Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima sadržan je u odredbi člana 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, kojom je predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti javnog informisanja, kao i u odredbi člana 50. stav 2. kojom je propisano da se televizijske i radio stanice osnivaju u skladu sa zakonom.

II. Razlozi za donošenje Zakona

Polazeći od značaja koji javni medijski servisi imaju u očuvanju i unapređenju demokratskih vrednosti društva, Strategijom razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine predviđeno je da se rad i položaj javnih medijskih servisa reguliše posebnim zakonom u skladu sa evropskim regulatornim okvirom.

Zakonom o javnim medijskim servisima, koji je stupio na snagu 13. avgusta 2014. godine, predviđeno je da Republika Srbija obezbeđuje stabilno i dovoljno finansiranje osnovne delatnosti javnog medijskog servisa, odnosno predviđeno je da se javni medijski servisi do 31. decembra 2015. godine finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine osnovna delatnost javnog medijskog servisa delimično se finansira iz budžeta Republike Srbije na osnovu Zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik PC”, broj 103/15).

Da bi se neometano ostvarivala osnovna delatnost javnog medijskog servisa usvojen je i Zakon o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) kojim je propisano da visina takse za javni medijski servis iznosi 150,00 dinara.

Polazeći od statističkih podataka o prosečnoj zaradi i visini penzija u Republici Srbiji, sa jedne strane, i potrebe obezbeđenja uslova za nesmetano obavljanja osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, sa druge strane, predloženo je kao najcelishodnije rešenje da se i u narednom periodu od godinu dana, tj. od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godine javni medijski servisi delimično finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a delimično iz takse za javne medijske servise. Srazmera će se tražiti između mogućnosti budžeta Republike Srbije i ekonomske snage obveznika plaćanja takse.

Na ovaj način obezbeđuje se odgovarajući stabilan sistem finansiranja javnih medijskih servisa i njihova nezavisnost, a građani se manje finansijski opterećuju.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i

pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima, predviđeno je da se dva javna medijska servisa, Javna medijska ustanova „Radio televizija Srbije” i Javna medijska ustanova „Radio televizija Vojvodine”, do 31. decembra 2017. godine delimično finansiraju iz budžeta Republike Srbije za obavljanje osnovne delatnosti.

Članom 2. uređeno je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu u iznosu od 4.000.000.000,00 dinara (četirimilijardedinara).

V. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Predlaže se donošenje Zakona o izmeni Zakona javnim medijskim servisima po hitnom postupku zbog potrebe otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Imajući u vidu da se predloženim izmenama Zakona, bitno ne menjaju rešenja iz postojećeg Zakona, već se samo produžava primena važećih odredaba, nije održana javna rasprava.

Imajući u vidu napred navedeno, smatramo da su se stekli uslovi da se Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima donese po hitnom postupku.

VI. Razlozi zbog kojih se predlaže da akt stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja uSlužbenom glasniku Republike Srbije

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” zbog potrebe da se spreče okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Ostavite komentar