Uredba o izmeni Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova

Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA

FORMIRANjE CENE LEKOVA

Član 1.

U Uredbi o kriterijumima za formiranje cene lekova („Službeni glasnik RS”, br. 117/04, 19/05, 71/05, 111/05, 53/06, 58/06, 88/06 i 19/07), član 7. menja se i glasi:

„Postojeća cena na veliko leka za humanu upotrebu jeste cena leka na veliko formirana u skladu sa propisima kojima se uređuju cene lekova za humanu upotrebu.

Kriterijum za formiranje cene na veliko leka čija je postojeća cena na veliko ispod 40% od prosečne uporedive cene leka na veliko u referentnim zemljama jeste postojeća cena na veliko leka pomnožena sa koeficijentom 1,133.

Kriterijum za formiranje cene na veliko leka čija je postojeća cena na veliko iznad 40% od prosečne uporedive cene leka na veliko u referentnim zemljama jeste postojeća cena na veliko leka pomnožena sa koeficijentom 1.

Kriterijum za formiranje cene na veliko leka za koji ne postoji uporediva cena leka na veliko u referentnim zemljama jeste postojeća cena na veliko leka pomnožena sa koeficijentom 1.

Kriterijum za formiranje cene na veliko leka koji se dobija iz humane plazme jeste postojeća cena na veliko leka pomnožena sa koeficijentom 1.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4782/2005-14

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIKVojislav Koštunica

Ostavite komentar