Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu

PREDLOG

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA

FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2017. GODINU

I

Daje se saglasnost na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu, koju je Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje doneo na sednici održanoj 15. novembra 2017. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, decembra 2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

1. Pravni osnov za donošenje Odluke

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16), kojom je utvrđeno da Narodna skupština donosi odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

2. Razlozi za donošenje Odluke

Ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja rashoda i izdataka ili smanjenja prihoda, prema članu 47. pomenutog zakona, finansijski planovi se uravnotežuju smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda, putem rebalansa finansijskih planova. Potrebne izmene na odobrenim aproprijacijama na strani rashoda odnose se na povećanje posebne novčane naknade zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, imajući u vidu da je usled izmene zakonskih propisa iz oblasti penzijskog i invalidskog osigurnja, određenom broju korisnika produžena isplata prava na period duži od 5 godina kao i preraspodela sredstava na postojećim pozicijama u skladu sa ostvarenim izvršenjem i očekivanim isplatama za projekte iz donacija do kraja godine.

3. Objašnjenje pojedinačnih rešenja u Odluci

U članu 1. stav 1. pomenutog zakona propisano je da je Nacionalna služba za zapošljavanje organizacija za obavezno socijalno osiguranje, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu.

4. Razlozi za donošenje Odluke po hitnom postupku

Ovu odluku je potrebno doneti po hitnom postupku, radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije za obavezno socijalno osiguranje i redovne isplate određenih prava.

Ostavite komentar