Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se mr Nenad Katanić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za poljoprivrednu politiku od 18. januara 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14009/2015

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Milanka Davidović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za međunarodnu saradnju od 18. januara 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14014/2015

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se Snežana Marković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih od 14. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13428/2015

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se Zoran Tubić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za finansije od 14. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13427/2015

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se mr Ljubiša Antonijević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije od 14. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13421/2015

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Postavlja se Nada Vuković Rakić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove od 17. januara 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1150/2016

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 19. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Razrešava se Milica Lukešević dužnosti vršioca dužnosti direktora Akreditacionog tela Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1206/2016

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 19. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Imenuje se prof. dr Aco Janićijević za vršioca dužnosti direktora Akreditacionog tela Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1208/2016

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 7. stav 2. Odluke o osnivanju Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, broj 5/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

I

U Upravni odbor Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragan Ugrčić, dipl. ekonomista iz Beograda;

2) za članove:

(1) Ivan Đukanović, menadžer za finansije i bankarstvo iz Beograda,

(2) Jelena Arsić, dipl. pravnik iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1104/2016

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 50/13 i 109/15),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆAELEKTROMREŽA SRBIJE

I

Razrešava se Dragomir R. Blagojević dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1205/2016

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 50/13 i 109/15),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆAELEKTROMREŽA SRBIJE

I

Imenuje se mr Milun Trivunac, magistar ekonomskih nauka iz Beograda, za predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1211/2016

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 20. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 54/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆASKIJALIŠTA SRBIJE

I

Razrešava se Slobodan Unković dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1103/2016

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Konstatuje se da je Aleksandru Todoroviću prestala dužnost vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa 20. decembra 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1227/2016

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Milica Lukešević za vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1228/2016

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 83/04 i 79/05), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 1. Odluke o pravnim posledicama prestanka Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 67/15),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

SAVEZNE JAVNE USTANOVE RADIOJUGOSLAVIJA

I

Konstatuje se da je Miloradu Vujoviću prestala dužnost vršioca dužnosti direktora Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija 31. jula 2015. godine, zbog prestanka rada Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1215/2016

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 83/04 i 79/05), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 1. Odluke o pravnim posledicama prestanka Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 67/15),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA SAVEZNE JAVNE USTANOVE RADIOJUGOSLAVIJA

I

Konstatuje se da je prestala dužnost u Savetu Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija 31. jula 2015. godine, zbog prestanka rada Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija:

1. Milošu Paramentiću, predsedniku,

2. Bojani Karavidić, članu,

3. Miloradu Dendi, članu,

4. Leonu Deleonu, članu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1213/2016

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Razrešava se dr Milena Jovanović dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

II

Imenuje se dr Vladimir Ćurčić, specijalista radiologije, Centar za radiološku dijagnostiku „Hram”, Beograd, za člana Nadzornog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1245/2016

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

Ostavite komentar