Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

PREDLOG

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13 ( ispravka),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2014. GODINU

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu, koji je Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje doneo na sednici od 1. novembra 2013. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, novembra 2013. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

1. Pravni osnov za donošenje Odluke

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13 ( ispravka), kojom je utvrđeno da Narodna skupština donosi odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

2. Razlozi za donošenje Odluke

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje sa finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, prema članu 31. pomenutog zakona, usvajaju se zajedno sa predlogom budzeta Republike Srbije i dostavljaju se zajedno sa tim predlogom Narodnoj skupštini.

3. Objašnjenje pojedinačnih rešenja u Odluci

U članu 1. stav 1. pomenutog zakona propisano je da je Nacionalna služba za zapošljavanje organizacija za obavezno socijalno osiguranje, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu.

Ostavite komentar