Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija

Na osnovu člana 123. tačka 3) Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 30. st. 2. i 3. i članom 31. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O MERILIMA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG

PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se merila prema kojima se u izbornom postupku, ocenjivanjem stručne osposobljenosti, znanja i veština, utvrđuje rezultat kandidata za imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija.

II. MERILA ZA UTVRĐIVANJE REZULTATA KANDIDATA

Član 2.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora javnog preduzeća (u daljem tekstu: kandidat) ocenjuju se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na javni konkurs (u daljem tekstu: podaci), pismenom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada javnog preduzeća, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća (u daljem tekstu: Zakon) i ovom uredbom.

Član 3.

Stručna osposobljenost kandidata ocenjuje se proverom sposobnosti kandidata za praktičnu primenu znanja i veština u obavljanju poslova direktora javnog preduzeća određenih u skladu sa Zakonom.

Znanja kandidata ocenjuju se proverom: poznavanja jedne ili više oblasti iz koje je delatnost za čije je obavljanje osnovano javno preduzeće, odnosno poznavanja drugih delatnosti koje obavlja javno preduzeće, poznavanja propisa kojima se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i privrednih društava, propisa kojima se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa, kao i opštih propisa o radu, znanja jednog ili više stranih jezika, kao i posebnih oblasti znanja.

Veštine kandidata ocenjuju se proverom: veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, veštine rukovođenja, organizacionih sposobnosti, veštine komunikacije – veština u međuljudskim odnosima, veštine strateškog planiranja i upravljanja, veštine upravljanja resursima (materijalnim, finansijskim, kadrovskim i drugim resursima značajnim za radjavnog preduzeća) i veštine rada na računaru.

Član 4.

Na osnovu usmene i pismene provere stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata, komisija za imenovanja ocenjuje kandidate ocenom od jedan do tri, pri čemu ocene imaju sledeće značenje:

ocena jedan (1) – „ne zadovoljava”;

ocena dva (2) – „delimično zadovoljava”;

ocena tri (3) – „u potpunosti zadovoljava”.

U toku usmene provere stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata u razgovoru sa kandidatom, svaki član komisije za imenovanja ocenjuje svaki odgovor kandidata pojedinačno, ocenom od jedan do tri, u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Pitanja za usmenu proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata unapred priprema komisija za imenovanja.

Član 5.

Stručna osposobljenost kandidata proverava se uvidom u podatke i usmeno, u razgovoru sa kandidatom.

Uvidom u podatke ocenjuje se stručna osposobljenost kandidata stečena visokim obrazovanjem i stručna osposobljenost stečena radnim iskustvom.

Pod radnim iskustvom u smislu stava 2. ovog člana, smatra se ukupno radno iskustvo koje je kandidat stekao, radno iskustvo koje je kandidat stekao na poslovima u okviru delatnosti za čije obavljanje je osnovano javno preduzeće, kao i radno iskustvo koje je kandidat stekao na rukovodećim položajima.

U razgovoru sa kandidatom komisija za imenovanja ocenjuje stručnu osposobljenost kandidata na osnovu njegovih odgovora na pitanja koja se odnose na program poslovanja javnog preduzeća i unapređenje rada i razvoja javnog preduzeća.

Član 6.

Stručna osposobljenost kandidata stečena visokim obrazovanjem ocenjuje se ocenom dva ili tri, na sledeći način:

1) za visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, magistar nauka), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine – ocena dva (2);

2) za visoko obrazovanje na studijama trećeg stepena (doktor nauka) – ocena tri (3).

Član 7.

Stručna osposobljenost kandidata stečena ukupnim radnim iskustvom ocenjuje se ocenom od jedan do tri, na sledeći način:

1) za stečeno radno iskustvo od pet do 10 godina – ocena jedan (1);

2) za stečeno radno iskustvo od 10 do 15 godina – ocena dva (2);

3) za stečeno radno iskustvo od preko 15 godina – ocena tri (3).

Stručna osposobljenost kandidata stečena radnim iskustvom na poslovima u okviru delatnosti za čije obavljanje je osnovano javno preduzeće (u daljem tekstu: poslovi), ocenjuje se ocenom od jedan do tri, na sledeći način:

1) za radno iskustvo stečeno na poslovima u trajanju od tri do pet godina – ocena jedan (1);

2) za radno iskustvo stečeno na poslovima u trajanju od pet do sedam godina – ocena dva (2);

3) za radno iskustvo stečeno na poslovima u trajanju odpreko sedam godina – ocena tri (3).

Stručna osposobljenost kandidata stečena radnim iskustvom na rukovodećim položajima ocenjuje se na način određen u stavu 2. ovog člana.

Član 8.

Znanja iz člana 3. stav 2. ove uredbe, osim znanja stranih jezika, proverava komisija za imenovanja u razgovoru sa kandidatom.

Član 9.

Znanje stranih jezika proverava se usmeno ili pismeno.

Proveru znanja stranih jezika vrši stručno lice u razgovoru sa kandidatom, ili proverom odgovora na testu, koji stručno lice sastavlja.

Stručno lice iz stava 2. ovog člana dostavlja komisiji za imenovanja, u svrhu ocenjivanja, pismeni nalaz o rezultatima razgovora ili testa, sa kvalifikacijom znanja kandidata oznakom „ne zadovoljava”, „delimično zadovoljava” ili „u potpunosti zadovoljava”.

Član 10.

Veštine iz člana 3. stav 3. ove uredbe, osim veštine rada na računaru, proveravaju se pismeno, putem standardizovanih testova.

Proveru veština iz stava 1. ovog člana vrši stručno lice koje komisiji za imenovanja, u svrhu ocenjivanja, dostavlja nalaz sa kvalifikacijom, shodno odredbi člana 9. stav 3. ove uredbe.

Veštinu komunikacije – veštine u međuljudskim odnosima, proverava u razgovoru sa kandidatom komisija za imenovanja.

Član 11.

Veština rada na računaru proverava se simulacijom, odnosno praktičnim radom na računaru, u standardnim programima za obradu teksta, elektronsku komunikaciju i pretraživanje interneta, odnosno drugim programima koji se uobičajeno koriste u vršenju redovnih poslova direktora javnog preduzeća.

Proveru veštine rada na računaru vrši stručno lice koje komisiji za imenovanja, u svrhu ocenjivanja, dostavlja nalaz sa kvalifikacijom, shodno odredbi člana 9. stav 3. ove uredbe.

Član 12.

Komisija za imenovanja utvrđuje i brojčano iskazuje rezultat svakog kandidata, izračunavanjem njegove prosečne ocene, prema merilima propisanim ovom uredbom.

Ako dva ili više kandidata imaju jednak rezultat, primenjuju se prema navedenom redosledu sledeća merila:

1) duže radno iskustvo na rukovodećim položajima (pri čemu se računaju godine i puni meseci radnog iskustva);

2) duže radno iskustvo na poslovima u okviru delatnosti za čije obavljanje je osnovano javno preduzeće (pri čemu se računaju godine i puni meseci radnog iskustva);

3) viši stepen visokog obrazovanja.

U slučaju da dva ili više kandidata nakon primene merila iz stava 2. ovog člana imaju jednak rezultat, prednost ima kandidat za kojeg komisija za imenovanja u ponovnom razgovoru utvrdi da najbolje ispunjava zahteve za obavljanje poslova direktora javnog preduzeća.

III. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 13.

Izborni postupci za imenovanje direktora javnih preduzeća koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se u skladu sa odredbama ove uredbe.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar