Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za praćenje poslova predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija („Službeni glasnik RS”, broj 61/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA PRAĆENJE POSLOVA PREDSEDAVANJA GENERALNOM SKUPŠTINOM UJEDINJENIH NACIJA

I

Postavlja se Aleksandra Radosavljević za direktora Kancelarije za praćenje poslova predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4231/2012

U Beogradu, 26. juna 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar