Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05 i 108/05 – ispravka), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

Razrešava se Dragan Čović dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1057/2007-1

U Beogradu, 8. marta 2007. godine.

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka) i člana 4. stav 1. Sporazuma između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o vodoprivrednim pitanjima („Službeni list FNRJ-Međunarodni ugovori”, broj 15/56),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKO-CRNOGORSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-MAĐARSKE KOMISIJE ZA VODOPRIVREDU

I

Konstatuje se da je Nikoli Bugarskom prestala dužnost predsednika srpsko-crnogorskog dela Jugoslovensko-mađarske komisije za vodoprivredu 15. septembra 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1293/2007

U Beogradu, 8. marta 2007. godine.

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka) i člana 4. stav 1. Sporazuma između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o vodoprivrednim pitanjima („Službeni list FNRJ-Međunarodni ugovori”, broj 15/56),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

SRPSKO-CRNOGORSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-MAĐARSKE

KOMISIJE ZA VODOPRIVREDU

I

Imenuje se Branislav Radanović za vršioca dužnosti predsednika srpsko-crnogorskog dela Jugoslovensko-mađarske komisije za vodoprivredu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1297/2007

U Beogradu, 8. marta 2007. godine.

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon), člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U PROKUPLjU

I

Razrešava se Vera Pribaković dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju, iz reda roditelja.

II

Imenuje se Mirjana Krstić za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju, iz reda roditelja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1342/2007

U Beogradu, 8. marta 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon), člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA

„MLADOST” U ALEKSINCU

I

Razrešava se Dragoslav Nenadović dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu, iz reda osnivača.

II

Imenuje se Slavica Milovanović za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu, iz reda osnivača.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1062/2007

U Beogradu, 8. marta 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA

U KRAGUJEVCU

I

Razrešava se Gordana Petković-Lazić dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1316/2007

U Beogradu, 8. marta 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon), člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Imenuje se Nada Marinković za vršioca dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1316/2007-1

U Beogradu, 8. marta 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06 i 106/06), čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95), člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije broj U. 3796/05 od 28. septembra 2006. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IZMENAMA REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U ZEMLjORADNIČKOJ ZADRUZI „BELA PALANKA”

IZ BELE PALANKE

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u Zemljoradničkoj zadruzi „Bela Palanka” iz Bele Palanke („Službeni glasnik RS”, br. 130/03 i 33/05).

II

Razrešavaju se dužnosti u Zemljoradničkoj zadruzi „Bela Palanka” iz Bele Palanke:

1. Dejan Petrović, vršilac dužnosti direktora;

2. Dragana Minčić, predsednik Odbora;

3. Radovan Dinić, član Odbora;

4. Miodrag Ćirić, član Odbora;

5. Slavica Veljković, član Odbora;

6. Ivica Petrović, član Odbora.

III

U Zemljoradničkoj zadruzi „Bela Palanka” iz Bele Palanke imenuju se:

1. za vršioca dužnosti direktora:

– Biljana Stoiljković, poljoprivredni tehničar;

2. za predsednika Odbora:

– Rodoljub Simić, poljoprivredni tehničar;

3. za članove Odbora:

1) Slobodan Stamenković, dipl. ekonomista;

2) Milan Petković, gimnazija;

3) Ivica Vasić, dipl. inž. poljoprivrede;

4) Zorica Pavlović, gimnazija.

IV

Rešenje dostaviti licama iz tačke II i III ovog rešenja.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade Republike Srbije ostaje nepromenjeno.

VI

Lica iz tačke II razrešavaju se dužnosti, a lica iz tačke III preuzimaju dužnost dana 18. aprila 2005. godine.

VII

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1272/2007

U Beogradu, 8. marta 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 17. stav 2. i 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05- ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJA OPŠTINSKIH

ORGANA ZA PREKRŠAJE I SUDIJA VEĆA ZA PREKRŠAJE

I

Imenuju se za sudije opštinskih organa za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Beogradu imenuje se:

1. Vesna Babin, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

2. Snežana Dobrinjac, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

3. Mina Borota, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

4. Dragan Kantar, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

5. Miljana Pavićević, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

6. Aleksandra Maričić, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

7. Milanka Matović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

8. Svetlana Planojević, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

9. Žana Mitrović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

10. Radmila Pupovac, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

11. Sunčica Savić, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

12. Danica Sokolović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

13. Ljiljana Stanisavljević, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

14. Tanja Stojanović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

15. Branka Mikanović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Grockoj;

16. Dušanka Todorović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Mladenovcu.

– za područje Veća za prekršaje u Valjevu imenuje se:

1. Dragiša Matić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Vladimircima;

2. Ljiljana Ignjatović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Loznici;

3. Milenko Mijić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Šapcu.

– za područje Veća za prekršaje u Zaječaru imenuje se:

1. Milisav Bakić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Majdanpeku;

2. Snežana Zečević, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Majdanpeku.

– za područje Veća za prekršaje u Kragujevcu imenuje se:

1. Zorica Jotić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kragujevcu;

2. Lidija Đusić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kragujevcu;

3. Suzana Rajović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kragujevcu;

4. Olivera Ivanović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kragujevcu;

5. Lidija Karličić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kragujevcu.

– za područje Veća za prekršaje u Kraljevu imenuje se:

1. Goran Marković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Gornjem Milanovcu;

2. Dragana Janković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kruševcu;

3. Jovica Vesić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kruševcu;

4. Radomirka Krnetić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kruševcu;

5. Šefćeta Ličina, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Novom Pazaru;

6. Milanka Milošević, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Novom Pazaru;

7. Miroslav Vuletić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Trsteniku;

8. Dragan Grujović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Čačku;

9. Miljana Radivojević, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Čačku;

10. Marija Ćalović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Čačku.

– za područje Veća za prekršaje u Leskovcu imenuje se:

Snežana Stanković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Lebanu.

– za područje Veća za prekršaje u Nišu imenuje se:

1. Jasna Simić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Aleksincu;

2. Bogoljub Pejčić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Gadžinom Hanu;

3. Boris Gerginov, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Nišu;

4. Olivera Todorović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Pirotu.

– za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu imenuje se:

1. Biljana Stančić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Odžacima;

2. Temira Gačanović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Pančevu;

3. Ankica Knežević, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Pančevu;

4. Ljiljana Košutić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Pančevu;

5. Zlatinka Smiljić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Sečnju;

6. Dean Tomić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Subotici;

7. Vesna Domić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Subotici;

8. Stevan Ločki, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Titelu.

– za područje Veća za prekršaje u Prištini imenuje se:

1. Jovica Mitrović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Lipljanu;

2. Zvezdan Rajčić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Vučitrnu;

3. Jovica Nedeljković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Prizrenu.

– za područje Veća za prekršaje u Smederevu imenuje se:

1. Gordana Zdravković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Velikoj Plani;

2. Mirjana Milovanović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Velikom Gradištu;

3. Darko Kalenić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Smederevu.

– za područje Veća za prekršaje u Užicu imenuje se:

Tatjana Dimitrijević, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Užicu.

II

Za sudije veća za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Kragujevcu imenuje se:

Mirjana Jevtić, za sudiju Veća za prekršaje u Kragujevcu.

– za područje Veća za prekršaje u Kraljevu imenuje se:

1. Dragica Barać, za sudiju Veća za prekršaje u Kraljevu;

2. Mileva Pavićević, za sudiju Veća za prekršaje u Kraljevu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1368/2007

U Beogradu, 8. marta 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar