Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana

Obrazac 1.

MINISTARSTVU FINANSIJA

UPRAVI ZA JAVNI DUG

B e o g r a d

Sremska 3-5

U vezi sa pozivom za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje iz člana 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), podnosim

PRIJAVU POTRAŽIVANjA

I Devizni štediša ________________________________________________ (ime, ime roditelja, prezime), ________________________ (datum rođenja), ___________________________ (jmbg ili druga odgovarajuća identifikaciona oznaka) iz_______________________ (država), _____________________________________________________________ (poštanski broj, mesto, adresa prebivališta/boravišta), _____________________________________________(vrsta i broj identifikacionog dokumenta), e-mail adresa: ____________________________, kontakt telefon/faks: _____________________.

Adresa za dostavu pošte: _____________________ (država), _______________________________ ________________________________________________. (poštanski broj, mesto, adresa)

II Ukoliko je štednja stečena nasleđivanjem, navesti sledeće podatke o ostaviocu:

Ostavilac ________________________________________________________(ime, ime roditelja, prezime), ______________(datum rođenja), ______________________ (jmbg ili drugi lični broj).

III Prijava potraživanja se podnosi po osnovu*:

štedne knjižica:

broj _________________________________ kod banke__________________________________.

– broj _________________________________ kod banke__________________________________ .

– broj _________________________________ kod banke__________________________________.

ostavinskog rešenja:

– broj ________________________________________________ datum _____________________.

broj ________________________________________________datum ______________________.

IV Podaci o isplatama sredstava devizne štednje nakon 27. 4. 1992. godine*:

sa štedne knjižice:

broj ______________________ kod banke_________________________________________

iznos i valuta ________________________________datum _______________________.

broj ______________________ kod banke_________________________________________

iznos i valuta ________________________________datum _______________________.

broj ______________________ kod banke_________________________________________

iznos i valuta ________________________________datum _______________________.

V Podaci o prenosu sredstava devizne štednje na posebne račune za upotrebu u postupku privatizacije (npr. jedinstveni privatizacioni račun, jedinstveni račun građanina) i za druge namene, nakon 27. 4. 1992. godine*:

sa štedne knjižice:

broj ______________________ kod banke_________________________________________

iznos i valuta ________________________________datum _______________________.

broj ______________________ kod banke_________________________________________

iznos i valuta ________________________________datum _______________________.

VI Dodatni podaci u vezi s prijavom potraživanja:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

VII Prilozi:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su navedeni podaci tačni.

Potvrđujem da sam saglasan/saglasna da Uprava za javni dug u postupku po ovoj prijavi vrši obradu mojih podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 104/09-dr. zakon, 68/12-US i 107/12) i drugim propisima Republike Srbije.

U ______________, dana ___________godine

__________________________________

potpis podnosioca prijave

* ako ima više dokumenata/podataka, navesti ih u dodatku A ovog obrasca

Prijavu popuniti čitko štampanim slovima

Dodatak A

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Ostavite komentar