Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije

Obrazac : O-1

ZAHTEV ZA IZDAVANjE REŠENjA O STICANjU PRIVREMENOG STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Opšti podaci o podnosiocu:

Naziv podnosioca:……………………………………………………………………………………………………….

Adresa ……………………………………………………………………………………………………………..

Ulica…………………………………………………………………… broj ………………………………….

Mesto ………………………………………………………………………………………………………………

Poštanski broj ………………………………………………………………………………………………..

Država …………………………………………………………………………………………………………….

Matični broj podnosioca: ………………………………………………………………………………………….

Poreski identifikacioni broj podnosioca: ………………………………………………………………

Pravno organizacioni oblik podnosioca: ………………………………………………………………….

Podaci o poslovodstvu:

Direktor ………………………………………………………………………………………………………….

Spisak ostalih ovlašćenih lica ……………………………………………………………………..

Podaci o registraciji privrednog subjekta (overena kopija): ……………………………………..

Ime i podaci kontakt osobe:

Ime i prezime…………………………………… ……………..….…………………………..

Funkcija………………………………………………………………..…………………………..

tel: …………………. faks: …………………….. i-mail:………………………………………………………

Osnovni podaci o elektrani:

Naziv elektrane …………………………………………………………………………………………………………

Lokacija elektrane (odgovarajući podaci za identifikaciju lokacije, katastarske koordinate, podaci o vlasništvu zemljišta) …………………………………………………………………….

Opšti tehnički podaci o elektrani:

2.3.1. vrsta elektrane …………………………………………………………………………………………………

2.3.2. instalisana električna snaga elektrane ……………………………………………………………

2.3.3. broj i snaga pojedinačnih jedinica …………………………………………………………………..

2.3.4. nazivni napon mreže na koju bi elektrana bila priključena …………………………….

2.3.5. očekivani broj sati rada godišnje …………………………………………………………………..

2.3.6. očekivana godišnja proizvodnja električne energije, sa mesečnom dinamikom ………………………………………………………………………………………………………………………….

Mesto i datum M.P. Potpis podnosioca zahteva

Ostavite komentar