Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 47/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANjE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Republičke agencije za prostorno planiranje:

1. DRAGANA MLADENOVIĆ, predsednik;

2. mr TIHOMIR OBRADOVIĆ, član;

3. LAZAR KUZMANOV, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3549/2004

U Beogradu, 20. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.041

Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 47/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANjE

I

U Nadzorni odbor Republičke agencije za prostorno planiranje, imenuju se:

– za predsednika

MILAN MILjEVIĆ, arhitekta;

– za članove:

1. LAZAR KUZMANOV, pokrajinski sekretar za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo Izvršnog veća AP Vojvodine;

2. ZORAN RADOSAVLjEVIĆ, savetnik ministra za kapitalne investicije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3549/2004

U Beogradu, 20. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.041/2/2

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA DIJASPORU

I

Postavlja se LjILjANA MILUTINOVIĆ za sekretara Ministarstva za dijasporu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3559/2004

U Beogradu, 20. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.041/5/5

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 69/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se LjILjANA STOJILjKOVIĆ dužnosti člana Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji.

II

Imenuje se VLADIMIR TOMČIĆ, pomoćnik ministra kulture, za člana Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3568/2004

U Beogradu, 20. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.041/6/6

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Razrešava se GORAN STOJANOVIĆ dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice – Sektor za pravne, opšte i informatičke poslove, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3593/2004

U Beogradu, 20. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.041/9/9

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Postavlja se BISERKA MARKOVIĆ za pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice – Sektor za pravne, opšte i informatičke poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3601/2004

U Beogradu, 20. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.041/10/10

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU UPRAVNIKA KAZNENO-POPRAVNOG

ZAVODA U NIŠU

I

Razrešava se ŽARKO GAJIĆ dužnosti upravnika Kazneno-popravnog zavoda u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3629/2004

U Beogradu, 20. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.041/11/11

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU UPRAVNIKA KAZNENO-POPRAVNOG

ZAVODA U NIŠU

I

Postavlja se ZORAN TASIĆ za upravnika Kazneno-popravnog zavoda u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3628/2004

U Beogradu, 20. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.041/12/12

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU UPRAVNIKA KAZNENO-POPRAVNOG

ZAVODA ZA MALOLETNIKE U VALjEVU

I

Razrešava se VOJISLAV LAZIĆ dužnosti upravnika Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike u Valjevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3630/2004

U Beogradu, 20. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.041/13/13

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU UPRAVNIKA KAZNENO-POPRAVNOG

ZAVODA ZA MALOLETNIKE U VALjEVU

I

Postavlja se VLADAN JOVANOVIĆ za upravnika Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike u Valjevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3631/2004

U Beogradu, 20. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.041/14/14

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98 i 65/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U BORU

I

Svjetlani Tadić prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Boru sa 13. majom 2004. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3647/2004

U Beogradu, 20. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.041/16/16

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98 i 65/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

VEĆA ZA PREKRŠAJE U UŽICU

I

Miroslavi Rakočević prestaje dužnost sudije Veća za prekršaje u Užicu sa 10. junom 2004. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3652/2004

U Beogradu, 20. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.041/17/17

Na osnovu člana 16. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 15/01, 16/01, 32/01, 64/01, 29/02, 54/02, 91/03, 95/03, 117/03, 130/03, 132/03, 23/04, 25/04 i 51/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA

VLADE REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA KABINETA

POTPREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se ANA FIRTEL za pomoćnika generalnog sekretara Vlade Republike Srbije – šefa kabineta potpredsednika Vlade Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3685/2004

U Beogradu, 20. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.041/19/19

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za regulisanje dugova pravnih lica koja su započela postupak privatizacije prema javnim preduzećima Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 110/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE

ZA REGULISANjE DUGOVA PRAVNIH LICA KOJA SU ZAPOČELA

POSTUPAK PRIVATIZACIJE PREMA JAVNIM PREDUZEĆIMA

NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE I ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

I

U Komisiju za regulisanje dugova pravnih lica koja su započela postupak privatizacije prema javnim preduzećima Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije, imenuju se:

– za predsednika

dr SLAVOLjUB VULETIĆ, pomoćnik ministra privrede;

– za članove:

1. LjUBOMIR NEDELjKOVIĆ, savetnik ministra u Ministarstvu rudarstva i energetike;

2. MIŠELA NIKOLIĆ, stručni saradnik za restruktuiranje u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3658/2004

U Beogradu, 20. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.041/17/18

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj prozvodnji određenjnih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03 i 118/03), a u vezi čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IZMENAMA REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA U DRUŠTVENOM PREDUZEĆU «DRAGOŠ» U PIROTU

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u Društvenom preduzeću «Dragoš» u Pirotu, 05 broj 005-10253/2001od 2. oktobra 2001. godine.

II

Razrešavaju se dužnosti u Društvenom preduzeću «Dragoš» u Pirotu:

1. TODOR MANIĆ, vršilac dužnosti direktora;

2. MAKSIM MARKOVIĆ, predsednik Odbora;

3. NACKO JOVANOVIĆ, član Odbora;

4. ČEDOMIR MANIĆ, član Odbora;

5. MIROLjUB SPASIĆ, član Odbora;

6. LjUBICA ĐORĐEVIĆ, član Odbora.

III

U Društvenom preduzeću «Dragoš» u Pirotu, imenuju se:

– za vršioca dužnosti direktora

BOBAN STANKOVIĆ, dipl. pravnik

– za predsednika Odbora

NIKOLA JOVANOVIĆ, kožarski tehničar, zaposlen u DP «Dragoš» u Pirotu;

– za članove Odbora:

1. GORAN MIJALKOVIĆ, advokat;

2. JELICA NEDELjKOVIĆ, advokat;

3. MIODRAG ILIĆ, šef obezbeđenja, zaposlen u DP «Dragoš» u Pirotu;

4. IVAN ZARKOV, kožarski tehničar, zaposlen u DP «Dragoš» u Pirotu.

IV

Rešenje dostaviti licima iz tač. I I i I I I ovog Rešenja.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade Republike Srbije ostaje nepromenjeno.

V I

Lica imenovana u tački II razrešavaju se dužnosti, a lica imenovana iz tačke III preuzimaju dužnost dana 1. juna 2004. godine.

V I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3657/2004

U Beogradu, 20. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.042/17/18

Ostavite komentar