Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 11, 15, 16. i 17. Ustava Republike Srbije, kojim je, između ostalog, utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom, finansijsku reviziju javnih sredstava, nadležnost i rad republičkih organa, kao i druge odnose od interesa za Republiku, u skladu s Ustavom.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zahvaljujući fiskalnom prostoru koji je kreiran merama fiskalne konsolidacije u prethodne tri godine, a u sklopu aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, stvorile su se mogućnosti da se na osnovu odluke Vlade zaposlenima kod korisnika sredstava budzeta Republike Srbije izvrši isplata jednokratnog iznosa.

OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA U ZAKONU

Članom 1. ovog zakona predlaže se da se na osnovu odluke Vlade zaposlenima kod korisnika budzeta Republike Srbije može vršiti isplata nagrada, odnosno bonusa.

Članom 2. ovog zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budzetu Republike Srbije za 2017. godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), kako bi se stvorili uslovi da se realizaciju predloženog rešenja u 2017. godini, u skladu sa bilansnim mogućnostima budzeta Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, u smislu člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, sastoje se u potrebi da se obezbedi nesmetano funkcionisanje ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 16.

U skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13 i 103/15), u budzetskoj 2017. godini neće se vršiti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima i drugim aktima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budzeta Republike Srbije, budzeta lokalne vlasti i korisnike organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2017. godini.

U 2017. godini ne mogu se isplaćivati zaposlenima kod korisnika budzetskih sredstava nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa (isplate u jednakim mesečnim iznosima za sve zaposlene i sl.).

IZUZETNO OD ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, ISPLATA NAGRADA I BONUSA ZAPOSLENIMA KOD KORISNIKA SREDSTAVA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE U 2017. GODINI MOŽE SE VRŠITI NA OSNOVU ODLUKE VLADE.

Ukoliko jedinice lokalne samouprave ne obezbede u budzetu i ne isplate jubilarne nagrade zaposlenima u osnovnim i srednjim školama koji to pravo stiču u 2017. godini, ministar nadležan za poslove finansija može, na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budzeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade, u iznosu neisplaćenih jubilarnih nagrada zaposlenima u osnovnim i srednjim školama iz budzeta jedinice lokalne samouprave.

Ostavite komentar