Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana

Obrazac 3.

Poslovno ime i sedište banke

P O T V R D A

O PROMETU DEVIZNOG ŠTEDNOG ULOGA

Potvrđuje se da

______________________, __________________, _________________, _________________,

(ime i prezime) (jmbg ili drugi lični broj) (mesto) (adresa)

_________________________, u ___________________

(broj i vrsta ličnog dokumenta) (poslovno ime banke)

– na deviznom štednom ulogu broj _________________ ima evidentiran sledeći promet:

_____________________________________________________________________________

(datum i iznos isplate u evrima)

– ___________________________________________________________________________

Ova potvrda se izdaje radi utvrđivanja prava na isplatu devizne štednje u skladu sa Zakonom o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 108/16) i u druge svrhe se ne može koristiti.

U __________, ___.___.201__. godine.

obradio:

_____________________

verifikovao:

_____________________

M. P. _______________________________ (Ime i prezime ovlašćenog lica, funkcija)

Ostavite komentar