Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana

Obrazac 2.

Poslovno ime i sedište banke

P O T V R D A

O STANjU DEVIZNOG ŠTEDNOG ULOGA

Potvrđuje se da

______________________, __________________, _________________, _________________,

(ime i prezime) (jmbg ili drugi lični broj) (mesto) (adresa)

_________________________, u ___________________ poseduje:

(broj i vrsta ličnog dokumenta) (poslovno ime banke)

– devizni štedni ulog broj _______________________ na iznos od ________________ evra sa stanjem na dan 31. maj 2016. godine koje je utvrđeno u skladu sa članom 4. stav 1. alineja prva, druga i treća, članom 4. stav 2. i članom 7. stav 3. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 108/16);

– _______________________________________________________________________________

Ova potvrda se izdaje radi utvrđivanja prava na isplatu devizne štednje u skladu sa navedenim zakonom i u druge svrhe se ne može koristiti.

U _________, ___.___.201__. godine.

obradio:

_____________________

verifikovao:

_____________________

M. P. _____________________________ (Ime i prezime ovlašćenog lica, funkcija)

Ostavite komentar