Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Vukica Bućković dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9747/2011

U Beogradu, 29. maja 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Vukica Bućković na položaj pomoćnika ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9749/2011

U Beogradu, 29. maja 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar