Uredba o utvrđivanju Programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8

PROGRAM

PODRŠKE UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE – GRADIMO ZAJEDNO – EIB 8

I. UVODNE ODREDBE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), član 8, u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program 1505 – Regionalni razvoj, funkcija 411 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, Projekat 4001 – Podrška razvoju lokalne i regionalne infrastrukture, ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti predviđena su sredstva u visini od 500.000.000 dinara, iz zajma Evropske investicione banke, namenjena za Program podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8 (u daljem tekstu: Program).

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II. CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je podizanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava kroz unapređenje infrastrukture, standarda i kvaliteta života građana.

III. NAMENA PROGRAMA

Namena Programa je učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnih projekata od značaja za lokalni i regionalni razvoj i to za:

izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju, sanaciju puteva, ulica, biciklističkih staza i putnih objekata (mostovi, nadvožnjaci, pasarele i dr.);

izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju, adaptaciju objekata za potrebe predškolskog, školskog i drugih nivoa obrazovanja, objekata za učenički i studentski standard, kao i objekata za naučna istraživanja;

izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju, adaptaciju školskih sportskih sala i terena;

izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju, adaptaciju objekata zdravstvene i socijalne infrastrukture (ustanove za pružanje zdravstvene i socijalne pomoći);

izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju, adaptaciju objekata kulturno-istorijskog nasleđa (objekti kulturno – istorijskog značaja koji mogu da podstiču razvoj turizma).

IV. PODNOSILAC PRIJAVE PROJEKTA

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu projekta.

V. FINANSIRANJE PROJEKTA

Ministarstvo učestvuje u finansiranju realizacije infrastrukturnih projekata od značaja za lokalni i regionalni razvoj, koji ispunjavaju zajedničke kriterijume Evropske investicione banke i Ministarstva, u skladu sa uslovima iz Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu”.

Ministarstvo učestvuje u finansiranju projekta u visini do 50% vrednosti projekta bez PDV.

Iz budžeta Podnosioca prijave finansira se preostala vrednost projekta bez PDV kao i PDV na ukupnu vrednost prijavljenog projekta, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost.

VI. USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA PROGRAMA

Uslovi za dodelu sredstava Programa su:

da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa;

2) da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa;

3) da su završene sve prethodne pravne, tehničke i druge procedure koje prethode realizaciji projekta.

VII. DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVLJIVANJE PROJEKTA NA JAVNI POZIV

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja projekta na javni poziv:

pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za Program podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8;

izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta. Ukoliko sredstva za sufinansiranje projekta nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena odlukom o budžetu Podnosioca prijave u roku od deset dana od dodele sredstava;

projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD);

uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:

skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;

tekstualne i grafičke priloge;

predmer i predračun radova u Excel formatu i skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;

skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;

skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.

Uz glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:

skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova;

tekstualne i grafičke priloge;

predmer i predračun radova u Excel formatu i skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;

skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;

skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.

akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava.

rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostaviti akt nadležnog organa o toj činjenici);

za projekte investicione vrednosti preko 100.000.000 dinara dostavlja se rešenje o davanju saglasnosti na usklađenost sa direktivom EU-Natura 2000 izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine;

izjava Podnosioca prijave o vrstama društvene koristi od realizacije projekta, kao i da realizacija projekta ne ugrožava ni jednu socijalnu kategoriju stanovništva;

list nepokretnosti;

najmanje pet fotografija lokacije gde će se izvoditi radovi;

izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta.

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji i skenirano u elektronskom formatu na CD.

VIII. KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE I ODABIR PROJEKTA

Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta su sledeći:

vrsta projekta (lokalni ili regionalni);

efekti projekta;

održivost projekta;

usklađenost projekta sa strateškim dokumentima;

broj direktnih korisnika projekta;

broj indirektnih korisnika projekta.

Navedeni kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta detaljno su razrađeni u Prilogu – Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta.

IX. JAVNI POZIV, OCENJIVANJE I ODABIR PROJEKTA

Ministarstvo objavljuje javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.

Rok za podnošenje prijave projekta je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ispunjenost uslova za dodelu sredstava iz glave VI. ovog programa kao i dostavljenu dokumentaciju iz glave VII. ovog programa utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar privrede.

Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su blagovremeno podnete i kompletne.

Komisija može vršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od Podnosioca prijave koji je ispunio uslove iz Programa i javnog poziva.

U skladu sa kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekta iz glave VIII. ovog programa, Komisija vrši rangiranje projekata i sačinjava nacrt liste odabranih projekata koji dostavlja na mišljenje Jedinici za upravljanje projektima, koju je obrazovalo Ministarstvo.

Nakon davanja pozitivnog mišljenja, Jedinica za upravljanje projektima dostavlja nacrt liste odabranih projekata Evropskoj investicionoj banci na saglasnost.

Po dobijanju saglasnosti od strane Evropske investicione banke, Komisija utvrđuje Predlog odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8 i dostavlja ga ministru privrede.

Odluku o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8 (u daljem tekstu: Odluka) donosi ministar privrede.

Odluka sadrži: naziv Podnosioca prijave, naziv projekta, mesto ulaganja i visinu odobrenog iznosa sredstava za realizaciju projekta i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.

U slučaju da se sredstva iz glave I. ovog programa ne iskoriste u potpunosti, odnosno ukoliko u toku 2016. godine dođe do uštede prilikom ugovaranja projekta ili drugog razloga koji onemogućava početak realizacije projekta, Odluka se može izmeniti odnosno dopuniti rangiranim projektima prema već utvrđenom redosledu, a ukoliko to iz bilo kog razloga nije moguće, Ministarstvo može raspisati novi javni poziv.

Javne nabavke za potrebe realizacije projekata Ministarstvo će sprovesti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Ministarstvo, Podnosilac prijave i izabrani ponuđač zaključuju ugovor za realizaciju projekta.

X. PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA

Ministarstvo će putem svojih stručnih službi, obezbediti praćenje realizacije svakog odabranog projekta sa svih aspekata realizacije (tehničke, finansijske, pravne i dr.).

Podnosilac prijave obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji odabranog projekta.

Ostavite komentar