Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93 – US, 20/93, 53/93, 67/93 – dr. zakon, 28/94, 16/97 – dr. zakon, 37/97 – US, 36/98, 44/98, 65/01 – SUS, 55/04 i 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U PRIBOJU

I

Šefketu Mulaosmanoviću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Priboju sa 30. junom 2006. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4330/2006

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS» br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 69v Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana («Službeni glasnik RS» br. 36/91, 79/91 – dr. zakon , 33/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. zakon, 46/94, 48/94 – dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 – dr. zakon i 115/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZBRINjAVANjE ODRASLIH «MALE PČELICE» U KRAGUJEVCU

I

Razrešava se Zoran Adžić dužnosti predsednika Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje odraslih «Male pčelice» u Kragujevcu.

II

Imenuje se Ranko Ratković, dipl. pravnik, Gerontološki centar Kragujevac za predsednika Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje odraslih «Male pčelice» u Kragujevcu.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4290/2006

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o osnivanju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu («Službeni glasnik RS» broj 117/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA

PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

I

Razrešavaju se dužnosti u Privremenom upravnom odboru Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu:

1. Ljubomir Pejaković, predsednik;

2. Miroslav Brkić, član.

II

U Privremeni upravni odbor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu imenuju se:

1. za predsednika:

– Miroslav Brkić, profesor, Fakultet političkih nauka, Beograd;

2. za člana:

– Vesna Dejanović, dipl. psiholog, vršilac dužnosti direktora Centra za prava deteta, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4293/2006

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/9, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 69v i 69g Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana («Službeni glasnik RS», br. 36/91, 79/91 – dr. zakon , 33/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. zakon, 46/94, 48/94 – dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 – dr. zakon i 115/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG I NADZORNOG

ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA U KNjAŽEVCU

I

Razrešava se Snežana Stamenović dužnosti predsednika Upravnog odbora Gerontološkog centra u Knjaževcu, na lični zahtev.

II

Imenuje se Milan Petrović, dipl. inž. šumarstva, za predsednika Upravnog odbora Gerontološkog centra u Knjaževcu.

III

Razrešava se Dragana Milenović dužnosti predsednika Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Knjaževcu, na lični zahtev.

IV

Imenuje se Dragan Jovanović, dipl. pravnik, za predsednika Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Knjaževcu.

V

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4294/2006

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za skloništa («Službeni glasnik RS», br. 3/92, 18/92 i 63/01),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA

I

Razrešava se Miroslav Janković dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za skloništa, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4348/2006

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći («Službeni glasnik RS», broj 93/03),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE

ZA KOORDINACIJU HUMANITANE I RAZVOJNE POMOĆI

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći članovi:

1. dr Miroljub Labus;

2. dr Predrag Bubalo.

II

U Komisiju za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći imenuju se za članove:

1. dr Ivana Dulić-Marković, potpredsednik Vlade;

2. dr Milan Parivodić, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom;

3. dr Predrag Bubalo, ministar privrede;

4. dr Zoran Lončar, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4442/2006-1

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima («Službeni list SRJ», br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i «Službeni glasnik RS», broj 125/04 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA

DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR

PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANjE I GRAĐENjE KMG «TRUDBENIK» AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD U RESTRUKTURIRANjU

I

U Skupštinu Preduzeća za projektovanje i građenje KMG «Trudbenik» akcionarsko društvo, Beograd u restrukturiranju, umesto svih postojećih članova, imenuju se predstavnici društvenog kapitala:

1. Zoran Tadić, dipl. mašinski inž.;

2. Vesna Paunović, dipl. ekonomista;

3. Ljiljana Podunavac-Perković, ekonomista.

II

U Upravni odbor Preduzeća za projektovanje i građenje KMG «Trudbenik» akcionarsko društvo, Beograd u restrukturiranju, umesto svih postojećih članova, imenuju se predstavnici društvenog kapitala:

1. Dejan Stanković, dipl. ekonomista;

2. Zoran Tanasić, magistar tehničkih nauka;

3. Dragan Savić, dipl. mašinski inž.;

4. Stanko Mađarac, magistar ekonomskih nauka;

5. Slobodan Đorđević, inž. organizacije.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4429/2006

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS», br. 47/03 i 34/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANjE

I

U Upravni odbor Republičke agencije za prostorno planiranje imenuju se:

1. za predsednika:

– Zoran Radosavljević, dipl. prostorni planer, Ministarstvo za kapitalne investicije;

2. za članove:

1) mr Dušan Minić, dipl. ekonomista, Direkcija za urbanizam i izgradnju Kragujevca;

2) Nenad Krčum, dipl. prostorni planer, rukovodilac Sektora za urbanizam Direkcije za izgradnju Smedereva;

3) dr Miloš Radovanović, dipl. inž. arhitekture, glavni opštinski arhitekta opštine Čačak;

4) Zoran Krejović, dipl. inž. geodezije, direktor Centra za katastar nepokretnosti Beograd, Republički geodetski zavod.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3960/2006

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS», br. 47/03 i 34/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANjE

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Republičke agencije za prostorno planiranje:

1. Antonije Antić, predsednik;

2. Dejan Milojević, član;

3. Milana Ivović, član,

4. Ivana Lučić, član;

5. Ivana Milenković, član;

6. prof. dr Vlastimir Đokić, član;

7. Dejan Perjančić, član;

8. Slavko Perović, član;

9. Aleksandar Ivanović, član;

10. Miladin Lukić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4010/2006

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», broj 107/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI «BANjICA», BEOGRAD

I

Razrešava se Nebojša Peruničić dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti «Banjica», Beograd, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Vladimir Medan, doktor ekonomskih nauka, za predsednika Upravnog odbora Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti «Banjica», Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4498/2006

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U GNjILANU

SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U BUJANOVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Više škole za obrazovanje vaspitača u Gnjilanu sa privremenim sedištem u Bujanovcu članovi:

1. mr Ružica Stojanović;

2. Nenad Kojić;

3. mr Dragica Kulić;

4. dr Blagoje Ilić;

5. Milan Arsić.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4542/2006

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U GNjILANU

SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U BUJANOVCU

I

U Upravni odbor Više škole za obrazovanje vaspitača u Gnjilanu sa privremenim sedištem u Bujanovcu imenuju se za članove:

1. mr Blagoje Ilić, profesor Učiteljskog fakulteta u Vranju;

2. Nenad Kojić, profesor Srednje ekonomske škole u Kosovskoj Vitini;

3. mr Božo Obradović, profesor u školi;

4. dr Božo Stamenković, profesor u školi;

5. Milan Arsić, predavač u školi.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4542/2006-1

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za versku nastavu u osnovnim i srednjim školama («Službeni glasnik RS», broj 123/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE

ZA VERSKU NASTAVU U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za versku nastavu u osnovnim i srednjim školama članovi:

1. Davor Salom;

2. mr Dušica Blažić;

3. Snežana Stojković.

II

U Komisiju za versku nastavu u osnovnim i srednjim školama imenuju se za članove:

1. rabin Isak Asiel, Jevrejska zajednica;

2. Jasmina Đelić, načelnik Odeljenja za strategiju i razvoj obrazovanja u Ministarstvu prosvete i sporta;

3. Dušanka Šekara, viši savetnik u Ministarstvu vera.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4527/2006

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka), člana 147. stav 2. i člana 150. stav 1. Zakona o državnim službenicima («Službeni glasnik RS», br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA

ŽALBENE KOMISIJE VLADE

I

Imenuje se Veselin Lekić za predsednika i člana Žalbene komisije Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4557/2006

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka), člana 19. stav 2. Zakona o pribavljanju i korišćenju inostranih sredstava za povećanje zaposlenosti i zapošljavanje povratnika sa rada iz inostranstva («Službeni list SFRJ», br. 22/78 i 54/86) i tač. 1. i 2. Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija («Službeni glasnik RS», broj 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

FONDA ZA FINANSIRANjE POVEĆANjA ZAPOSLENOSTI

U PRIVREDNO NEDOVOLjNO RAZVIJENIM I IZRAZITO EMIGRACIONIM PODRUČJIMA

I

Konstatuje se da Branislavu Deliću prestaje dužnost direktora Fonda za finansiranje povećanja zaposlenosti u privredno nedovoljno razvijenim i izrazito emigracionim područjima 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4563/2006

U Beogradu, 20. jula 2006 godine.

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka), člana 19. stav 2. Zakona o pribavljanju i korišćenju inostranih sredstava za povećanje zaposlenosti i zapošljavanje povratnika sa rada iz inostranstva («Službeni list SFRJ», br. 22/78 i 54/86) i tač. 1. i 2. Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija («Službeni glasnik RS», broj 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA

FONDA ZA FINANSIRANjE POVEĆANjA ZAPOSLENOSTI

U PRIVREDNO NEDOVOLjNO RAZVIJENIM I IZRAZITO EMIGRACIONIM PODRUČJIMA

I

Postavlja se Miroslav Tomić za direktora Fonda za finansiranje povećanja zaposlenosti u privredno nedovoljno razvijenim i izrazito emigracionim područjima.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4563/2006-1

U Beogradu, 20. jula 2006 godine.

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka), člana 16. stav 4. Zakona o pribavljanju i korišćenju inostranih sredstava za povećanje zaposlenosti i zapošljavanje povratnika sa rada iz inostranstva («Službeni list SFRJ», br. 22/78 i 54/86) i tač. 1. i 2. Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija («Službeni glasnik RS», broj 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA FINANSIRANjE POVEĆANjA ZAPOSLENOSTI

U PRIVREDNO NEDOVOLjNO RAZVIJENIM I IZRAZITO EMIGRACIONIM PODRUČJIMA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda za finansiranje povećanja zaposlenosti u privredno nedovoljno razvijenim i izrazito emigracionim područjima:

1. Rasim Ljajić, član;

2. dr Predrag Bubalo, član;

3. Ana Begović, zamenik člana;

4. Ljiljana Milosavljević, zamenik člana.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4563/2006-2

U Beogradu, 20. jula 2006 godine.

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka), člana 16. stav 4. Zakona o pribavljanju i korišćenju inostranih sredstava za povećanje zaposlenosti i zapošljavanje povratnika sa rada iz inostranstva («Službeni list SFRJ», br. 22/78 i 54/86) i tač. 1. i 2. Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija («Službeni glasnik RS», broj 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA FINANSIRANjE POVEĆANjA ZAPOSLENOSTI

U PRIVREDNO NEDOVOLjNO RAZVIJENIM I IZRAZITO EMIGRACIONIM PODRUČJIMA

I

U Upravni odbor Fonda za finansiranje povećanja zaposlenosti u privredno nedovoljno razvijenim i izrazito emigracionim područjima imenuju se:

1. za članove:

1) Slobodan Lalović, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike;

2) dr Predrag Bubalo, ministar privrede;

3) mr Mlađan Dinkić, ministar finansija;

4) dr Milan Parivodić, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom;

5) Radovan Ristanović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje;

6) Veroljub Stevanović, gradonačelnik Kragujevca;

7) Zorica Đerić, načelnik Borskog upravnog okruga sa sedištem u Boru;

8) Aleksandar Pejčić, načelnik Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu;

2. za zamenike članova:

1) Ljiljana Milosavljević, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

2) mr Zora Simović, državni sekretar u Ministarstvu privrede;

3) Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

4) mr Vlatko Sekulović, državni sekretar u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom;

5) mr Slobodan Stojanović, zamenik direktora Nacionalne službe za zapošljavanje;

6) Radojle Bukvić, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i direktor radne jedinice «Klizni ležaj FASIL a.d. Arilje»;

7) Mirjana Prvulović, savetnik za opšte poslove u Borskom upravnom okrugu sa sedištem u Boru;

8) Slavoljub Antić, savetnik za opšte poslove u Jablaničkom upravnom okrugu sa sedištem u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4563/2006-3

U Beogradu, 20. jula 2006 godine.

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/9, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 16. st. 1. i 3. Ugovora o osnivanju Centra za medijaciju,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

CENTRA ZA POSREDOVANjE-MEDIJACIJU

I

U Upravni odbor Centra za posredovanje-medijaciju imenuju se za članove:

1. Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog suda Srbije;

2. Gordana Ajnšpiler, sudija Višeg trgovinskog suda;

3. Helene Surlić, šef odseka za nadzor u sudovima Ministarstva pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4576/2006

U Beogradu, 20. jula 2006 godine.

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05 i 44/06), a u vezi člana 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

 

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O IZMENI REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U ZAVISNIM PREDUZEĆIMA RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR-GRUPA

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u zavisnim preduzećima Rudarsko-topioničarskog basena Bor-Grupa («Službeni glasnik RS», br. 7/02, 9/03, 19/03, 91/03, 130/03, 20/04, 35/04, 101/04, 113/04, 35/05, 110/05 i 45/06).

 

II

Razrešava se mr Dragiša Jovanović dužnosti vršioca dužnosti direktora u zavisnom preduzeću Topionica i rafinacija bakra Bor.

III

Imenuje se Blažo Lekovski, dipl. inž., zaposlen u zavisnom preduzeću Topionica i rafinacija bakra Bor, za vršioca dužnosti direktora u zavisnom preduzeću Topionica i rafinacija bakra Bor.

IV

Lice iz tačke II razrešava se dužnosti, a lice iz tačke III preuzima dužnost 28. jula 2006. godine.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade ostaje nepromenjeno.

VI

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4581/2006-1

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br. 25/00, 25/02, 107/05 i 108/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA «SRBIJA»

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća PTT saobraćaja «Srbija»:

1. prof. dr Milašin Milanović, predsednik;

2. Dragan Čović, član;

3. Vojislav Ilić, član;

4. Jovan Subić, član;

5. mr Milka Silajev, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4639/2006

U Beogradu, 20. jula 2006 godine.

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br. 25/00, 25/02, 107/05 i 108/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA «SRBIJA»

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća PTT saobraćaja «Srbija» imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Milašin Milanović, savetnik generalnog direktora Poštanske štedionice;

2. za članove:

1) Dragan Čović, dipl. ekonomista, zamenik predsednika opštine Voždovac;

2) Vojislav Ilić, predsednik Skupštine opštine Čačak;

3) Jovan Subić, dipl. inž. organizacije rada;

4) mr Milka Silajev, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4639/2006-1

U Beogradu, 20. jula 2006 godine.

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05 i 44/06), a u vezi člana 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

 

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O IZMENI REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U DP PRVA SRPSKA FABRIKA ŠEĆERA «DIMITRIJE TUCOVIĆ – 1898» U RESTRUKTURIRANjU IZ BEOGRADA

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u DP Prva srpska fabrika šećera «Dimitrije Tucović-1898» u restrukturiranju iz Beograda 05 broj: 325-3953/98-1 od 25. septembra 1998. godine.

 

II

Razrešavaju se dužnosti u DP Prva srpska fabrika šećera «Dimitrije Tucović-1898» u restrukturiranju iz Beograda:

1. Mirko Vasiljević, predsednik Odbora;

2. Velimir Jovanović, član Odbora;

3. Miroslav Jovanović, član Odbora;

4. mr Borivoje Koronsovac, član Odbora;

5. dr Vojislav Đorđević, član Odbora;

6. Života Stanojević, član Odbora;

7. Ljiljana Borković, član Odbora;

8. dr Đorđe Nikolić, član Odbora.

III

U DP Prva srpska fabrika šećera «Dimitrije Tucović-1898» u restrukturiranju iz Beograda imenuju se:

1. za predsednika Odbora:

– Zoran Ćirić, dipl. inž. rudarstva;

2. za članove Odbora:

1) Dragan Bujić, dipl. inž. mašinstva;

2) Jelena Mijić, gimnazija;

3) Vesna Polumirac Tošić, dipl. inž. poljoprivrede;

4) Ilija Dragičević, dipl. pravnik;

5) Duško Milošević, dipl. ekonomista;

6) Nenad Stojanović, dipl. politikolog.

IV

Lica iz tačke II razrešavaju se dužnosti, a lica iz tačke III preuzimaju dužnost narednog dana od dana objavljivanja ovog rešenja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

V

U ostalom delu Rešenje Vlade ostaje nepromenjeno.

VI

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4570/2006

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE TEHNOLOŠKO-TEHNIČKE

ŠKOLE U KRUŠEVCU

I

Razrešava se prof. dr Dragan Nikolić dužnosti direktora Više tehnološko-tehničke škole u Kruševcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4661/2006

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VIŠE TEHNOLOŠKO-TEHNIČKE

ŠKOLE U KRUŠEVCU

I

Imenuje se prof. dr Dragan Nikolić za direktora Više tehnološko-tehničke škole u Kruševcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4661/2006-1

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Srudentskog kulturnog centra u Kragujevcu:

1. Danica Čolović, predsednik;

2. Drago Josović, član;

3. Mirjana Stevanić, član;

4. Marina Živojinović, član;

5. Vladan Mihailović, član;

6. mr Nenad Ristović, član;

7. Nebojša Radosavljević, član;

8. mr Srđan Vladetić, član;

9. Ljubomir Brkić, član;

10. Bojan Mihailović, član;

11. Dušan Nikolić, član;

12. Petar Pantović, član;

13. prof. dr Srećko Trifunović, član;

14. Olga Stanković, član;

15. Saša Vujičić, član;

16. Ivan Arsenijević, član;

17. Nada Marković; , član;

18. Nada Spasojević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4652/2006

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

U Upravni odbor Srudentskog kulturnog centra u Kragujevcu imenuju se:

1. za predsednika:

– Slađana Bošković, doktor medicine;

2. za članove:

– predstavnici osnivača:

1) Vesna Đorđević, dipl. pravnik;

2) Ksenija Adžić, profesor italijanskog jezika;

3) Goran Marković, student Pravnog fakulteta;

4) Tatjana Stefanović, dipl. inž. agronomije;

5) Maja Milivojević, profesor matematike;

6) Svetlana Dabović, dipl. ekonomista;

7) Goran Bošković, dipl. inž. mašinstva;

8) Darko Manić, dipl. grafički dizajner;

– predstavnici studenata:

1) Vladimir Marković, apsolvent Filološkog fakulteta;

2) Jelena Pejičić, apsolvent Filološkog fakulteta;

3) Miodrag Marinković, student;

– predstavnici univerziteta:

1) prof. dr Nebojša Jovičić, Mašinski fakultet u Kragujevcu;

2) doc. dr Gordana Jovičić, Mašinski fakultet u Kragujevcu;

3) doc. dr Dušan Gordić, Mašinski fakultet u Kragujevcu;

– predstavnici iz reda zaposlenih u ustanovi:

1) Radiša Radovanović, radnik SKC-a;

2) Nada Marković, šef računovodstva SKC-a;

3) Ivan Arsenijević, urednik likovnog programa SKC-a.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4652/2006-1

U Beogradu, 20. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Ostavite komentar