Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 116/13 – autentično tumačenje) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆANACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

I

Razrešava se Radovan Durutović dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1230/2014

U Beogradu, 20. februara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 116/13 – autentično tumačenje) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆANACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

I

Imenuje se Radovan Durutović za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”.

II

Konstatuje se da Dobrivoju Antoniću, dosadašnjem direktoru Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”, prestaje mandat direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” danom donošenja ovog rešenja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1234/2014

U Beogradu, 20. februara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 116/13 – autentično tumačenje), člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US) i člana 17. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 46/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆANACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

I

Imenuje se Boris Kuzman za vršioca dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”, nezavisan član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1232/2014

U Beogradu, 20. februara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar