupcije”, brišu se.

Član 20.

U članu 164. stav 2. menja se i glasi:

„Visoki službenički savet određuje kakve se stručne osposobljenosti, znanja i veštine ocenjuju u izbornom postupku i način njihove provere, propisuje merila za izbor na radna mesta, razmatra i daje mišljenje na programe opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika, usmerava i prati unapređenje i usklađivanje radnopravnog položaja državnih službenika, a naročito u oblasti stručnog usavršavanja i razvoja programa opšteg stručnog usavršavanja, donosi kodeks ponašanja državnih službenika i prati njegovo sprovođenje, stara se o unapređenju etičkih standarda u skladu sa međunarodnom praksom i vrši druge poslove određene ovim zakonom.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: „Propisi Visokog službeničkog saveta važe za organe državne uprave i službe Vlade.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 21.

Posle člana 164. dodaju se naziv člana i član 164a, koji glase:

„Kodeks ponašanja državnih službenika

Član 164a

Kodeksom ponašanja državnih službenika uređuju se pravila etičkog ponašanja državnih službenika i način praćenja njegove primene.

Organi državne uprave i službe Vlade dužni su da Visokom službeničkom savetu dostavljaju potrebne podatke i informacije neophodne za praćenje primene Kodeksa ponašanja državnih službenika i unapređenje pravila etičkog postupanja državnih službenika.”

Član 22.

Član 179. briše se.

Prelazne i završne odredbe

Član 23.

Podzakonska akta koja su predviđena ovim zakonom doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) usaglasiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 24.

Ministarstvo pravde i državne uprave preuzeće u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona od Službe za upravljanje kadrovima zaposlene koji rade na poslovima stručnog usavršavanja državnih službenika, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu potrebnu za vršenje poslova u oblasti stručnog usavršavanja državnih službenika.

Ministarstvo pravde i državne uprave i Služba za upravljanje kadrovima usaglasiće svoje pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 25.

Visoki službenički savet usaglasiće poslovnik o svom radu sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 26.

Rešenja kojima se postavljaju vršioci dužnosti na položaje koji po stupanju na snagu ovog zakona nisu popunjeni, doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Postavljena lica u državnim organima na radnim mestima koja su položaji nastavljaju sa radom do postavljenja vršioca dužnosti na položaj, odnosno do popunjavanja položaja.

Član 27.

U slučaju nedonošenja rešenja o postavljenju vršioca dužnosti u roku iz člana 26. stav 1. ovog zakona, postavljenim licima na radnim mestima koji su položaji prestaje dužnost danom isteka tog roka.

Član 28.

Izuzetno od odredaba člana 12. ovog zakona, stručno usavršavanje državnih službenika u 2014. godini sprovodiće se na osnovu programa opšteg stručnog usavršavanja koji donosi Vlada na predlog ministra nadležnog za poslove državne uprave.

Član 29.

Izuzetno od odredaba člana 13. ovog zakona (novi član 97v), u 2014. godini sredstva za realizaciju programa opšteg stručnog usavršavanja obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije u iznosu sredstava koja su za tu namenu bila opredeljena u budžetu Republike Srbije za 2013. godinu.

U 2015. godini sredstva za programe opšteg stručnog usavršavanja obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije u iznosu koji je za 70% niži od iznosa propisanog ovim zakonom i povećavaju se za svaku narednu godinu za po 10% sve dok ne dostignu nivo utvrđen ovim zakonom.

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, izuzev odredaba člana 12. i člana 13 u delu koji se odnosi na sredstva za stučno usavršavanje (novi član 97v) ovog zakona, koje stupaju na snagu po isteku godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje predloženog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Narodna skupština, pored ostalog, donosi zakone, a u vezi sa članom 97. tač. 8. i 16. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti radnih odnosa i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za izmene i dopune Zakona o državnim službenicima proizašli su uglavnom iz potrebe: da se uspostavi novi sistem stručnog usavršavanja državnih službenika u skladu sa Strategijom stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji i Akcionim planom za sprovođenje Strategije stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji za period 2013–2015. godine („Službeni glasnik RS”, br. 56/11 i 51/13) i delokrugom ministarstva nadležnog za poslove državne uprave utvrđenim Zakonom o ministarstvima koji se odnosi na stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima; da se usklade uslovi za obavljanje poslova u okviru zvanja državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima i uslovi za obavljanje poslova državnih službenika na položaju, sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS” br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12); da se obezbedi kontinuirano obavljanje poslova radnog mesta koje je utvrđeno kao položaj uvođenjem instituta vršioca dužnosti za rad na položaju, do postavljenja državnog službenika na položaj u skladu sa Zakonom; da se izvrši izmena statusa načelnika upravnog okruga sa državnog službenika na položaju na funkcionera, na koji način načelnik upravnog okruga postaje funkcioner.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 1. Predloženim rešenjem vrši se usklađivanje sa izmenom u Zakonu o državnoj upravi, kojom se načelnik upravnog okruga iz statusa državnog službenika na položaju prevodi u status funkcionera.

Čl. 2–8. Predloženim izmenama izvršeno je usklađivanje sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju (,,Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12), u pogledu uslova za obavljanja poslova u okviru zvanja državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima i uslova za obavljanje poslova državnih službenika na položaju.

Član 9. Dosadašnji način objavljivanja i oglašavanja javnih konkursa za popunjavanje radnih mesta u organima državne uprave pokazao se kao neefikasan i izuzetno skup. Predloženo rešenje je ekonomičnije s obzirom na to da je praćenje javnog konkursa putem internet prezentacije jednostavnije i pristupačnije. Takođe, oglašavanje javnih konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije” primereno je i iz tog razloga što se u narednom periodu planira besplatan pristup internet bazi „Službenog glasnika Republike Srbije” svim zainteresovanim licima.

Član 10. Predloženim rešenjem prevazilazi se pravni vakuum koji bi nastao usled dužine trajanja konkursne procedure oko postavljenja državnog službenika na položaju, što bi neminovno dovelo do prekida u radu organa državne uprave. Uvođenjem instituta vršioca dužnosti za rad na položaj obezbeđuje se kontinuirano i efikasno obavljanje poslova organa državne uprave do postavljenja državnog službenika na položaju u skladu sa Zakonom.

Član 11. Predloženim rešenjem uređuju se pitanja stručnog usavršavanja državnih službenika u organima državne uprave na način kojim se obezbeđuje celovitost, sveobuhvatnost i održivost sistema u ostvarivanju ciljeva i principa reforme državne uprave. Pre svega, ovim se primenjuju principi profesionalizacije državne uprave, kroz obezbeđivanje i permanentno stručno usavršavanje državnih službenika za sve vreme njihovog rada, kao i isključivanje principa dobrovoljnosti na kome se, u dosadašnjoj primeni, zasnivalo učešće u organizovanom sprovođenju stručnog usavršavanja.

Čl. 12. i 13. Predloženim rešenjem predviđeno je stručno usavršavanje državnih službenika u skladu sa programima opšteg i posebnog stručnog usavršavanja. Usavršavanje organizuje ministarstvo nadležno za poslove državne uprave, a realizatori programa stručnog usavršavanja državnih službenika su zaposleni u organima državne uprave, službama Vlade i drugim državnim organima, kao i stručnjaci iz oblasti značajnih za rad državne uprave, što je još jedan način ostvarivanja principa profesionalizacije državne uprave. Vlada će, između ostalog, bliže urediti način utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem i način i postupak izbora realizatora programa stručnog usavršavanja.

Uveden je poseban oblik stručnog usavršavanja putem stažiranja, kao i upućivanja na stručno usavršavanje u okviru realizacije sporazuma o međunarodnoj saradnji. Prava i obaveze državnog službenika uređuju se ugovorom. Vlada će, između ostalog, bliže urediti način izbora državnih službenika koji se upućuju na stručno usavršavanje putem stažiranja, elemente ugovora, troškove i druga pitanja od značaja za stažiranje.

U skladu sa dosadašnjim rešenjem sredstva za stručno usavršavanje obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, a predloženim izmenama se precizira iznos sredstava koji se u budžetu opredeljuje za realizaciju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika koje organizuje ministarstvo nadležno za poslove državne uprave.

Član 14. S obzirom na to da se članom 15. Predloga zakona predviđa polaganje i posebnog stručnog ispita za državne službenike za radna mesta sa posebnim dužnostima i ovlašćenjima, predlaže se brisanje odredbe člana 101. stav 2. Zakona o državnim službenicima, prema kojoj se zakonom može predvideti poseban stručni ispit koji se polaže umesto državnog stručnog ispita radi zaposlenja na radnom mestu sa posebnim dužnostima i ovlašćenjima.

Član 16. Predloženim rešenjem uvodi se jednoobrazan i jednostavniji način osposobljavanja pripravnika za samostalan rad u skladu sa opštim aktom o uvođenju pripravnika u rad i opštim programom osposobljavanja pripravnika za polaganje državnog stručnog ispita koje donosi rukovodilac. Tim rešenjem će svi pripravnici na podjednak način i po jednostavnijoj proceduri biti osposobljeni za samostalan rad u državnim organima, s obzirom na to da se isključuje mogućnost da mentor određuje pripravniku poseban program osposobljavanja, kako je to do sada bio slučaj.

Član 17. Predloženim rešenjem vrši se usklađivanje odredbe člana 106. Zakona o državnim službenicima u delu koji se odnosi na poseban stručni ispit u smislu člana 15. Predloga zakona.

Član 18. Predloženim rešenjem vrši se usklađivanje stava 2. člana 140. Zakona o državnim službenicima kod uslova u pogledu stručne spreme državnog službenika koga rukovodilac može pismeno da ovlasti da umesto njega odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika, u skladu sa predloženim izmenama u čl. 36–39. Zakona o državnim službenicima.

Član 19. Predloženo je brisanje dela stava 2. člana 158. koji se odnosi na organizaciju stručnog usavršavanja državnih službenika, posebno u oblasti borbe protiv korupcije, a koja je u delokrugu Službe za upravljanje kadrovima.

Čl. 20. i 21. Predlaže se da Visoki službenički savet, pored dosadašnjih poslova, obavlja i poslove razmatranja i davanja mišljenja na programe opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika, usmerava i prati unapređenje i usklađivanje radnopravnog položaja državnih službenika, a naročito u oblasti opšteg stručnog usavršavanja, kao i da pored donošenja Kodeksa ponašanja državnih službenika prati njegovo sprovođenje i stara se o unapređenju etičkih standarda u skladu sa međunarodnom praksom. Bliže se uređuju i obaveze organa državne uprave i službi Vlade da Visokom službeničkom savetu dostavljaju potrebne podatke i informacije neophodne za praćenje primene Kodeksa ponašanja državnih službenika i unapređenje pravila etičkog ponašanja državnih službenika, što je u skladu sa ulogom i značajem Visokog službeničkog saveta u službeničkom sistemu.

Član 22. Predviđa se brisanje člana 179. Zakona o državnim službenicima.

Odredbe čl. 23–30. prelaznog su karaktera i njima se reguliše u kom roku će se doneti podzakonska akta predviđena ovim zakonom; usaglašavanje akata donetih na osnovu važećeg zakona sa odredbama ovog zakona; preuzimanje zaposlenih iz Službe za upravljanje kadrovima koji su radili na poslovima stručnog usavršavanja državnih službenika; usklađivanje pravilnika o unutrašnjem uređenju u skladu sa izmenjenim delokrugom Ministarstva pravde i državne uprave i Službe za upravljanje kadrovima; donošenje rešenja o postavljenju vršioca dužnosti na položaje koji nisu popunjeni u trenutku stupanja na snagu ovog zakona; način obezbeđenja sredstava u budžetu Republike Srbije za programe opšteg stručnog usavršavanja.

Član 30. Predlaže se odloženo stupanje na snagu čl. 12. i 13. imajući u vidu stanje u budžetu Republike Srbije.

IV. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Predložena rešenja uticaće na: državne službenike na izvršilačkim radnim mestima u pogledu uslova za obavljanje poslova u pojedinim zvanjima, kao i uslova za obavljanje poslova državnih službenika na položaju; na lica koja mogu biti postavljena za vršioce dužnosti do postavljenja državnog službenika na položaj u skladu sa Zakonom; na državne službenike u smislu ostvarivanja prava na stručno usavršavanje; kao i na obaveze polaganja posebnog stručnog ispita radi zaposlenja na radnom mestu sa posebnim dužnostima i ovlašćenjima.

Međutim, primenom ovog zakona se ne stvaraju obaveze za privredne i druge subjekte.

V. SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku budući da bi njegovo nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa državne uprave. Naime, predloženim rešenjima menja se režim stručnog usavršavanja državnih službenika, kao i postupak i ovlašćenje za donošenje i sprovođenje programa stručnog usavršavanja, na način kojim se obezbeđuje celovitost, sveobuhvatnost i održivost sistema u ostvarivanju ciljeva i principa reforme državne uprave, odnosno njene profesionalizacije. Kako se programi stručnog usavršavanja donose na godišnjem nivou, neophodno je da ovaj zakon bude donet po hitnom postuipku da bi se omogućilo blagovremeno donošenje programa stručnog usavršavanja državnih službenika za 2014. godinu, pre svrga progmami koji su neophodni za obuke kadrova u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

PREGLED ODREDABA

ZAKONA KOJE SE MENJAJU ILI DOPUNJUJU

Član 34.

Vlada postavlja na položaj pomoćnika ministra, sekretara ministarstva, direktora organa uprave u sastavu ministarstva, pomoćnika direktora organa uprave u sastavu ministarstva, direktora posebne organizacije, zamenika i pomoćnika direktora posebne organizacije, direktora službe Vlade, zamenika i pomoćnika direktora službe Vlade, zamenika i pomoćnika Generalnog sekretara Vlade, Republičkog javnog pravobranioca, I zamenika Republičkog javnog pravobranioca. i načelnika upravnog okruga.

Položaji u sudovima i javnim tužilaštvima određuju se aktom Vrhovnog kasacionog suda, odnosno Republičkog javnog tužioca, a u ostalim državnim organima položaji se određuju aktima tih organa.

Član 36.

U zvanju višeg savetnika rade se najsloženiji poslovi koji znatno utiču na određivanje politike ili postizanje rezultata u nekoj oblasti iz delokruga državnog organa, koji zahtevaju stvaralačke sposobnosti, preduzimljivost i visok stepen stručnosti, samostalnosti i iskustva, uz obraćanje pretpostavljenom samo o pitanjima vođenja politike.

Za rad na poslovima u zvanju višeg savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.

ZA RAD NA POSLOVIMA U ZVANJU VIŠEG SAVETNIKA DRŽAVNI SLUŽBENIK MORA DA IMA STEČENO VISOKO OBRAZOVANJE NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA U OBIMU OD NAJMANJE 240 ESPB, MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE ILI SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA NA FAKULTETU I NAJMANJE SEDAM GODINA RADNOG ISKUSTVA U STRUCI.

Član 37.

U zvanju samostalnog savetnika rade se složeni poslovi koji zahtevaju posebno specijalističko znanje i iskustvo, analitičke sposobnosti, samostalan rad bez nadzora pretpostavljenog i donošenje odluka u složenim slučajevima uz samo opšta usmerenja i uputstva pretpostavljenog.

Za rad na poslovima u zvanju samostalnog savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

ZA RAD NA POSLOVIMA U ZVANJU SAMOSTALNOG SAVETNIKA DRŽAVNI SLUŽBENIK MORA DA IMA STEČENO VISOKO OBRAZOVANJE NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA U OBIMU OD NAJMANJE 240 ESPB, MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE ILI SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA NA FAKULTETU I NAJMANJE PET GODINA RADNOG ISKUSTVA U STRUCI.

Član 38.

U zvanju savetnika rade se složeni poslovi koji su najčešće precizno određeni i podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika sa jasnim okvirom samostalnog delovanja, uz povremeni nadzor pretpostavljenog. Poslovi zahtevaju sposobnost da se problemi rešavaju bez pojedinačnih uputstava pretpostavljenog i uz obraćanje pretpostavljenom samo kad je problem složen i zahteva dodatno znanje i iskustvo.

Za rad na poslovima u zvanju savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

ZA RAD NA POSLOVIMA U ZVANJU SAVETNIKA DRŽAVNI SLUŽBENIK MORA DA IMA STEČENO VISOKO OBRAZOVANJE NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA U OBIMU OD NAJMANJE 240 ESPB, MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE ILI SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA NA FAKULTETU I NAJMANJE TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA U STRUCI.

Član 39.

U zvanju mlađeg savetnika rade se složeni poslovi koji podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika unutar precizno određenog okvira delovanja, uz redovan nadzor pretpostavljenog, i donošenje odluka na osnovu postojeće prakse ili opštih i pojedinačnih uputstava pretpostavljenog. Poslovi zahtevaju sposobnost rešavanja manjih tehničkih ili proceduralnih problema.

Za rad na poslovima u zvanju mlađeg savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima.

ZA RAD NA POSLOVIMA U ZVANJU MLAĐEG SAVETNIKA DRŽAVNI SLUŽBENIK MORA DA IMA STEČENO VISOKO OBRAZOVANJE NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA U OBIMU OD NAJMANJE 240 ESPB, MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE ILI SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA NA FAKULTETU I ZAVRŠEN PRIPRAVNIČKI STAŽ ILI NAJMANJE PET GODINA RADNOG STAŽA U DRŽAVNIM ORGANIMA.

Član 40.

U zvanju saradnika rade se manje složeni poslovi koji obuhvataju ograničen krug međusobno povezanih različitih zadataka i zahtevaju sposobnost samostalne primene utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, uz opšta usmerenja i uputstva i povremeni nadzor pretpostavljenog.

Za rad na poslovima u zvanju saradnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

ZA RAD NA POSLOVIMA U ZVANJU SARADNIKA DRŽAVNI SLUŽBENIK MORA DA IMA STEČENO VISOKO OBRAZOVANJE NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA U OBIMU OD NAJMANJE 180 ESPB, OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO NA STUDIJAMA U TRAJANJU DO TRI GODINE I NAJMANJE TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA U STRUCI.

Član 41.

U zvanju mlađeg saradnika rade se manje složeni poslovi koji su precizno određeni i podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika uz sposobnost rešavanja rutinskih problema, uz opšta i pojedinačna uputstva i redovan nadzor pretpostavljenog.

Za rad na poslovima u zvanju mlađeg saradnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima.

ZA RAD NA POSLOVIMA U ZVANJU MLAĐEG SARADNIKA DRŽAVNI SLUŽBENIK MORA DA IMA STEČENO VISOKO OBRAZOVANJE NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA U OBIMU OD NAJMANJE 180 ESPB, OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO NA STUDIJAMA U TRAJANJU DO TRI GODINE I ZAVRŠEN PRIPRAVNIČKI STAŽ ILI NAJMANJE PET GODINA RADNOG STAŽA U DRŽAVNIM ORGANIMA.

Član 45.

Kao državni službenik može da se zaposli punoletan državljanin Republike Srbije koji ima propisanu stručnu spremu i ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, ako mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Pored toga, za rad na položaju potrebno je i stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje devet godina radnog iskustva u struci.

PORED TOGA, ZA RAD NA POLOŽAJU POTREBNO JE I STEČENO VISOKO OBRAZOVANJE NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA U OBIMU OD NAJMANJE 240 ESPB, MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE ILI SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA NA FAKULTETU I NAJMANJE DEVET GODINA RADNOG ISKUSTVA U STRUCI.

Član 54.

Javni konkurs oglašava organ državne uprave koji popunjava radno mesto u „Službenom glasniku Repblike Srbije“ i nekom od dnevnih javnih glasila koje izlazi u celoj Republici Srbiji.

JAVNI KONKURS OGLAŠAVA ORGAN DRŽAVNE UPRAVE KOJI POPUNJAVA RADNO MESTO NA SVOJOJ INTERNET PREZENTACIJI, NA INTERNET PREZENTACIJI SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA I U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE.”

Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje rukovodilac, primenom odredaba ovog zakona o imenovanju konkursne komisije za sprovođenje internog konkursa.

POSTAVLJENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI

ČLAN 67A

DO POSTAVLJENJA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA POLOŽAJ, MOŽE BITI POSTAVLJEN VRŠILAC DUŽNOSTI, NA ŠEST MESECI, BEZ INTERNOG ILI JAVNOG KONKURSA.

ZA VRŠIOCA DUŽNOSTI MOŽE SE POSTAVITI LICE KOJE ISPUNJAVA USLOVE ZA RAD NA POLOŽAJU ODREĐENE OVIM ZAKONOM I PRAVILNIKOM O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U DRŽAVNOM ORGANU.

INTERNI, ODNOSNO JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NA KOJI JE POSTAVLJEN VRŠILAC DUŽNOSTI OGLAŠAVA SE U ROKU OD 30 DANA OD DANA POSTAVLJENJA VRŠIOCA DUŽNOSTI.

U SLUČAJU DA SE INTERNI, ODNOSNO JAVNI KONKURS NE OKONČA POSTAVLJENJEM NA POLOŽAJ, MANDAT VRŠIOCA DUŽNOSTI MOŽE SE PRODUŽITI NAJDUŽE JOŠ TRI MESECA.

MIROVANJE PRAVA I OBAVEZA

ČLAN 67B

VRŠIOCU DUŽNOSTI KOJI JE POSTAVLJEN IZ REDA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA MIRUJU PRAVA I OBAVEZE IZ RADNOG ODNOSA U ORGANU IZ KOJEG JE POSTAVLJEN.

Član 96.

Državni službenik ima pravo i dužnost da se stručno usavršava prema potrebama državnog organa.

Sredstva za stručno usavršavanje obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

STRUČNO USAVRŠAVANJE JE PRAVO I DUŽNOST DRŽAVNOG SLUŽBENIKA DA STIČE ZNANJA I VEŠTINE, ODNOSNO SPOSOBNOSTI ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA RADNOG MESTA, U SKLADU SA POTREBAMA DRŽAVNOG ORGANA.

RUKOVODILAC JE DUŽAN DA DRŽAVNOM SLUŽBENIKU OMOGUĆI STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA RADNOG MESTA U SKLADU SA PROGRAMIMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA UTVRĐENIM OVIM ZAKONOM.

Član 97.

Stručno usavršavanje zasniva se na programima kojima se određuju oblici i sadržina usavršavanja i visina sredstava za usavršavanje.

Program opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade za svaku godinu donosi Vlada, na predlog Službe za upravljanje kadrovima.

Program posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika donosi rukovodilac za svaku godinu, prema posebnim potrebama državnog organa.

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZASNIVA SE NA OPŠTIM I POSEBNIM PROGRAMIMA KOJIMA SE ODREĐUJU OBLICI I SADRŽINA STRUČNOG USAVRŠAVANJA.

PROGRAME OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA IZ ORGANA DRŽAVNE UPRAVE I SLUŽBI VLADE DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE PO PRETHODNO PRIBAVLJENOM MIŠLJENJU VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA, IZUZEV PROGRAMA IZ OBLASTI EVROPSKE UNIJE KOJE, U SKLADU SA SVOJIM DELOKRUGOM, ORGANIZUJE SLUŽBA VLADE ZA KOORDINACIJU POSLOVA VLADE U PRISTUPANJU EVROPSKOJ UNIJI.

PROGRAMI OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA USKLAĐUJU SE SA POTREBAMA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE I SLUŽBI VLADE.

PROGRAME POSEBNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA DONOSI RUKOVODILAC ZA SVAKU GODINU, PREMA POSEBNIM POTREBAMA DRŽAVNOG ORGANA.

ORGANIZOVANJE I REALIZOVANJE PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

ČLAN 97A

STRUČNO USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U SKLADU SA PROGRAMIMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ORGANIZUJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE, IZUZEV OBUKA IZ OBLASTI EVROPSKE UNIJE KOJE, U SKLADU SA SVOJIM DELOKRUGOM ORGANIZUJE SLUŽBA VLADE ZA KOORDINACIJU POSLOVA VLADE U PRISTUPANJU EVROPSKOJ UNIJI.

PROGRAME STRUČNOG USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, PO PRAVILU REALIZUJU ZAPOSLENI U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, SLUŽBAMA VLADE I DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA, KAO I STRUČNJACI IZ OBLASTI ZNAČAJNIH ZA RAD DRŽAVNE UPRAVE.

VLADA BLIŽE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANJA POTREBA ZA STRUČNIM USAVRŠAVANJEM, VRSTE PROGRAMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA, OSNOVNE ELEMENTE SADRŽINE PROGRAMA OPŠTEG I POSEBNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA, NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O UTVRĐENIM I SPROVEDENIM OPŠTIM PROGRAMIMA I PLANIRANIM I SPROVEDENIM PROGRAMIMA POSEBNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, NAČIN I POSTUPAK IZBORA I ANGAŽOVANJA REALIZATORA PROGRAMA, NAKNADE ZA REALIZATORE PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA, KAO I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE.

USAVRŠAVANJE PUTEM STAŽIRANJA

ČLAN 97B

DRŽAVNI SLUŽBENIK KOJI JE UPUĆEN NA STRUČNO USAVRŠAVANJE PUTEM STAŽIRANJA, U SMISLU ČLANA 97. OVOG ZAKONA, KAO I NA OSNOVU POSEBNOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ SARADNJI (U DALJEM TEKSTU: STAŽIRANJE), OSTVARUJE SVA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA U DRŽAVNOM ORGANU IZ KOJEG JE UPUĆEN NA STAŽIRANJE I U OBAVEZI JE DA PO OKONČANJU STRUČNOG USAVRŠAVANJA PUTEM STAŽIRANJA OSTANE NA RADU U TOM DRŽAVNOM ORGANU ILI DRUGOM DRŽAVNOM ORGANU DVOSTRUKO DUŽE OD VREMENA PROVEDENOG NA STAŽIRANJU A NAJMANJE GODINU DANA.

PO ZAVRŠENOM STAŽIRANJU DRŽAVNI SLUŽBENIK JE DUŽAN DA PRENESE I PRIMENI STEČENA STRUČNA ZNANJA I VEŠTINE.

DRŽAVNI SLUŽBENIK KOJI NE OSTANE NA RADU U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽAN JE DA JEDNOKRATNO VRATI SVE TROŠKOVE STAŽIRANJA.

PRAVA I OBAVEZE DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA STAŽIRANJU UREĐUJU SE UGOVOROM.

VLADA BLIŽE UREĐUJE NAČIN IZBORA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI SE UPUĆUJU NA STRUČNO USAVRŠAVANJE PUTEM STAŽIRANJA, BITNE ELEMENTE UGOVORA O UREĐIVANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA I ORGANA IZ KOG SE UPUĆUJE NA STAŽIRANJE, NAČIN OBRAČUNA I REFUNDACIJE (VRAĆANJA) TROŠKOVA STAŽIRANJA, KAO I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA STAŽIRANJE.

SREDSTVA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

ČLAN 97V

SREDSTVA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE OBEZBEĐUJU SE U BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE.

SREDSTVA ZA PROGRAME OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJE ORGANIZUJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE OBEZBEĐUJU SE U IZNOSU OD 0.01% UKUPNIH SREDSTAVA OBEZBEĐENIH ZA PLATE SVIH ZAPOSLENIH IZ ORGANA DRŽAVNE UPRAVE I SLUŽBI VLADE.

Član 101.

Državni stručni ispit nisu dužni da polažu oni državni službenici u sudovima, javnim tužilaštvima i Republičkom javnom pravobranilaštvu koji su obavezni da polažu pravosudni ispit, niti državni službenici u ostalim državnim organima koji su položili pravosudni ispit.

Zakonom može da se predvidi poseban stručni ispit koji se polaže umesto državnog stručnog ispita, radi zaposlenja na radnim mestima sa posebnim dužnostima i ovlašćenjima.

POSEBAN STRUČNI ISPIT

ČLAN 102A

ZAKONOM MOŽE DA SE PREDVIDI I POSEBAN STRUČNI ISPIT KOJI SE POLAŽE RADI ZAPOSLENJA NA RADNIM MESTIMA SA POSEBNIM DUŽNOSTIMA I OVLAŠĆENJIMA.

Član 105.

Pripravnici se osposobljavaju za samostalan rad prema programu koji donosi rukovodilac.

Rukovodilac određuje mentora koji prati osposobljavanje.

Mentor određuje pripravniku poseban program osposobljavanja i državne službenike koji prate njegov rad u različitim vremenskim razmacima.

Posle okončanja pripravničkog staža, mentor daje rukovodiocu pismeno mišljenje o osposobljenosti pripravnika.

PRIPRAVNICI SE OSPOSOBLJAVAJU ZA SAMOSTALAN RAD U SKLADU SA OPŠTIM AKTOM O UVOĐENJU PRIPRAVNIKA U RAD KOJI DONOSI RUKOVODILAC I OPŠTIM PROGRAMOM OSPOSOBLJAVANJA PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA.

Član 106.

Posle okončanja pripravničkog staža i položenog državnog ili posebnog stručnog ispita KAO I POSEBNOG STRUČNOG ISPITA U SMISLU ČLANA 102A OVOG ZAKONA, pripravnik može da nastavi rad na neodređeno vreme ako postoji odgovarajuće radno mesto na koje može da bude raspoređen i ako se raspoređivanje uklapa u doneseni kadrovski plan.

Član 140.

O pravima i dužnostima državnog službenika odlučuje rukovodilac rešenjem, ako ovim ili drugim zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno.

Rukovodilac može pismeno da ovlasti državnog službenika koji ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje pet godina radnog iskustva u struci da umesto njega odlučuje o pravima i dužnostima državnog službenika.

RUKOVODILAC MOŽE PISMENO DA OVLASTI DRŽAVNOG SLUŽBENIKA KOJI IMA STEČENO VISOKO OBRAZOVANJE NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA U OBIMU OD NAJMANJE 240 ESPB, MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE ILI SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA NA FAKULTETU I NAJMANJE PET GODINA RADNOG ISKUSTVA U STRUCI, DA UMESTO NJEGA ODLUČUJE O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA.

Ovlašćenje može biti ograničeno po sadržini i trajanju.

Pri odlučivanju o pravima i dužnostima državnog službenika primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak, izuzev kod odlučivanja o odgovornosti za štetu.

Član 158.

Služba za upravljanje kadrovima koju obrazuje Vlada, zadužena je za stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u državnoj upravi.

Služba za upravljanje kadrovima oglašava interne konkurse za slobodna izvršilačka radna mesta i interne i javne konkurse za popunu položaja u organima državne uprave i službama Vlade, savetuje organe državne uprave i službe Vlade kako da upravljaju kadrovima, organizuje stručno usavršavanje državnih službenika, posebno u oblasti borbe protiv korupcije, pruža stručno-tehničku pomoć Visokom službeničkom savetu, obavlja stručne i tehničke poslove značajne za politiku Vlade u upravljanju kadrovima i vrši druge poslove određene zakonom ili propisom Vlade.

Službom za upravljanje kadrovima rukovodi direktor, koji je odgovoran Generalnom sekretaru Vlade.

Član 164.

Osniva se Visoki službenički savet.

Propisima koji važe za organe državne uprave i službe Vlade, Visoki službenički savet određuje kakve se stručne osposobljenosti, znanja i veštine ocenjuju u izbornom postupku i način njihove provere, propisuje merila za izbor na radna mesta, donosi kodeks ponašanja državnih službenika i vrši druge poslove određene ovim zakonom.

VISOKI SLUŽBENIČKI SAVET ODREĐUJE KAKVE SE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI, ZNANJA I VEŠTINE OCENJUJU U IZBORNOM POSTUPKU I NAČIN NJIHOVE PROVERE, PROPISUJE MERILA ZA IZBOR NA RADNA MESTA, RAZMATRA I DAJE MIŠLJENJE NA PROGRAME OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, USMERAVA I PRATI UNAPREĐENJE I USKLAĐIVANJE RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, A NAROČITO U OBLASTI STRUČNOG USAVRŠAVANJA I RAZVOJA PROGRAMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA, DONOSI KODEKS PONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I PRATI NJEGOVO SPROVOĐENJE, STARA SE O UNAPREĐENJU ETIČKIH STANDARDA U SKLADU SA MEĐUNARODNOM PRAKSOM I VRŠI DRUGE POSLOVE ODREĐENE OVIM ZAKONOM.

PROPISI VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA VAŽE ZA ORGANE DRŽAVNE UPRAVE I SLUŽBE VLADE.”

Propisi Visokog službeničkog saveta objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Visoki službenički savet je samostalan u radu i donosi poslovnik o svome radu.

KODEKS PONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

ČLAN 164A

KODEKSOM PONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA UREĐUJU SE PRAVILA ETIČKOG PONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAČIN PRAĆENJA NJEGOVE PRIMENE.

ORGANI DRŽAVNE UPRAVE I SLUŽBE VLADE DUŽNI SU DA VISOKOM SLUŽBENIČKOM SAVETU DOSTAVLJAJU POTREBNE PODATKE I INFORMACIJE NEOPHODNE ZA PRAĆENJE PRIMENE KODEKSA PONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I UNAPREĐENJE PRAVILA ETIČKOG POSTUPANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA.

ČLAN 179.

Do postavljenja državnih službenika na položaje, postavljena i imenovana lica u državnim organima, čija radna mesta postaju položaji, nastavljaju rad prema propisima koji su važili na dan njihovog postavljenja uključujući i pravila za slučaj prestanka dužnosti.

Ako postavljenom ili imenovanom licu dužnost prestane pre postavljenja državnog službenika na položaj, novo postavljenje ili imenovanje sprovešće se prema propisima koji su važili na dan postavljenja ili imenovanja lica kome je dužnost prestala.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 23.

PODZAKONSKA AKTA KOJA SU PREDVIĐENA OVIM ZAKONOM DONEĆE SE U ROKU OD 60 DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

PODZAKONSKA AKTA DONETA NA OSNOVU ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 79/05, 81/05-ISPRAVKA, 83/05-ISPRAVKA, 64/07, 67/07-ISPRAVKA, 116/08 I 104/09) USAGLASIĆE SE SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA U ROKU OD 60 DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 24.

MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE PREUZEĆE U ROKU OD 45 DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA OD SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ZAPOSLENE KOJI RADE NA POSLOVIMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, KAO I PRAVA, OBAVEZE, PREDMETE, OPREMU, SREDSTVA ZA RAD I ARHIVU ZA VRŠENJE POSLOVA U OBLASTI STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA.

MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE I SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA USAGLASIĆE SVOJE PRAVILNIKE O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA U ROKU OD 30 DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 25.

VISOKI SLUŽBENIČKI SAVET USAGLASIĆE POSLOVNIK O SVOM RADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA U ROKU OD 60 DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 26.

REŠENJA KOJIMA SE POSTAVLJAJU VRŠIOCI DUŽNOSTI NA POLOŽAJE KOJI PO STUPANJU NA SNAGU OVOG ZAKONA NISU POPUNJENI, DONEĆE SE NAJKASNIJE U ROKU OD 90 DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

POSTAVLJENA LICA U DRŽAVNIM ORGANIMA NA RADNIM MESTIMA KOJA SU POLOŽAJI NASTAVLJAJU SA RADOM DO POSTAVLJENJA VRŠIOCA DUŽNOSTI NA POLOŽAJ, ODNOSNO DO POPUNJAVANJA POLOŽAJA.

ČLAN 27.

U SLUČAJU NEDONOŠENJA REŠENJA O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI U ROKU IZ ČLANA 26. STAV 1. OVOG ZAKONA, POSTAVLJENIM LICIMA NA RADNIM MESTIMA KOJI SU POLOŽAJI PRESTAJE DUŽNOST DANOM ISTEKA ROKA.

ČLAN 28.

IZUZETNO OD ODREDABA ČLANA 12. OVOG ZAKONA, STRUČNO USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U 2014. GODINI SPROVODIĆE SE NA OSNOVU PROGRAMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA KOJI DONOSI VLADA NA PREDLOG MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE.

ČLAN 29.

IZUZETNO OD ODREDABA ČLANA 13. OVOG ZAKONA (NOVI ČLAN 97V), U 2014. GODINI SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA OBEZBEĐUJU SE U BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE U IZNOSU SREDSTAVA KOJA SU ZA TU NAMENU BILA OPREDELJENA U BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU.

U 2015. GODINI SREDSTVA ZA PROGRAME OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA OBEZBEĐUJU SE U BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE U IZNOSU KOJI JE ZA 70% NIŽI OD IZNOSA PROPISANOG OVIM ZAKONOM I POVEĆAVAJU SE ZA SVAKU NAREDNU GODINU ZA PO 10% SVE DOK NE DOSTIGNU NIVO UTVRĐEN OVIM ZAKONOM.

ČLAN 30.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, IZUZEV ODREDABA ČLANA 12. I ČLANA 13 U DELU KOJI SE ODNOSI NA SREDSTVA ZA STUČNO USAVRŠAVANJE (NOVI ČLAN 97V) OVOG ZAKONA,KOJE STUPAJU NA SNAGU PO ISTEKU GODINUDANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde i državne uprave

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Draft Law on Amendments to the Law on Civil Servants

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

Predmetni propis nije predviđen Sporazumom niti Prelaznim sporazumom.

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Predmetni propis nije predviđen Nacionalnim programom za integracije Republike Srbije u Evropsku uniju.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojim je potrebno obezbediti usklađenost predmetnog propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

Ostavite komentar