Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatne stope za kredite za investicije u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA KREDITE ZA INVESTICIJE U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima za subvencionisanje kamatne stope za kredite za investicije u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, broj 2/10), u članu 3. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„Najviši iznos kredita kojima se finansira konkretan posao pretežnog izvoznika (ukupno kod svih banaka, kod kojih se realizuju ovi krediti), ne može biti veći od visine kredita utvrđenog za privredne subjekte u stavu 2. ovog člana.

Pod pretežnim izvoznikom, u smislu ove uredbe, smatra se izvoznik koji ispunjava uslove iz člana 2. Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo („Službeni glasnik RS”, br. 124/04 i 27/05).”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 5 i 6.

Član 2.

U članu 4. st. 1. i 2. reč: „ponderisana” zamenjuje se rečju: „nominalna”.

U stavu 5. posle reči: „konačnim iznosom kamate za tu”, dodaje se reč: „kalendarsku”.

Član 3.

U članu 5. stav 5. reči: „uvećava se za 5% godišnje” zamenjuju se rečima: „uvećava se za 3,5% godišnje”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar