Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran

Službeni glasnik Republike Srbije

broj 79/17 od 25. avgusta 2017. godine

3060

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o strancima („Službeni glasnik RS”, broj 97/08) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU

o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbijuza državljane Islamske Republike Iran

1. Državljani Islamske Republike Iran, nosioci običnih pasoša, mogu da uđu, tranzitiraju i borave na teritoriji Republike Srbije do trideset (30) dana od datuma ulaska u Republiku Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 27-7523/2017-1

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar