Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu

Obrazac 1

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Bruto Ispravka vrednosti Neto(5 – 6) 1 2 3 4 5 6 7 1 AKTIVA 000000 NEFINANSIJSKA IMOVINA (1002 + 1020) 440.863.362 848.904.653 424.680.593 424.224.060 010000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018) 440.863.362 848.904.653 424.680.593 424.224.060 011000 NEKRETNINE I OPREMA(od 1004 do 1006) 440.863.362 848.904.653 424.680.593 424.224.060 011100 Zgrade i građevinski objekti 382.967.867 618.076.219 253.794.002 364.282.217 011200 Oprema 49.423.841 223.332.425 168.418.375 54.914.050 011300 Ostale nekretnine i oprema 8.471.654 7.496.009 2.468.216 5.027.793 012000 KULTIVISANA IMOVINA (1008) 012100 Kultivisana imovina 013000 DRAGOCENOSTI (1010) 013100 Dragocenosti 014000 PRIRODNA IMOVINA (od 1012 do 1014) 014100 Zemljište 014200 Podzemna blaga 014300 Šume i vode 015000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVANSI (1016 + 1017) 015100 Nefinansijska imovina u pripremi 015200 Avansi za nefinansijsku imovinu 016000 NEMATERIJALNA IMOVINA (1019) 016100 Nematerijalna imovina 020000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U ZALIHAMA (1021 + 1025) 021000 ZALIHE (od 1022 do 1024) 021100 Robne rezerve 021200 Zalihe proizvodnje 021300 Roba za dalju prodaju 022000 ZALIHE SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG MATERIJALA(1026 + 1027) 022100 Zalihe sitnog inventara 022200 Zalihe potrošnog materijla 100000 FINANSIJSKA IMOVINA (1029 + 1049 + 1067) 866.177.945 928.268.379 928.268.379 110000 DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA (1030 + 1040) 145.092.110 195.077.506 195.077.506 111000 DUGOROČNA DOMAĆA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1031 do 1039) 142.386.767 191.733.358 191.733.358 111100 Dugoročne domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 425 431 431 111200 Krediti ostalim nivoima vlasti 111300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 150.000 150.000 111400 Krediti domaćim poslovnim bankama 3.108.420 5.054.417 5.054.417 111500 Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama 760.000 985.025 985.025 111600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 8.754.324 11.346.927 11.346.927 111700 Krediti domaćim nevladinim organizacijama 111800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 200.000 690.792 690.792 111900 Domaće akcije i ostali kapital 129.563.598 173.505.766 173.505.766 112000 DUGOROČNA STRANA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1041 do 1048) 2.705.343 3.344.148 3.344.148 112100 Dugoročne strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 112200 Krediti stranim vladama 112300 Krediti međunarodnim organizacijama 112400 Krediti stranim poslovnim bankama 112500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 112600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 112700 Strane akcije i ostali kapital 2.705.343 3.344.148 3.344.148 112800 Strani finansijski derivati 120000 NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI, POTRAŽIVANjA I KRATKOROČNI PLASMANI (1050 + 1060 + 1062) 109.047.643 70.522.141 70.522.141 121000 NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI (od 1051 do 1059) 75.597.173 7.045.481 7.045.481 121100 Žiro i tekući računi 22.447 2.499.965 2.499.965 121200 Izdvojena novčana sredstva i akreditivi 5.310.577 4.298.976 4.298.976 121300 Blagajna 121400 Devizni račun 70.171.629 188.140 188.140 121500 Devizni akreditivi 121600 Devizna blagajna 121700 Ostala novčana sredstva 92.520 58.400 58.400 121800 Plemeniti metali 121900 Hartije od vrednosti 122000 KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA (1061) 33.450.470 31.718.031 31.718.031 122100 Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja 33.450.470 31.718.031 31.718.031 123000 KRATKOROČNI PLASMANI(od 1063 do 1066) 31.758.629 31.758.629 123100 Kratkoročni krediti 123200 Dati avansi, depoziti i kaucije 123300 Hartije od vrednosti namenjene prodaji 123900 Ostali kratkoročni plasmani 31.758.629 31.758.629 130000 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1068) 612.038.192 662.668.732 662.668.732 131000 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (od 1069 do 1071) 612.038.192 662.668.732 662.668.732 131100 Razgraničeni rashodi do jedne godine 131200 Obračunati neplaćeni rashodi i izdaci 599.381.604 645.707.733 645.707.733 131300 Ostala aktivna vremenska razgraničenja 12.656.588 16.960.999 16.960.999 UKUPNA AKTIVA (1001 + 1028) 1.307.041.307 1.777.173.032 424.680.593 1.352.492.439 351000 VANBILANSNA AKTIVA 427.384.450 427.137.384 427.137.384

Oznaka OP Brojkonta Opis Iznos Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PASIVA 200000 OBAVEZE (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208) 691.120.262 756.166.398 210000 DUGOROČNE OBAVEZE (1076 + 1086 + 1093) 657.282.811 714.323.202 211000 DOMAĆE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1077 do 1085) 273.214.684 278.676.619 211100 Obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 10.701.120 10.701.120 211200 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti 211300 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija 211400 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka 5.905.306 7.175.637 211500 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora 211600 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u zemlji 256.608.258 260.799.862 211700 Dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata 211800 Dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica 211900 Dugoročne obaveze za finansijske lizinge 212000 STRANE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1087 do 1092) 384.068.127 435.646.583 212100 Dugoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 212200 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih vlada 135.215.740 151.645.106 212300 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija 168.823.617 192.085.742 212400 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih poslovnih banaka 57.789.392 67.701.382 212500 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih kreditora 22.239.378 24.214.353 212600 Dugoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata 213000 DUGOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1094) 213100 Dugoročne obaveze po osnovu garancija 220000 KRATKOROČNE OBAVEZE (1096 + 1105 + 1112) 26.855.797 36.369.255 221000 KRATKOROČNE DOMAĆE OBAVEZE (od 1097 do 1104) 26.855.797 36.369.255 221100 Kratkoročne domaće obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 3.755.797 1.369.255 221200 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti 221300 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija 221400 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka 221500 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora 23.100.000 35.000.000 221600 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćinstava u zemlji 221700 Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata 221800 Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih menica 222000 KRATKOROČNE STRANE OBAVEZE (od 1106 do 1111) 222100 Kratkoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 222200 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih vlada 222300 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od multilateralnih institucija 222400 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih poslovnih banaka 222500 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih kreditora 222600 Kratkoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata 223000 KRATKOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1113) 223100 Kratkoročne obaveze po osnovu garancija 230000 OBAVEZE PO OSNOVU RASHODA ZA ZAPOSLENE (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163) 231000 OBAVEZE ZA PLATE I DODATKE (od 1116 do 1120) 231100 Obaveze za neto plate i dodatke 231200 Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke 231300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke 231400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke 231500 Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke 232000 OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZAPOSLENIMA (od 1122 do 1126) 232100 Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima 232200 Obaveze po osnovu poreza za naknade zaposlenima 232300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima 232400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima 232500 Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima 233000 OBAVEZE ZA NAGRADE I OSTALE POSEBNE RASHODE (od 1128 do 1132) 233100 Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda 233200 Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne rashode 233300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode 233400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode 233500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode 234000 OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNIH DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA (od 1134 do 1136) 234100 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca 234200 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca 234300 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca 235000 OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA U NATURI (od 1138 do 1142) 235100 Obaveze po osnovu neto naknada u naturi 235200 Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi 235300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi 235400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi 235500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi 236000 OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNE POMOĆI ZAPOSLENIMA (od 1144 do 1148) 236100 Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći zaposlenima 236200 Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposlenima 236300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima 236400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima 236500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu pomoć zaposlenima 237000 SLUŽBENA PUTOVANjA I USLUGE PO UGOVORU (od 1150 do 1156) 237100 Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja 237200 Obaveze po osnovu poreza na isplate za službena putovanja 237300 Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru 237400 Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru 237500 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru 237600 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru 237700 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru 238000 OBAVEZE PO OSNOVU POSLANIČKIH DODATAKA (od 1158 do 1162) 238100 Obaveze za neto isplaćeni poslanički dodatak 238200 Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni poslanički dodatak 238300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko osiguranje za poslanički dodatak 238400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za poslanički dodatak 238500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za poslanički dodatak 239000 OBAVEZE PO OSNOVU SUDIJSKIH DODATAKA (od 1164 do 1168) 239100 Obaveze za neto isplaćeni sudijski dodatak 239200 Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni sudijski dodatak 239300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sudijski dodatak 239400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski dodatak 239500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudijski dodatak 240000 OBAVEZE PO OSNOVU OSTALIH RASHODA, IZUZEV RASHODA ZA ZAPOSLENE(1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188) 824.424 824.424 241000 OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATE KAMATA I PRATEĆIH TROŠKOVA ZADUŽIVANjA(od 1171 do 1174) 241100 Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata 241200 Obaveze po osnovu otplate stranih kamata 241300 Obaveze po osnovu otplate kamata po garancijama 241400 Obaveze po osnovu pratećih troškova zaduživanja 242000 OBAVEZE PO OSNOVU SUBVENCIJA(od 1176 do 1179) 242100 Obaveze po osnovu subvencija nefinansijskim preduzećima 242200 Obaveze po osnovu subvencija privatnim finansijskim preduzećima 242300 Obaveze po osnovu subvencija javnim finansijskim ustanovama 242400 Obaveze po osnovu subvencija privatnim preduzećima 243000 OBAVEZE PO OSNOVU DONACIJA,DOTACIJA I TRANSFERA (od 1181 do 1184) 824.424 824.424 243100 Obaveze po osnovu donacija stranim vladama 243200 Obaveze po osnovu donacija i dotacija međunarodnim organizacijama 243300 Obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti 824.424 824.424 243400 Obaveze po osnovu dotacija organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 244000 OBAVEZE ZA SOCIJALNO OSIGURANjE ( 1186 + 1187) 244100 Obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja kod organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 244200 Obaveze po osnovu socijalne pomoći iz budzeta 245000 OBAVEZE ZA OSTALE RASHODE (od 1189 do 1193) 245100 Obaveze po osnovu donacija nevladinim organizacijama 245200 Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne 245300 Obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova 245400 Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda 245500 Obaveze po osnovu naknade štete ili povreda nanetih od strane državnih organa 250000 OBAVEZE IZ POSLOVANjA (1195+ 1199 + 1202 + 1204) 2.720.403 2.043.660 251000 PRIMLjENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE (od 1196 do 1198) 43.312 251100 Primljeni avansi 251200 Primljeni depoziti 43.312 251300 Primljene kaucije 252000 OBAVEZE PREMA DOBAVLjAČIMA (1200 + 1201) 252100 Dobavljači u zemlji 252200 Dobavljači u inostranstvu 253000 OBAVEZE ZA IZDATE ČEKOVE I OBVEZNICE (1203) 253100 Obaveze za izdate čekove i obveznice 254000 OSTALE OBAVEZE ( od 1205 do 1207) 2.677.091 2.043.660 254100 Obaveze iz odnosa budzeta i budzetskih korisnika 2.366.729 2.042.441 254200 Ostale obaveze budzeta 309.143 254900 Ostale obaveze iz poslovanja 1.219 1.219 290000 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1209) 3.436.827 2.605.857 291000 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (od 1210 do 1213) 3.436.827 2.605.857 291100 Razgraničeni prihodi i primanja 2.582.342 2.605.780 291200 Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci 291300 Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja 802.136 291900 Ostala pasivna vremenska razgraničenja 52.349 77 300000 KAPITAL, UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 – 1230) 615.921.045 596.326.041 310000 KAPITAL(1216) 637.157.765 641.997.335 311000 KAPITAL (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224) 637.157.765 641.997.335 311100 Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima 440.863.362 424.224.060 311200 Nefinansijska imovina u zalihama 311300 Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita 562.699 323.587 311400 Finansijska imovina 129.567.038 172.273.588 311500 Izvori novčanih sredstava 4.300.655 9.953.637 311600 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine u toku jedne godine 311700 Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 44.615.743 15.077.018 311900 Ostali sopstveni izvori 18.373.666 20.792.619 321121 Višak prihoda i primanja – suficit 6.790.376 10.432.961 321122 Manjak prihoda i prihoda – deficit 30.435.164 321311 Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina 2.557.508 3.890.513 321312 Deficit iz ranijih godina 30.584.604 29.559.604 PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU POZITIVNE PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU (1231 + 1233 – 1232 – 1234) NEGATIVNE PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU (1232 + 1234 – 1231 – 1233) 330000 DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI – POTRAŽNI SALDO 330000 DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI – DUGOVNI SALDO 340000 DRUGE PROMENE U OBIMU – POTRAŽNI SALDO 340000 DRUGE PROMENE U OBIMU – DUGOVNI SALDO UKUPNA PASIVA (1074 + 1214) 1.307.041.307 1.352.492.439 352000 VANBILANSNA PASIVA 427.384.450 427.137.384

Datum , 12. juni 2009. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2002 + 2104) 604.683.538 654.467.784 700000 TEKUĆI PRIHODI (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) 599.713.662 653.090.655 710000 POREZI (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) 516.367.760 587.934.588 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 2005 do 2007) 89.972.299 109.663.427 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 62.744.213 74.695.377 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 27.228.086 34.968.050 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (2009) 14 712100 Porez na fond zarada 14 713000 POREZ NA IMOVINU (od 2011 do 2016) 57.182 75.728 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 1.244 50 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 2 -2 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 55.936 75.591 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 89 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE(od 2018 do 2022) 275.513.120 312.562.136 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 265.464.636 301.689.462 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 2 2 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 10.048.482 10.872.672 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 2024 do 2029) 57.380.897 64.784.269 715100 Carine i druge uvozne dažbine 57.380.897 64.784.269 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (2031 + 2032) 184.583 193.864 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 14 94 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 184.569 193.770 717000 AKCIZE (od 2034 do 2039) 93.253.297 100.626.717 717100 Akcize na derivate nafte 49.112.738 50.996.700 717200 Akcize na duvanske prerađevine 34.399.606 39.402.970 717300 Akcize na alkoholna pića 7.876.041 8.333.358 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića 45.600 1.183 717500 Akciza na kafu 1.819.312 1.892.506 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2041 do 2046) 6.382 28.433 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 8.351 28.423 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 1 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu -1.970 10 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (2048 + 2053) 318 112 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 2049 do 2052) 318 112 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 157 12 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 161 10 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica -52 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 142 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2054 do 2056) 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 722200 Socijalni doprinosi poslodavaca 722300 Imputirani socijalni doprinosi 730000 DONACIJE I TRANSFERI (2058 + 2061 + 2064) 745.949 693.552 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (2059 + 2060) 462.679 263.835 731100 Tekuće donacije od inostranih država 317.496 263.835 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 145.183 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (2062 + 2063) 282.178 429.717 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 282.178 429.717 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (2065 + 2066) 1.092 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 35 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 1.057 740000 DRUGI PRIHODI (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090) 82.582.074 64.449.324 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 2069 do 2074) 6.432.082 5.748.346 741100 Kamate 3.815.641 3.439.878 741200 Dividende 1.850.310 748.105 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 741500 Zakup neproizvedene imovine 766.131 1.560.363 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 2076 do 2079) 58.304.319 39.717.292 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 26.023.204 470.533 742200 Takse i naknade 22.593.512 25.537.291 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 9.687.603 13.709.468 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 2081 do 2086) 7.458.216 6.896.356 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 343.729 407.278 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 112.965 122.598 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 5.872.804 5.266.800 743400 Prihodi od penala 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 876.588 854.657 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 252.130 245.023 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (2088 + 2089) 190.387 2.001 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 190.387 2.001 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2091) 10.197.070 12.085.329 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 10.197.070 12.085.329 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2093 + 2095) 17.560 13.078 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2094) 9.315 30 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 9.315 30 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2096) 8.245 13.048 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 8.245 13.048 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2098) 1 1 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2099 + 2100) 1 1 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1 1 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (2102) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (2103) 791100 Prihodi iz budzeta 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2105 + 2112 + 2119 + 2122)) 4.969.876 1.377.129 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (2106 + 2108 + 2110) 4.969.856 1.377.054 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (2107) 4.332.668 746.282 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 4.332.668 746.282 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (2109) 637.046 630.702 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 637.046 630.702 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (2111) 142 70 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 142 70 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (2113 + 2115 + 2117) 75 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (2114) 75 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 75 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (2116) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2118) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2120) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2121) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (2123 + 2125 + 2127) 20 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (2124) 20 841100 Primanja od prodaje zemljišta 20 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (2126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (2128) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2130 + 2298) 591.381.030 679.190.665 400000 TEKUĆI RASHODI (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281) 525.966.180 627.383.992 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 +2149 + 2151) 152.819.020 180.378.904 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (2133) 119.935.121 139.169.720 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 119.935.121 139.169.720 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 2135 do 2137) 23.514.171 27.190.409 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 15.354.192 17.671.530 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 7.271.359 8.484.263 412300 Doprinos za nezaposlenost 888.620 1.034.616 413000 NAKNADE U NATURI (2139) 554.749 496.356 413100 Naknade u naturi 554.749 496.356 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA (od 2141 do 2144) 1.715.437 3.789.129 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 337.276 406.877 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 18.802 20.926 414300 Otpremnine i pomoći 1.101.816 1.684.546 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 257.543 1.676.780 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (2146) 3.688.609 4.698.681 415100 Naknade troškova za zaposlene 3.688.609 4.698.681 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (2148) 3.273.499 4.897.536 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 3.273.499 4.897.536 417000 POSLANIČKI DODATAK (2150) 137.434 137.073 417100 Poslanički dodatak 137.434 137.073 418000 SUDIJSKI DODATAK (2152) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) 46.225.573 51.139.456 421000 STALNI TROŠKOVI (od 2155 do 2161) 11.163.872 11.209387 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 403.868 512.010 421200 Energetske usluge 4.851.231 4.294.728 421300 Komunalne usluge 2.045.012 2.024.844 421400 Usluge komunikacija 2.435.502 2.630.971 421500 Troškovi osiguranja 440.360 497.637 421600 Zakup imovine i opreme 973.140 1.228.021 421900 Ostali troškovi 14.759 21.176 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 2163 do 2167) 3.090.702 4.293.238 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 1.555.338 2.463.771 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 639.915 850.562 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 625.125 706.616 422400 Troškovi putovanja učenika 143.268 170.631 422900 Ostali troškovi transporta 127.056 101.658 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 2169 do 2176) 7.086.794 8.331.242 423100 Administrativne usluge 214.645 220.378 423200 Kompjuterske usluge 274.053 331.507 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 541.186 627.522 423400 Usluge informisanja 501.356 670.825 423500 Stručne usluge 3.988.159 4.793.262 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 97.845 111.653 423700 Reprezentacija 320.990 305.155 423900 Ostale opšte usluge 1.148.560 1.270.940 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE(od 2178 do 2184) 10.994.956 12.680.546 424100 Poljoprivredne usluge 38.606 33.353 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 1.261.542 1.658.513 424300 Medicinske usluge 1.108.053 1.151.998 424400 Usluge održavanja autoputeva 220 719 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 10.280 6.839 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 7.132.402 8.401.619 424900 Ostale specijalizovane usluge 1.443.853 1.427.505 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (2186 + 2187) 4.085.660 3.994.512 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.169.480 1.316.351 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 2.916.180 2.678.161 426000 MATERIJAL (od 2189 do 2197) 9.803.589 10.630.531 426100 Administrativni materijal 2.356.492 2.920.204 426200 Materijali za poljoprivredu 24.132 29.210 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 302.210 348.053 426400 Materijali za saobraćaj 3.156.815 3.001.386 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 50.300 505.346 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 63.449 53.492 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 719.465 464.697 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 2.425.050 2.348.317 426900 Materijali za posebne namene 705.676 959.826 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211) 64 103 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME(od 2200 do 2202) 64 103 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 64 103 431200 Amortizacija opreme 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (2204) 432100 Amortizacija kultivisane imovine 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (2206) 433100 Upotreba dragocenosti 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 2208 do 2210) 434100 Upotreba zemljišta 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (2212) 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (2214 + 2224 + 2231 + 2233) 14.806.399 13.895.829 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 2215 do 2223) 2.312.500 948.248 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 2.298.793 906.897 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 618 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 13.055 41.283 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 441800 Otplata kamata na domaće menice 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 34 68 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 2225 do 2230) 11.917.802 11.118.802 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 442200 Otplata kamata stranim vladama 6.608.238 5.439.114 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 2.167.864 2.250.431 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 2.280.425 2.383.773 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 861.275 1.045.484 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (2232) 468.245 1.793.285 443100 Otplata kamata po garancijama 468.245 1.793.285 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 2234 do 2236) 107.852 35.494 444100 Negativne kursne razlike 106.910 15.446 444200 Kazne za kašnjenje 53 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 942 19.995 450000 SUBVENCIJE (2238 + 2241 + 2244 + 2247) 36.120.043 49.374.860 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2239 + 2240) 36.067.754 49.320.478 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 35.787.752 49.120.853 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 280.002 199.625 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2242 + 2243) 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2245 + 2246) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (2248 + 2249) 52.289 54.382 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 52.289 53.912 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 470 460000 DONACIJE,DOTACIJE I TRANSFERI (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263) 204.757.356 250.224.417 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (2252 + 2253) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2255 + 2256) 273.196 271.868 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 273.196 271.237 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 631 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (2258 + 2259) 56.854.515 69.916.148 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 54.095.570 67.603.709 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 2.758.945 2.312.439 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (2261 + 2262) 147.629.205 179.998.382 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 147.629.205 178.133.142 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 1.865.240 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (2264 + 2265) 440 38.019 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 440 38.019 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (2267 + 2271) 61.775.983 72.656.005 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 2268 do 2270) 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 2272 do 2280) 61.775.983 72.656.005 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 16.471.345 20.344.883 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 11.062.386 13.559.692 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 16.455.219 17.498.382 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 105.530 198.565 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 1.285 1.547 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 138.750 141.053 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 4.065.187 5.626.035 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 2.552.278 2.627.279 472900 Ostale naknade iz budzeta 10.924.003 12.658.569 480000 OSTALI RASHODI (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) 9.461.742 9.714.418 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2283 + 2284) 4.690.276 5.827.349 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 399.496 426.314 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 4.290.780 5.401.035 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 2286 do 2288) 1.149.078 534.608 482100 Ostali porezi 1.117.997 479.011 482200 Obavezne takse 30.221 24.498 482300 Novčane kazne 860 31.099 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (2290) 613.001 1.430.590 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 613.001 1.430.590 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2292 + 2293) 260.000 20.000 484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda 260.000 20.000 484200 Naknada štete od divljači 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (2295) 2.506.412 1.682.830 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 2.506.412 1.682.830 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2297) 242.975 219.041 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 242.975 219.041 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341) 65.414.850 51.806.673 510000 OSNOVNA SREDSTVA (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) 25.064.546 27.078.769 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 2301 do 2304) 15.491.251 15.272.416 511100 Kupovina zgrada i objekata 2.727.360 1.681.409 511200 Izgradnja zgrada i objekata 6.072.837 5.512.807 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 5.830.789 7.259.883 511400 Projektno planiranje 860.265 818.317 512000 MAŠINE I OPREMA (od 2306 do 2314) 9.315.780 11.490.433 512100 Oprema za saobraćaj 1.787.722 1.365.278 512200 Administrativna oprema 1.323.746 2.090.508 512300 Oprema za poljoprivredu 2.723.219 328.781 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 66.065 67.414 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 64.197 288.935 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 50.985 110.018 512700 Oprema za vojsku 2.821.380 6.568.406 512800 Oprema za javnu bezbednost 172.500 433.633 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 305.966 237.460 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (2316) 207 513100 Ostale nekretnine i oprema 207 514000 KULTIVISANA IMOVINA (2318) 514100 Kultivisana imovina 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (2320) 257.308 315.920 515100 Nematerijalna imovina 257.308 315.920 520000 ZALIHE (2322 + 2324 + 2328) 1.269.026 955.611 521000 ROBNE REZERVE (2323) 1.269.026 955.611 521100 Robne rezerve 1.269.026 955.611 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 2325 do 2327) 522100 Zalihe materijala 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2329) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (2331) 531000 DRAGOCENOSTI (2332) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (2334 + 2336 + 2338) 70.420 541000 ZEMLjIŠTE (2335) 70.420 541100 Zemljište 70.420 542000 RUDNA BOGATSTVA (2337) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (2339 + 2340) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2342) 39.081.278 23.701.873 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2343) 39.081.278 23.701.873 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 39.081.278 23.701.873 UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA Višak prihoda i primanja – budzetski suficit (2001 – 2129) (OP 5434) 13.302.508 Manjak prihoda i primanja – budzetski deficit (2129 – 2001) (OP 5435) 24.722.881 2346 KORIGOVANjE VIŠKA, ODNOSNO MANjKA PRIHODA I PRIMANjA (2347+2348+2349+2350+2351) 38.499.423 58.330.456 2347 Deo neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 17.992.957 18.536.807 Deo novčanih sredstava amortizacije koji je korišćen za nabavku nefinansijske imovine Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 3.220.947 11.043.143 Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita 3.502.899 2.666.386 Iznos privatizacionih primanja korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 13.782.620 26.084.120 POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANjA (2353+2354) 45.011.555 53.609.778 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima 35.765.251 33.296.940 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine 9.246.304 20.312.838 321121 VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(2344 +2346 – 2352) ili (2346 – 2345 – 2352) 6.790.376 321122 MANjAK PRIHODA I PRIMANjA – DEFICIT(2345 – 2346+2352) 20.002.203 VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(ZA PRENOS U NAREDNU GODINU)(2358 + 2359 = 2355) 6.790.376 Deo viška prihoda i primanja namenski opredeljen za narednu godinu 6.790.376 Neraspoređeni deo viška prihoda i primanja za prenos u narednu godinu

Datum , 12. juni 2009. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Obrazac 3

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PRIMANjA (3002 + 3027) 24.517.084 78.700.167 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 4.969.876 1.377.129 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008) 4.969.856 1.377.054 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (3005) 4.332.668 746.282 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 4.332.668 746.282 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (3007) 637.046 630.702 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 637.046 630.702 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (3009) 142 70 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 142 70 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (3011 + 3013 + 3015) 75 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (3012) 75 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 75 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (3014) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3016) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3018) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3019) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (3021 + 3023 + 3025) 20 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (3022) 20 841100 Primanja od prodaje zemljišta 20 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (3024) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (3026) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3028 + 3047) 19.547.208 77.323.038 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (3029 + 3039) 5.593.884 46.409.407 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 3030 do 3038) 1.035.796 44.278.873 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 1.035.796 8.231.016 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 1.047.857 911500 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji 35.000.000 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 3040 do 3046) 4.558.088 2.130.534 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 808.000 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 2.130.534 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 3.750.088 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3048 + 3058) 13.953.324 30.913.631 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3049 do 3057) 13.953.324 30.913.631 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama 98.146 2.492.631 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 2.334.144 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 72.558 2.736 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 13.782.620 26.084.120 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3059 do 3066) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala 922800 Primanja od prodaje strane valute IZDACI (3068 + 3114) 129.653.629 118.368.153 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (3069 + 3091 + 3100 + 3103+3111) 65.414.850 51.806.673 510000 OSNOVNA SREDSTVA (3070 + 3075 + 3085+3087+3089) 25.064.546 27.078.769 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 3071 do 3074) 15.491.251 15.272.416 511100 Kupovina zgrada i objekata 2.727.360 1.681.409 511200 Izgradnja zgrada i objekata 6.072.837 5.512.807 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 5.830.789 7.259.883 511400 Projektno planiranje 860.265 818.317 512000 MAŠINE I OPREMA (od 3076 do 3084) 9.315.780 11.490.433 512100 Oprema za saobraćaj 1.787.722 1.365.278 512200 Administrativna oprema 1.323.746 2.090.508 512300 Oprema za poljoprivredu 2.723.219 328.781 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 66.065 67.414 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 64.197 288.935 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 50.985 110.018 512700 Oprema za vojsku 2.821.380 6.568.406 512800 Oprema za javnu bezbednost 172.500 433.633 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 305.966 237.460 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (3086) 207 513100 Ostale nekretnine i oprema 207 514000 KULTIVISANA IMOVINA (3088) 514100 Kultivisana imovina 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (3090) 257.308 315.920 515100 Nematerijalna imovina 257.308 315.920 520000 ZALIHE (3092 + 3094 + 3098) 1.269.026 955.611 521000 ROBNE REZERVE (3093) 1.269.026 955.611 521100 Robne rezerve 1.269.026 955.611 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 3095 do 3097) 522100 Zalihe materijala 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3099) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (3101) 531000 DRAGOCENOSTI (3102) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (3104 + 3106 + 3108) 70.420 541000 ZEMLjIŠTE (3105) 70.420 541100 Zemljište 70.420 542000 RUDNA BOGATSTVA (3107) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (3109 + 3110) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3112) 39.081.278 23.701.873 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3113) 39.081.278 23.701.873 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 39.081.278 23.701.873 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (3115+ 3138) 64.238.779 66.561.480 610000 OTPLATA GLAVNICE (3116 + 3126 + 3134+3136) 49.270.724 43.914.497 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 3117 do 3125) 44.609.085 35.231.694 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 28.613.498 29.492.745 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 13.505.473 5.224.992 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 221.234 170.373 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 2.268.880 110.000 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 233.584 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 3127 do 3133) 4.145.131 5.884.972 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 2.173.313 3.874.371 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 1.221.312 1.396.295 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 750.506 614.306 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3135) 516.508 2.797.831 613100 Otplata glavnice po garancijama 516.508 2.797.831 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (3137) 614100 Otplata glavnice za finansijski lizing 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (3139 + 3149+3158) 14.968.055 22.646.983 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3140 do 3148) 14.846.964 22.339.937 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 150.000 621400 Krediti domaćim poslovnim bankama 744.041 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 760.000 180.000 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 3.817.781 2.592.604 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 314.000 490.792 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 9.211.142 18.926.541 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3150 do 3157) 121.091 307.046 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala 121.091 307.046 622800 Kupovina strane valute 623000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3159) 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana VIŠAK PRIMANjA (3001 – 3067) MANjAK PRIMANjA (3067 – 3001) 105.136.545 39.667.986

Datum , 12. juni 2009. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

obrazac 4

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 N O V Č A N I P R I L I V I (4002 + 4104 + 4129) 624.230.746 731.790.822 700000 TEKUĆI PRIHODI (4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101) 599.713.662 653.090.655 710000 POREZI (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023+ 4030+4033 + 4040) 516.367.760 587.934.588 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 4005 do 4007) 89.972.299 109.663.427 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 62.744.213 74.695.377 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 27.228.086 34.968.050 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (4009) 14 712100 Porez na fond zarada 14 713000 POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016) 57.182 75.728 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 1.244 50 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 2 -2 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 55.936 75.591 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 89 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4022) 275.513.120 312.562.136 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 265.464.636 301.689.462 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 2 2 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 10.048.482 10.872.672 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 4024 do 4029) 57.380.897 64.784.269 715100 Carine i druge uvozne dažbine 57.380.897 64.784.269 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (4031 + 4032) 184.583 193.864 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 14 94 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 184.569 193.770 717000 AKCIZE (od 4034 do 4039) 93.253.297 100.626.717 717100 Akcize na derivate nafte 49.112.738 50.996.700 717200 Akcize na duvanske prerađevine 34.399.606 39.402.970 717300 Akcize na alkoholna pića 7.876.041 8.333.358 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića 45.600 1.183 717500 Akcize na kafu 1.819.312 1.892.506 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4041 do 4046) 6.382 28.433 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 8.351 28.423 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 1 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu -1.970 10 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (4048 + 4053) 318 112 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 4049 do 4052) 318 112 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 157 12 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 161 10 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica -52 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 142 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4054 do 4056) 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 722200 Socijalni doprinosi na teret poslodavaca 722300 Imputirani socijalni doprinosi 730000 DONACIJE I TRANSFERI (4058 + 4061 + 4064) 745.949 693.552 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (od 4059 + 4060) 462.679 263.835 731100 Tekuće donacije od inostranih država 317.496 263.835 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 145.183 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (4062 + 4063) 282.178 429.717 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 282.178 429.717 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (4065 + 4066) 1.092 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 35 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 1.057 740000 DRUGI PRIHODI (4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090) 82.582.074 64.449.324 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 4069 do 4074) 6.432.082 5.748.346 741100 Kamate 3.815.641 3.439.878 741200 Dividende 1.850.310 748.105 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 741500 Zakup neproizvedene imovine 766.131 1.560.363 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4076 do 4079) 58.304.319 39.717.292 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 26.023.204 470.533 742200 Takse i naknade 22.593.512 25.537.291 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 9.687.603 13.709.468 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 4081 do 4086) 7.458.216 6.896.356 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 343.729 407.278 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 112.965 122.598 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 5.872.804 5.266.800 743400 Prihodi od penala 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 876.588 854.657 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 252.130 245.023 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (4088 + 4089) 190.387 2.001 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 190.387 2.001 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4091) 10.197.070 12.085.329 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 10.197.070 12.085.329 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4093 + 4095) 17.560 13.078 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4094) 9.315 30 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 9.315 30 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4096) 8.245 13.048 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 8.245 13.048 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4098) 1 1 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4099 + 4100) 1 1 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1 1 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (4102) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (4103) 791100 Prihodi iz budzeta 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (4105 + 4112 + 4119 + 4122) 4.969.876 1.377.129 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4106 + 4108 + 4110) 4.969.856 1.377.054 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (4107) 4.332.668 746.282 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 4.332.668 746.282 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4109) 637.046 630.702 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 637.046 630.702 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4111) 142 70 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 142 70 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (4113 + 4115 + 4117) 75 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (4114) 75 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 75 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (4116) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4118) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4120) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4121) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4123 + 4125 + 4127) 20 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (4124) 20 841100 Primanja od prodaje zemljišta 20 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4128) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4130 + 4149) 19.547.208 77.323.038 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (4131+4141) 5.593.884 46.409.407 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 4132 do 4140) 1.035.796 44.278.873 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 1.035.796 8.231.016 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 1.047.857 911500 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji 35.000.000 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 4142 do 4148) 4.558.088 2.130.534 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 808.000 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 2.130.534 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 3.750.088 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4150 + 4160) 13.953.324 30.913.631 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4151 do 4159) 13.953.324 30.913.631 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama 98.146 2.492.631 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 2.334.144 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 72.558 2.736 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 13.782.620 26.084.120 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4161 do 4168) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala 922800 Primanja od prodaje strane valute NOVČANI ODLIVI (4170 + 4338 + 4384) 655.619.809 745.752.145 400000 TEKUĆI RASHODI (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306+ 4321) 525.966.180 627.383.992 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189+4191) 152.819.020 180.378.904 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (4173) 119.935.121 139.169.720 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 119.935.121 139.169.720 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (4175 do 4177) 23.514.171 27.190.409 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 15.354.192 17.671.530 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 7.271.359 8.484.263 412300 Doprinos za nezaposlenost 888.620 1.034.616 413000 NAKNADE U NATURI (4179) 554.749 496.356 413100 Naknade u naturi 554.749 496.356 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA(od 4181 do 4184) 1.715.437 3.789.129 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 337.276 406.877 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 18.802 20.926 414300 Otpremnine i pomoći 1.101.816 1.684.546 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 257.543 1.676.780 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (4186) 3.688.609 4.698.681 415100 Naknade troškova za zaposlene 3.688.609 4.698.681 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (4188) 3.273.499 4.897.536 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 3.273.499 4.897.536 417000 POSLANIČKI DODATAK (4190) 137.434 137.073 417100 Poslanički dodatak 137.434 137.073 418000 SUDIJSKI DODATAK (4192) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225+ 4228) 46.225.573 51.139.456 421000 STALNI TROŠKOVI (od 4195 do 4201) 11.163.872 11.209.387 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 403.868 512.010 421200 Energetske usluge 4.851.231 4.294.728 421300 Komunalne usluge 2.045.012 2.024.844 421400 Usluge komunikacija 2.435.502 2.630.971 421500 Troškovi osiguranja 440.360 497.637 421600 Zakup imovine i opreme 973.140 1.228.021 421900 Ostali troškovi 14.759 21.176 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 4203 do 4207) 3.090.702 4.293.238 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 1.555.338 2.463.771 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 639.915 850.562 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 625.125 706.616 422400 Troškovi putovanja učenika 143.268 170.631 422900 Ostali troškovi transporta 127.056 101.658 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 4209 do 4216) 7.086.794 8.331.242 423100 Administrativne usluge 214.645 220.378 423200 Kompjuterske usluge 274.053 331.507 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 541.186 627.522 423400 Usluge informisanja 501.356 670.825 423500 Stručne usluge 3.988.159 4.793.262 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 97.845 111.653 423700 Reprezentacija 320.990 305.155 423900 Ostale opšte usluge 1.148.560 1.270.940 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 4218 do 4224) 10.994.956 12.680.546 424100 Poljoprivredne usluge 38.606 33.353 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 1.261.542 1.658.513 424300 Medicinske usluge 1.108.053 1.151.998 424400 Usluge održavanja autoputeva 220 719 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 10.280 6.839 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 7.132.402 8.401.619 424900 Ostale specijalizovane usluge 1.443.853 1.427.505 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) (4226 + 4227) 4.085.660 3.994.512 425100 Tekuće popravke i odražavanje zgrada i objekata 1.169.480 1.316.351 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 2.916.180 2.678.161 426000 MATERIJAL (od 4229 do 4237) 9.803.589 10.630.531 426100 Administrativni materijal 2.356.492 2.920.204 426200 Materijali za poljoprivredu 24.132 29.210 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 302.210 348.053 426400 Materijali za saobraćaj 3.156.815 3.001.386 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 50.300 505.346 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 63.449 53.492 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 719.465 464.697 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 2.425.050 2.348.317 426900 Materijali za posebne namene 705.676 959.826 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (4239 + 4243 + 4245+4247+4251) 64 103 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 4240 do 4242) 64 103 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 64 103 431200 Amortizacija opreme 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (4244) 432100 Amortizacija kultivisane imovine 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (4246) 433100 Upotreba dragocenosti 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 4248 do 4250) 434100 Upotreba zemljišta 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (4252) 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (4254 + 4264 + 4271 + 4273) 14.806.399 13.895.829 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 4255 do 4263) 2.312.500 948.248 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 2.298.793 906.897 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 618 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 13.055 41.283 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 441800 Otplata kamata na domaće menice 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 34 68 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 4265 do 4270) 11.917.802 11.118.802 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 442200 Otplata kamata stranim vladama 6.608.238 5.439.114 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 2.167.864 2.250.431 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 2.280.425 2.383.773 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 861.275 1.045.484 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (4272) 468.245 1.793.285 443100 Otplata kamata po garancijama 468.245 1.793.285 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 4274 do 4276) 107.852 35.494 444100 Negativne kursne razlike 106.910 15.446 444200 Kazne za kašnjenje 53 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 942 19.995 450000 SUBVENCIJE (4278+ 4281 + 4284 + 4287) 36.120.043 49.374.860 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4279 + 4280) 36.067.754 49.320.478 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 35.787.752 49.120.853 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 280.002 199.625 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4282 + 4283) 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4285 + 4286) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (4288 + 4289) 52.289 54.382 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 52.289 53.912 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 470 460000 DONACIJE,DOTACIJE I TRANSFERI (4291 + 4294 + 4297 + 4300+4303) 204.757.356 250.224.417 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (4292 + 4293) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (4295 + 4296) 273.196 271.868 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 273.196 271.237 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 631 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (4298 + 4299) 56.854.515 69.916.148 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 54.095.570 67.603.709 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 2.758.945 2.312.439 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (4301 + 4302) 147.629.205 179.998.382 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 147.629.205 178.133.142 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 1.865.240 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4304+4305) 440 38.019 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 440 38.019 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (4307 + 4311) 61.775.983 72.656.005 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 4308 do 4310) 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 4312 do 4320) 61.775.983 72.656.005 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 16.471.345 20.344.883 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 11.062.386 13.559.692 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 16.455.219 17.498.382 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 105.530 198.565 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 1.285 1.547 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 138.750 141.053 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 4.065.187 5.626.035 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 2.552.278 2.627.279 472900 Ostale naknade iz budzeta 10.924.003 12.658.569 480000 OSTALI RASHODI (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334+4336) 9.461.742 9.714.418 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4323 + 4324) 4.690.276 5.827.349 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 399.496 426.314 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 4.290.780 5.401.035 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 4326 do 4328) 1.149.078 534.608 482100 Ostali porezi 1.117.997 479.011 482200 Obavezne takse 30.221 24.498 482300 Novčane kazne 860 31.099 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (4330) 613.001 1.430.590 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 613.001 1.430.590 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4332 + 4333) 260.000 20.000 484100 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 260.000 20.000 484200 Naknada štete od divljači 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (4335) 2.506.412 1.682.830 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 2.506.412 1.682.830 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4337) 242.975 219.041 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 242.975 219.041 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (4339 + 4361 + 4370 + 4373+4381) 65.414.850 51.806.673 510000 OSNOVNA SREDSTVA (4340 + 4345 + 4355+4357+4359) 25.064.546 27.078.769 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 4341 do 4344) 15.491.251 15.272.416 511100 Kupovina zgrada i objekata 2.727.360 1.681.409 511200 Izgradnja zgrada i objekata 6.072.837 5.512.807 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 5.830.789 7.259.883 511400 Projektno planiranje 860.265 818.317 512000 MAŠINE I OPREMA (od 4346 do 4354) 9.315.780 11.490.433 512100 Oprema za saobraćaj 1.787.722 1.365.278 512200 Administrativna oprema 1.323.746 2.090.508 512300 Oprema za poljoprivredu 2.723.219 328.781 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 66.065 67.414 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 64.197 288.935 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 50.985 110.018 512700 Oprema za vojsku 2.821.380 6.568.406 512800 Oprema za javnu bezbednost 172.500 433.633 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 305.966 237.460 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (4356) 207 513100 Ostale nekretnine i oprema 207 514000 KULTIVISANA IMOVINA (4358) 514100 Kultivisana imovina 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (4360) 257.308 315.920 515100 Nematerijalna imovina 257.308 315.920 520000 ZALIHE (4362 + 4364 + 4368) 1.269.026 955.611 521000 ROBNE REZERVE (4363) 1.269.026 955.611 521100 Robne rezerve 1.269.026 955.611 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 4365 do 4367) 522100 Zalihe materijala 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4369) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (4371) 531000 DRAGOCENOSTI (4372) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (4374 + 4376 + 4378) 70.420 541000 ZEMLjIŠTE (4375) 70.420 541100 Zemljište 70.420 542000 RUDNA BOGATSTVA (4377) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (4379 + 4380) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4382) 39.081.278 23.701.873 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4383) 39.081.278 23.701.873 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 39.081.278 23.701.873 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (4385 + 4408) 64.238.779 66.561.480 610000 OTPLATA GLAVNICE (4386 + 4396 + 4404+4406) 49.270.724 43.914.497 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 4387 do 4395) 44.609.085 35.231.694 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 28.613.498 29.492.745 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 13.505.473 5.224.992 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 221.234 170.373 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 2.268.880 110.000 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 233.584 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 4397 do 4403) 4.145.131 5.884.972 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 2.173.313 3.874.371 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 1.221.312 1.396.295 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 750.506 614.306 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4405) 516.508 2.797.831 613100 Otplata glavnice po garancijama 516.508 2.797.831 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (4407) 614100 Otplata glavnice za finansijski lizing 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (4409 + 4419+4428) 14.968.055 22.646.983 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4410 do 4418) 14.846.964 22.339.937 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 150.000 621400 Krediti domaćim poslovnim bankama 744.041 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 760.000 180.000 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 3.817.781 2.592.604 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 314.000 490.792 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 9.211.142 18.926.541 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4420 do 4427) 121.091 307.046 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala 121.091 307.046 622800 Kupovina strane valute 623000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4429) 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana VIŠAK NOVČANIH PRILIVA(4001 – 4169) MANjAK NOVČANIH PRILIVA(4169 – 4001) 31.389.063 13.961.323 SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE 96.442.460 70.194.076 KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLjENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001 + 4434) 648.974.833 741.243.390 Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000 24.744.087 9.452.568 KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4169 – 4436 + 4437) 675.223.217 804.391.985 Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda Korekcija novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 400000, 500000 i 600000 19.603.408 58.639.840 SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4432 + 4433 – 4435) 70.194.076 7.045.481

Datum ,12. juni 2009. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar