Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se VLADIMIR GALIĆ dužnosti pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za harmonizaciju propisa sa pravom Evropske unije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5505/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/5/5

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

PROSVETE I SPORTA

I

Razrešava se prof. dr LjUBOMIR PROTIĆ dužnosti pomoćnika ministra prosvete i sporta – Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu saradnju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5519/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/6/6

Na osnovu člana 29. stav 3. Zakona o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 i 39/02)

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU REPUBLIČKOG SAVETNIKA U GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se MIRA ĐUREKOVIĆ dužnosti republičkog savetnika u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5847/2004

U Beogradu, 26.avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/32/32

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG

SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se SLAVICA PETROVIĆ-MAKSIĆ dužnosti pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za ljudska prava i pravosuđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5916/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/36/36

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), a u vezi sa članom 8. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima («Službeni glasnik RS», br. 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

1. dr BRANKU KARADžIĆU prestala je funkcija sekretara Agencije za zaštitu životne sredine danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima («Službeni glasnik RS», br. 84/04),

2. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5760/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/26/26

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O POSTAVLjENjU DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se dr BRANKO KARADžIĆ za direktora Agencije za zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5816/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/27/27

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O POSTAVLjENjU DIREKTORA AGENCIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

I

Postavlja se mr NENAD V. PAVLOVIĆ za direktora Agencije za energetsku efikasnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5739/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/23/23

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE

I

Razrešava se ALEKSANDAR LUKIĆ dužnosti zamenika direktora Uprave za javne nabavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5636/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/23/23

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE

I

Razrešava se SVETLANA STOJANOVIĆ dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javne nabavke – Sektor za normativnu delatnost, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5823/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/28/28

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE

I

Postavlja se MARIJA KRIVOKAPIĆ za pomoćnika direktora Uprave za javne nabavke – Sektor za normativnu delatnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5823/2004-1

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/29/29

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA BEOGRADSKE POSLOVNE ŠKOLE

U BEOGRADU

I

Razrešava se dr RADOVAN KNEŽEVIĆ dužnosti direktora Beogradske poslovne škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5913/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/37/37

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA BEOGRADSKE POSLOVNE ŠKOLE

U BEOGRADU

I

Imenuje se dr MILA JANČETOVIĆ za direktora Beogradske poslovne škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5913/2004-1

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/38/38

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik» RS», br. 5/91 i 45/93) i člana 13. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 73/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr LjUBOMIR PROTIĆ za direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5519/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/7/7

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 42/91 i 71/94), a u vezi sa članom 69v Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS“, br. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01 i 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA

UPRAVNOG ODBORA DOMA ZA LICA OMETENA U RAZVOJU-KULINA

I

Razrešava se dr DRAGIŠA KRSTEV dužnosti predsednika Upravnog odbora Doma za lica ometena u razvoju-Kulina.

II

Imenuje se DRAGAN STAMENKOVIĆ, doktor stomatologije, za predsednika Upravnog odbora Doma za lica ometena u razvoju-Kulina.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5504/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/9/9

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik» RS», br. 5/91 i 45/93) i tačke 4. Odluke o obrazovanju Saveta za ravnopravnost polova („Službeni glasnik RS“, br. 13/03 i 83/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za ravnopravnost polova:

1. RODOLjUB ŠABIĆ, predsednik;

2. prof. dr GAŠO KNEŽEVIĆ, član;

3. ALEKSANDRA DRECUN, član;

4. BILjANA LAZAREVIĆ, član;

5. JASMINA IVANOVIĆ, član;

6. SLAVICA JELAČA, član;

7. MAJA MATIJA RISTIĆ, član;

8. dr ZORAN MARIČIĆ, član;

9. ANKA GOGIĆ-MITIĆ, član;

10. dr ANĐELKA MILIĆ, član;

11. dr NEVENA PETRUŠIĆ, član;

12. dr SENAD JAŠAREVIĆ, član;

13. dr TANjA ĐURIĆ-KUZMANOVIĆ, član;

14. dr NATALIJA MIĆUNOVIĆ, član;

15. MARINA BOGDANOVIĆ, član;

16. SONjA DRLjEVIĆ, član;

17. TANjA IGNjATOVIĆ, član;

18. VESNA NIKOLIĆ-RISTANOVIĆ, član;

19. DRAGANA PETROVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5506/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/10/10

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik» RS», br. 5/91 i 45/93) i tačke 4. Odluke o obrazovanju Saveta za ravnopravnost polova („Službeni glasnik RS“, br. 13/03 i 83/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

I

U Savet za ravnopravnost polova imenuju se:

– za predsednika

SLOBODAN LALOVIĆ, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike;

– za članove:

1. JASMINA IVANOVIĆ, Ministarsvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

2. BRANISLAVA LUKAČ, pomoćnik ministra finansija;

3. prof. dr MILAN BRDAR, zamenik ministra prosvete i sporta;

4. dr IVANA MIŠIĆ, savetnik u Ministarstvu zdravlja;

5. GORDANA PERIĆ, Ministarstvo pravde;

6. MAJA MATIJA RISTIĆ, Ministarstvo kulture;

7. JASMINA BENMANSUR, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

8. pukovnik DUŠAN ZLOKAS, Ministarstvo unurašnjih poslova;

9. DRAGANA PETROVIĆ, Pakt za stabilnost;

10. dr ANĐELKA MILIĆ, Filozofski fakultet u Beogradu;

11. NEVENA PETRUŠIĆ, Pravni fakultet u Nišu;

12. dr SENAD JAŠAREVIĆ, Pravni fakultet u Novom Sadu;

13. dr TANjA ĐURIĆ-KUZMANOVIĆ, Fakultet za uslužni biznis u Novom Sadu;

14. dr NATALIJA MIĆUNOVIĆ, Institut za filozofiju i društvenu teologiju;

15. MARINA BOGDANOVIĆ, Savetovalište za brak i porodicu;

16. SONjA DRLjEVIĆ, Asocijacija za žensku inicijativu;

17. JASMINA STANKOVIĆ-TATARAC, Nacionalni tim za borbu protiv trgovine ljudima;

18. VESNA NIKOLIĆ-RISTANOVIĆ, Viktimološko društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5506/2004-1

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/11/11

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 42/91 i 71/94) i člana 13. st. 2. i 3. i člana 15. stav 1. Statuta Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje Beograd,

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PRAVOSUDNOG CENTRA ZA OBUKU I STRUČNO USAVRŠAVANjE

BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje Beograd:

1. ĐORĐE OSTOJIĆ, član;

2. MARIJANA TRIFUNOVIĆ, član;

3. ANTE BOŠKOVIĆ, član.

II

U Upravni odbor Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje Beograd imenuju se:

– za članove:

1. SLOBODAN RADOVANOVIĆ, okružni javni tužilac u Kragujevcu;

2. SLAĐANA JOVANOVIĆ, pomoćnik ministra pravde;

3. VIDA PEROVIĆ-ŠKERO, sudija Vrhovnog suda Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5520/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/12/12

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 69/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

U Komisiju za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji, imenuju se:

– za članove:

1. SLAVKA LAKIĆEVIĆ, pomoćnik ministra u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

2. MIROSLAV NIKČEVIĆ, direktor Uprave za zaštitu životne sredine u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5641/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/25/25

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za održivi razvoj („Službeni glasnik RS“, broj 103/03),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA, SEKRETARA I

ČLANOVA SAVETA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za održivi razvoj:

– prof. dr ANĐELKA MIHAJLOV, predsednik;

– SINIŠA MITROVIĆ, potpredsednik;

– STANISLAVA BABIĆ, sekretar;

– mr MIODRAG JOCIĆ, član;

– JANKO GUZIJAN, član;

– BRATISLAV ĐOKIĆ, član;

– mr MARKO STOJANOVIĆ, član;

– LjILjANA HADžIBABIĆ, član;

– GORDANA LAZAREVIĆ, član;

– GORAN STOJANOVIĆ, član;

– MIĆA LIŠANIN, član;

– LjILjANA STOJILjKOVIĆ, član;

– dr ZORAN MARIČIĆ, član;

– IGOR TADIĆ, član;

– NEBOJŠA STEFANOVIĆ, član;

– LjUBOMIR JOVANOVIĆ, član;

– BORISLAVA JAKŠIĆ, član;

– prof. dr LjILjANA ČONKIĆ, član;

– DRAGUTIN ZAGORAC, član;

– mr DUŠAN STOKIĆ, član;

– DUŠICA TRNAVAC, član;

– ZORICA VUKELIĆ, član;

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5810/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/30/30

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za održivi razvoj („Službeni glasnik RS“, broj 103/03),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA, SEKRETARA

I ČLANOVA SAVETA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

I

U Savet za održivi razvoj imenuju se:

– za predsednika

dr ALEKSANDAR POPOVIĆ, ministar za nauku i zaštitu životne sredine;

– za potpredsednika

dr MIROSLAV NIKČEVIĆ, direktor Uprave za zaštitu životne sredine;

-za sekretara

BUDIMIR TANjEVIĆ, savetnik direktora Uprave za zaštitu životne sredine;

-za članove:

1.SUZANA ĐORĐEVIĆ MILOŠEVIĆ, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprirede, šumarstva i vodoprivrede;

2.SLAVKA LAKIĆEVIĆ, pomoćnik ministra, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

3.BRATISLAV ĐOKIĆ, pomoćnik ministra, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

4.PETAR PAVLOVIĆ, pomoćnik ministra, Ministarstvo privrede;

5.ALEKSANDAR VLAJČIĆ, pomoćnik ministra, Ministarstvo rudarstva i energetike;

6. mr GORDANA LAZAREVIĆ, pomoćnik ministra, Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom;

7. GORAN ANĐELIĆ, pomoćnik ministra, Ministarstvo finansija;

8.VLADIMIR TOMČIĆ, pomoćnik ministra, Ministarstvo kulture;

9.drIVAN JOVANOVIĆ, pomoćnik ministra, Ministarstvo zdravlja;

10.IVAN ŽIVADINOVIĆ, član Odbora za zaštitu životne sredine u Narodnoj skupštini Republike Srbije;

11.NEBOJŠA STEFANOVIĆ, direktor Agencije za prostorno planiranje;

12.NIKOLA MARJANOVIĆ, direktor Republičke direkcije za vode;

13.DOBROSLAV NIKOLIĆ, viši savetnik, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga;

14. MIROSLAV SPASOJEVIĆ, načelnik, Uprava za zaštitu životne sredine;

15.ALEKSANDAR KOKIĆ, viši saradnik, Ministarstvo za kapitalne investicije;

16. prof. dr LjILjANA ČONKIĆ, sekretar Pokrajinskog sekretarijata za životnu sredinu i održivi razvoj;

17. mr DUŠAN STOKIĆ, izvršni direktor za privredni razvoj, Privredna komora Srbije;

18. IVANA PETRIĆ, ekološko društvo «Endemit»;

19. ZORICA VUKELIĆ, zamenik generalnog sekretara, Stalna konferencija gradova i opština Jugoslavije

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5810/2004-1

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/31/31

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«POŽEGA» SA SEDIŠTEM U POŽEGI

I

Razrešava se SRĐAN BRNBOTA dužnosti direktora Veterinarske stanice «Požega» sa sedištem u Požegi.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5910/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/41/41

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«POŽEGA» SA SEDIŠTEM U POŽEGI

I

Imenuje se MILAN MIĆOVIĆ za direktora Veterinarske stanice «Požega» sa sedištem u Požega.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5910/2004-1

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/42/42

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«ŽAGUBICA» SA SEDIŠTEM U ŽAGUBICI

I

Razrešava se EVICA MILIĆ dužnosti direktora Veterinarske stanice «Žagubica» sa sedištem u Žagubici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5909/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/39/39

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«ŽAGUBICA» SA SEDIŠTEM U ŽAGUBICI

I

Imenuje se GORAN SPASIĆ za direktora Veterinarske stanice «Žagubica» sa sedištem u Žagubici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5909/2004-1

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/40/40

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«TOPOLA» SA SEDIŠTEM U TOPOLI

I

Razrešava se LjUBIŠA MITIĆ dužnosti direktora Veterinarske stanice «Topola» sa sedištem u Topoli, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5502/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/3/3

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«TOPOLA» SA SEDIŠTEM U TOPOLI

I

Imenuje se RADOSLAV ALEKSIĆ za direktora Veterinarske stanice «Topola» sa sedištem u Topoli.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5502/2004-1

U Beogradu, 26.avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/4/4

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«KNIĆ» SA SEDIŠTEM U KNIĆU

I

Razrešava se MILOVAN JESTROVIĆ dužnosti direktora Veterinarske stanice «Knić» sa sedištem u Kniću, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5523/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«KNIĆ» SA SEDIŠTEM U KNIĆU

I

Imenuje se DRAGAN ĐORĐEVIĆ za direktora Veterinarske stanice «Knić» sa sedištem u Kniću.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5523/2004-1

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/2/2

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«ŽABALj» SA SEDIŠTEM U ŽABLjU

I

Razrešava se VLADIMIR BORJAN dužnosti direktora Veterinarske stanice «Žabalj» sa sedištem u Žablju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5501/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/13/13

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«ŽABALj» SA SEDIŠTEM U ŽABLjU

I

Imenuje se DUŠKO MIHELC za direktora Veterinarske stanice «Žabalj» sa sedištem u Žablju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5501/2004-1

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/14/14

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«NIŠ» SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Razrešava se DRAGANA PANIĆ dužnosti direktora Veterinarske stanice «Niš» sa sedištem u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5711/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/19/19

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«NIŠ» SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Imenuje se VLADIMIR PEJČIĆ za direktora Veterinarske stanice «Niš» sa sedištem u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5711/2004-1

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/20/20

Na osnovu člana 52a stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE «IVANjICA»

SA SEDIŠTEM U IVANjICI

I

Razrešava se MLADEN JEFTIĆ dužnosti predsednika Upravnog odbora Veterinarske stanice «Ivanjica» sa sedištem u Ivanjici.

II

Imenuje se BORIS EFTOVSKI za predsednika Upravnog odbora Veterinarske stanice «Ivanjica» sa sedištem u Ivanjici.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5503/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/8/8

Na osnovu čl. 98. stav 1. i člana 104. stav 1. i 3. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20,93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJA I STAREŠINA OPŠTINSKIH ORGANA

ZA PREKRŠAJE I SUDIJE I PREDSEDNIKA VEĆA ZA PREKRŠAJE

I

Imenuju se za sudije i starešine opštinskih organa za prekršaje:

I Za područje Veća za prekršaje u Beogradu, imenuje se:

– DUŠICA BULATOVIĆ, za starešinu Gradskog sudije za prekršaje Grada Beograda.

II Za područje Veća za prekršaje u Zaječaru, imenuje se:

– MILENA STANISAVLjEVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Boru.

III Za područje Veća za prekršaje u Kragujevcu, imenuje se:

– MARINA NIKODIJEVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Đupriji.

IV Za područje Veća za prekršaje u Leskovcu, imenuje se:

– LIDIJA NIKOLIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Bujanovcu.

V Za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu, imenuju se:

1. MILENA POPOVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Bečeju;

2. SNEŽANA BAŠIĆ, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Bečeju;

3. MILENA VUČKOVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Pančevu.

2

II

Imenuje se za sudiju i predsednika Veća za prekršaje :

I Za područje Veća za prekršaje u Prištini, imenuje se:

– ZORAN RISTIĆ, za sudiju i predsednika Veća za prekršaje u Prištini.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5954/2004

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.076/46/46

Ostavite komentar