Odluka o obrazovanju Radne grupe za Projekat srpsko-kineskog industrijskog parka u Beogradu

Službeni glasnik Republike Srbije

broj 79/17 od 25. avgusta 2017. godine

3063

Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU

o obrazovanju Radne grupe za Projekat srpskokineskogindustrijskog parka u Beogradu

1. Obrazuje se Radna grupa za Projekat srpsko-kineskog industrijskog parka u Beogradu (u daljem tekstu: Radna grupa).

2. Zadaci Radne grupe su:

a) ocena Studije izvodljivosti razvoja srpsko-kineskog industrijskog parka pripremljene od strane China Road and Bridge Corporation iz NR Kine,

b) priprema i vođenje pregovora povodom zaključenja ugovora sa China Road and Bridge Corporation iz NR Kine povodom izvršenja obaveza preuzetih Protokolom o saradnji na razvoju srpsko-kineskog industrijskog parka potpisanog između China Road and Bridge Corporation iz NR Kine, Vlade Republike Srbije i grada Beograda.

3. U Radnu grupu imenuju se:

1) za predsednika:

Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj;

2) za zamenika predsednika:

Luka Tomić, šef Kabineta gradonačelnika grada Beograda;

3) za članove:

– Branislav Pejčić, načelnik Odeljenja u Ministarstvu privrede,

– Emilija Vuković, šef Odseka u Ministarstvu finansija,

– Gorjana Joksović, viši savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

– Nevenka Zeljković, načelnik Odeljenja u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije,

– Milena Babić, v.d. zamenika državnog pravobranioca Republike Srbije,

– Slavica Savičić, sekretar Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove grada Beograda,

– Branislav Popović, direktor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda.

4. Članovi Radne grupe, kao i druga angažovana lica nemaju pravo na naknadu za rad u Radnoj grupi.

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 02-8031/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar