Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije

Obrazac : O-2

ZAHTEV ZA IZDAVANjE REŠENjA O STICANjU STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Opšti podaci o podnosiocu:

Naziv podnosioca: ……………………………………………………………………………………………………..

Adresa ……………………………………………………………………………………………………………..

Ulica ……………………………………………………………………………. broj ………………………..

Mesto ………………………………………………………………………………………………………………

Poštanski broj ……………………………………………………………………………………………….

Država …………………………………………………………………………………………………………….

Matični broj podnosioca: ………………………………………………………………………………………….

Poreski identifikacioni broj podnosioca: ………………………………………………………………

Pravno organizacioni oblik podnosioca: ………………………………………………………………….

Podaci o poslovodstvu:

Direktor ………………………………………………………………………………………………………….

Spisak ostalih ovlašćenih lica ……………………………………………………………………..

Podaci o registraciji privrednog subjekta (overena kopija): ……………………………………..

Ime i podaci lica odgovornog za rad elektrane:

Ime i prezime ……….…………………..……………………………..….………………………

Funkcija …………………….………………..……………………………………..………………

tel: …………………. faks: …………………….. i-mail:……………………………………………………….

Osnovni podaci o elektrani:

Identifikacioni broj u registru povlašćenih proizvođača ukoliko je podnosilac zahteva prethodno stekao privremeni status povlašćenog proizvođača: …………………….

Naziv elektrane: …………………………………………………………………………………………………………

Lokacija elektrane (odgovarajući podaci za identifikaciju lokacije, katastarske koordinate, podaci o vlasništvu zemljišta): …………………………………………………………….

Opšti tehnički podaci o elektrani:

2.4.1. vrsta elektrane …………………………………………………………………………………………………

2.4.2. instalisana električna snaga elektrane ……………………………………………………………

2.4.3. broj i snaga pojedinačnih jedinica …………………………………………………………………..

2.4.4. nazivni napon mreže na koju je elektrana priključena ………………………………………

2.4.5. očekivani broj sati rada godišnje …………………………………………………………………….

2.4.6. očekivana godišnja proizvodnja električne energije, sa mesečnom dinamikom ………………………………………………………………………………………………………………………….

2.4.7. godina u kojoj se očekuje kraj radnog veka elektrane ………………………………………….

Za hidroelektrane:

2.5.1. instalisani protok ………………………………………………………………………………………….

Za elektrane iz člana 3. tač. 3), 4), 5), 6), 9), 10), 11) i 12) ove uredbe:

2.6.1. vrsta i prosečna donja toplotna moć osnovnog goriva ……………………………………….

2.6.2. vrsta i prosečna donja toplotna moć dopunskih goriva ……………………………………..

2.6.3. projektovana godišnja potrošnja osnovnog goriva …………………………………………….

2.6.4. projektovana godišnja potrošnja dopunskih goriva ………………………………………….

2.6.5. potrebne količine i planirani način obezbeđivanja biomase u narednih pet godina (priložiti odgovarajuću dokumentaciju – ugovor o korišćenju šumskog otpada ili druge vrste biomase ili dokaz o posedovanju sopstvene biomase) …………………………………………………………………………………………………………………………..

Za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom:

2.7.1. ukupna instalisana toplotna snaga …………………………………………………………………..

2.7.2. projektovana godišnja proizvodnja toplotne energije, sa mesečnom dinamikom …………………………………………………………………………………………………………………………

2.7.3. projektovana vrednost ukupnog godišnjeg stepena korisnosti …………………………..

2.7.4. projektovani udeo fosilnih goriva i biomase, odnosno drugih obnovljivih izvora energije u primarnoj energiji………………………………………………………………..

Mesto i datum M.P. Potpis podnosioca zahteva

Ostavite komentar