Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, kojom je predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti javnog informisanja.

II. Razlozi za donošenje Zakona

Polazeći od statističkih podataka o prosečnoj zaradi i visini penzija u Republici Srbiji, visokih inicijalnim troškova štampe i distribucije računa i nesrazmerno visokih troškova kod pokretanja postupka naplate nenaplaćenih potraživanja, sa jedne strane, potrebe obezbeđenja uslova za nesmetano obavljanje osnovne delatnosti javnih medijskih servis, sa druge strane, kao najcelishodnije predloženo je rešenje da se u narednom periodu od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godine javni medijski servisi delimično finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a delimično iz takse za javne medijske servise, koja bi se naplaćivala preko računa za utrošenu električnu energiju, koji obezbeđuje visoki stepen naplate takse.

Predloženim izmenom zakona privremeno se produžava, u navedenom periodu, uređuje način finansiranja osnovne delatnosti javnog medijskog servisa, s ciljem otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Sredstva po osnovu takse za javni medijski servis i budžetska sredstva, njihov ukupan iznos i srazmera utvrđuju se u funkciji obezbeđenja stabilnog sistema finansiranja osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, njihove uređivačke nezavisnosti i institucionalne autonomije, istovremeno vodeći računa o ekonomskom ambijentu i ekonomskoj snazi obveznika.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Predloga zakona u Zakonu o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u članu 2. stav 1. reči: „31. decembra 2016. godine” zamenjuje se rečima: „31. decembra 2017. godine”.

Članom 2. Predloga zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona sredstva u iznosu od 4.000.000.000.00 dinara (četirimilijardedinara) obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), na Razdelu 27 – Ministarstvo kulture i informisanja, Program 1204 – Sistem javnog informisanja, Programska aktivnost 0009 – finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, Aproprijacija Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

V. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku zbog potrebe otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

VI. Razlozi zbog kojih se predlaže da akt stupi na snagu pre osmog dana

od dana objavljivanja uSlužbenom glasniku Republike Srbije

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” zbog hitnih potreba da se spreči nastupanje okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Ostavite komentar