Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu

OBRAZLOŽENjE IZMENA FINANSIJSKOG PLANA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2017. GODINU

U Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu objavljenog u „Službenom glasniku RS“, broj 101/16, na osnovu Odluke o davanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 99/16) promene po pozicijama su sledeće:

Ukupni prihodi i primanja (klase 7,8 i 9) – iznos od „28.200.000“ hiljada dinara se menja i glasi „28.230.000“ hiljada dinara. Promena se odnosi na povećanje Transfera iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za isplatu posebnih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju (ekk.klas. 7331211**) za 30.000 hiljada dinara, tako da se iznos od „1.500.000“ hiljada dinara, zamenjuje iznosom od „1.530.000“ hiljada dinara. Povećanje ove pozicije izvršeno je u skladu sa Rešenjem o preusmeravanju aproprijacija utvrđenih Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2017. godinu 03 Broj: 401-00-2962/2017 od 27. septembra 2017. godine, koje je Ministar finansija odobrio na osnovu zahteva Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ovo preusmeravanje izvršeno je radi obezbeđivanja nedostajućih sredstava potrebnih za izmirenje obaveza za isplatu posebne novčane naknade, imajući u vidu da je usled izmene zakonskih propisa iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, određenom broju korisnika produžena isplata prava na period duži od 5 godina.

Ukupni rashodi i izdaci se povećavaju za 30.000 hiljada dinara, tako da se iznos od „28.200.000“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „28.230.000“ hiljada dinara, a promene po pozicijama su sledeće:

I. U okviru rashoda i izdataka iz domaćih izvora smanjen je iznos na poziciji 471 – 1. NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI za 40.000 hiljada dinara, tako da se iznos od „13.654.420“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „13.614.420“ hiljada dinara. Na osnovu smanjenja ove pozicije izvršeno je povećanje pozicije 482 – POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI tako da se iznos od „42.000“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „82.000“ dinara i odnosi se na obezbeđenje potrebnih sredstava za isplatu sudskih taksi po izvršnim postupcima radi naplate potraživanja.

U okviru pozicije 472 – NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA izvršeno je povećanje POSEBNE NOVČANE NAKNADE ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU za 30.000 hiljada dinara, tako da se iznos od „1.500.000“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „1.530.000“ hiljada dinara. Ovo povećanje izvršeno je u skladu sa predviđenim povećanjem transfera iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za ove namene, i prethodno navedenim obrazloženjem u okviru prihoda i primanja.

II. U okviru rashoda i izdataka iz sredstava donacija izvršena je preraspodela sredstava na postojećim pozicijama u skladu sa ostvarenim izvršenjem i očekivanim isplatama za projekte iz donacija do kraja godine, u okviru ukupno planiranih sredstava iz ovih izvora, a izmene po pozicijama su:

411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH se smanjuje za 4.000 hiljada dinara, tako da se iznos od „40.000“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „36.000“ hiljada dinara;

412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA se smanjuje za 500 hiljada dinara, tako da se iznos od „7.000“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „6.500“ hiljada dinara;

414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA se povećava za 500 hiljada dinara, tako da se iznos od „500“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „1.000“ hiljada dinara;

415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE se smanjuje za 499 hiljada dinara, tako da se iznos od „500“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „1“ hiljade dinara;

421 STALNI TROŠKOVI se smanjuju za 450 hiljada dinara, tako da se iznos od „500“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „50“ hiljada dinara;

422 TROŠKOVI PUTOVANjA se smanjuju za 1.089 hiljada dinara, tako da se iznos od „1.098“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „9“ hiljada dinara;

423 USLUGE PO UGOVORU se smanjuju za 5.000 hiljada dinara, tako da se iznos od „30.000“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „25.000“ hiljada dinara;

471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja)-PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA se povećava za 11.889 hiljada dinara, tako da se iznos od „317.400“ hiljada dinara, zamenjuje iznosom od „329.289“ hiljada dinara;

485 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA se povećava za 149 hiljada dinara, tako da se iznos od „1“ hiljade dinara, zamenjuje iznosom od „150“ hiljada dinara.

Ostavite komentar