Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za podršku praćenja realizacije projekata, ulaganja u rekonstrukciju i/ili izgradnju kliničkih zdravstvenih centara

Službeni glasnik Republike Srbije

broj 81/17 od 31. avgusta 2017. godine

3152

Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU

o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za podršku praćenja realizacije projekata, ulaganjau rekonstrukciju i/ili izgradnju kliničkihzdravstvenih centara

1. U Odluci o osnivanju Koordinacionog tela za podršku praćenja realizacije projekata, ulaganja u rekonstrukciju i/ili izgradnju kliničkih zdravstvenih centara („Službeni glasnik RS”, broj 9/17), tačka 3. menja se i glasi:

„U Koordinaciono telo imenuju se:

– za predsednika:

1) prof. dr Zorana Z. Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

– za članove:

1) ass. dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja,

2) dr Siniša Mali, gradonačelnik Beograda,

3) Marko Blagojević, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima,

4) Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

5) Đorđe Milić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

6) Jovan Vorkapić, direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije,

7) Goran Vesić, gradski menadžer grada Beograda,

8) Nikola Milivojević, savetnik potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

9) prof. dr Zoran Radojičić, direktor Univerzitetske dečje klinike,

10) Diana Vujisić Gavrilović, Univerzitetska dečja klinika,

11) prof. dr Aleksandar Stefanović, direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije – Višegradska,

12) dr Zoran Vilendečić, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije – Višegradska,

13) prof. dr sc. med. Radisav Šćepanović, direktor Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović – Dedinje”,

14) Miroslava Karamatijević, Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović – Dedinje”,

15) dr Marko Ercegovac, direktor Urgentnog centra, Klinički centar Srbije,

16) dr Mirjana Mihajlovski, Urgentni centar, Klinički centar Srbije,

17) prof. dr Predrag Milojević, vršilac dužnosti direktora Instituta za kardio-vaskularne bolesti „Dedinje”,

18) Goran Cutić, Institut za kardio-vaskularne bolesti „Dedinje”,

19) prof. dr sc. med. Miloš Joković, Klinika za neurohirurgiju, Klinički centar Srbije,

20) Nikola Bura, Klinika za neurohirurgiju, Klinički centar Srbije,

21) prof. dr Dragoš Stojanović, direktor Kliničko-bolničkog centra „Zemun”,

22) dr Miloje Marjanović, Kliničko-bolnički centar „Zemun”,

23) prof. dr Radan Džodić, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

24) doc. dr Marina Nikitović, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

25) prof. dr Snežana Rakić, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front”,

26) dr Radomir Marković, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front”,

27) prof. dr sc. med. Zoran Baščarević, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”,

28) prim. mr sc. med. dr Ljubodrag Zajić, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”,

29) mr sci. dr Milan Savić, Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti ,,Sveti Sava”,

30) dr Ranka Todorović, Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti ,,Sveti Sava”.

– za sekretara:

Jovanka Atanacković, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.”

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 02-8378/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar