Odluka o osnivanju Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o saradnji Srbije i Crne Gore sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni list SRJ”, broj 18/02 i „Službeni list SCG”, broj 16/03) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

ODLUKU

O OSNIVANjU NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

1. Ovom odlukom osniva se Nacionalni savet za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Nacionalni savet).

2. Nacionalni savet ima predsednika i četiri člana, koje imenuje Vlada.

Predsednik Nacionalnog saveta imenuje se iz reda ministara, na predlog predsednika Vlade.

Članovi Nacionalnog saveta imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde, na predlog nadležnih ministara, ako nadležni ministar sam nije član Nacionalnog saveta.

Članovi Nacionalnog saveta imaju zamenike koji ih zamenjuju kad su sprečeni ili odsutni i koji imaju pravo glasanja na sednicama Nacionalnog saveta.

3. Nacionalni savet sarađuje sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni krivični tribunal), a naročito u pogledu položaja okrivljenih koji su državljani Republike Srbije i ostvarivanja njihovog prava na odbranu, položaja svedoka koji su državljani Republike Srbije, pristupa Međunarodnog krivičnog tribunala arhivskoj građi i drugih pitanja koja su značajna za ostvarivanje saradnje i podnosi Vladi predloge odluka o oslobađanju svedoka dužnosti čuvanja državne, službene ili vojne tajne i o razgledanju spisa koji sadrže državnu, službenu ili vojnu tajnu.

Nacionalni savet preduzima mere koje su potrebne da bi se pomoglo porodicama okrivljenih koji su državljani Republike Srbije i okrivljenima i advokatima okrivljenih omogućio pristup arhivskoj i drugoj dokumentaciji koja je značajna za ostvarivanje prava na odbranu okrivljenih, kao i druge potrebne mere koje proističu iz obaveze Republike Srbije da štiti svoje državljane.

Nacionalni savet pruža materijalnu pomoć okrivljenima i njihovim porodicama, prema posebnom propisu.

4. Nacionalni savet, u skladu s članom 36. Zakona o saradnji Srbije i Crne Gore sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, predlaže Vladi da pruži neophodne garancije Međunarodnom krivičnom tribunalu da se okrivljeni koji su državljani Republike Srbije brane sa slobode.

5. Ministarstvo spoljnih poslova dostavlja Nacionalnom savetu izveštaje sudova, javnih tužilaštava i drugih nadležnih organa o preduzetim radnjama, izvršenju zahteva Međunarodnog krivičnog tribunala i smetnjama nastalim pri izvršavanju tih zahteva.

6. Nacionalni savet može da obrazuje stalne komisije za praćenje saradnje u vojnim pitanjima, pitanjima bezbednosti i pitanjima arhivske građe.

Nacionalni savet određuje sastav i rukovodioce stalnih komisija.

7. Nacionalni savet donosi poslovnik o svom radu.

8. Na predlog Nacionalnog saveta, Vlada obezbeđuje potrebna sredstva i uslove za rad Nacionalnog saveta.

9. Prestaje da važi Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni list SCG”, broj 35/04).

10. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 02-2838/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

4100307.034.doc/23

Ostavite komentar