Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka), člana 17. st. 1. i 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA

UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANjA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Leposava Kron dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Imenuje se dr Branislava Knežić, naučni saradnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-767/2007

U Beogradu, 8. februara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05-dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

BEOGRADSKE POSLOVNE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Mila Jančetović dužnosti direktora Beogradske poslovne škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-826/2007

U Beogradu, 8. februara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05-dr. zakon), člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

BEOGRADSKE POSLOVNE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr Ilija Samardžić za vršioca dužnosti direktora Beogradske poslovne škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-826/2007-1

U Beogradu, 8. februara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar